αρπάζω  

 • ergreifen
  upvotedownvote
 • packen
  upvotedownvote
 • pochieren
  upvotedownvote
 • schnorren
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το συλλογικό αυτό όνομα ετυμολογείται από τις λέξεις αρπαγή - άρπαξ - αρπάζω, γι' αυτό και η λέξη «Ἃρπυιες» παίρνει δασεία στο πολυτονικό σύστημα γραφής ...

... Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λήιτος (< ληίζω (ληστεύω, αρπάζω), "ο άρπαγας", είτε από το λήιτον (κοινό, λαϊκό συμβούλιο), "ένας από το λαό")[εκκρεμεί παραπομπή] ...

... τη ρίζα "ελ" και του ρήματος "ελαύνω", (= που σημαίνει μεταξύ άλλων και αρπάζω), σημαίνοντας έτσι τον "αιχμάλωτο" ή εκ του έλους (=βάλτος) επειδή αυτοί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arpazo, arpazw


Deutsche Synonyme zu: αρπάζω

am Schlafittchen packen packen schnappen festnehmen greifen (jemandes) habhaft werden aufgreifen verhaften ergreifen erwischen arripieren fangen fassen ertappen ausheben zu fassen kriegen hoppnehmen kriegen kassieren hopsnehmen hochnehmen kaschen stellen auffliegen lassen hochgehen lassen aufbringen (Schiff) (jemandem) das Handwerk legen (wieder) einkassieren in die Hand nehmen (sich) greifen festhalten (sich) schnappen nicht loslassen nicht aus der Hand geben nehmen gebacken kriegen auf die Reihe bekommen gebacken bekommen in den Griff bekommen bewerkstelligen schultern schaffen hinkriegen geregelt bekommen hinbekommen schaukeln auf die Reihe kriegen bewältigen meistern geregelt kriegen rocken (einer Sache) Herr werden auf die Reihe bringen wuppen ins Lot bringen getan kriegen stemmen auf die Kette kriegen zuwege bringen zustande bringen fertigbekommen fertigkriegen auf die Beine stellen einpacken zusammenpressen ballen umklammern zippen komprimieren komprimiert archivieren eindampfen blau dünsten pochieren betteln anbetteln schnorren um Geld anpumpen abbetteln abschmutzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15