παίρνω  

  • bekommen
    upvotedownvote
  • erhalten
    upvotedownvote
  • nehmen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Συνήθως παίρνω το πρωϊνό μου εδώ.

Σήμερα το πρωί έχασα το τρένο, που συνήθως παίρνω.

Έχω πέντε κότες και παίρνω από αυτές περίπου τρία αυγά τη μέρα.

Quelle: glavkos, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perno, pairnw


Deutsche Synonyme zu: παίρνω

kriegen beziehen bekommen erhalten abbekommen (jemandem) zuteil werden erlangen verdonnern (zu) Strafe verhängen schuldig sprechen mit Strafe belegen bestrafen für schuldig erklären aburteilen verurteilen (zu) verknurren (zu) kassieren einstecken müssen (ab)kriegen wahren bewahren verewigen eternisieren aufbewahren in Verwahrung nehmen behalten asservieren lagern aufheben verwahren nicht wegschmeißen nicht wegwerfen beibehalten einbehalten heranziehen nehmen einsetzen benützen gebrauchen applizieren zum Einsatz bringen verwenden nutzen (sich) einer Sache bedienen (Betriebsart ...) fahren anwenden adhibieren handhaben (zu etwas) heranziehen deployen in Gebrauch nehmen greifen zu in die Hand nehmen ergreifen (sich) greifen fassen packen festhalten (sich) schnappen nicht loslassen nicht aus der Hand geben

Ähnliche Worte

παίρνω θέση

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15