φεύγω  Verb  [fevgo, fevro, feygw]


Beispielsätze φεύγω

... Δεν φεύγω μέχρι να μου πεις αυτό που θέλω να μάθω. ...

Quelle: dora98


Beispielsätze weggehen

... Ich denke, dass ich nun weggehen muss. ...

... Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. ...

... Wenn du jetzt schon weggehen würdest, wären die Folgen katastrophal. ...

Quelle: Esperantostern, Esperantostern, al_ex_an_der

Grammatik


ΦΕΥΓΩ
I flee
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φεύγωφεύγουμε, φεύγομε
φεύγειςφεύγετε
φεύγειφεύγουν(ε)
Imper
fekt
έφευγαφεύγαμε
έφευγεςφεύγατε
έφευγεέφευγαν, φεύγαν(ε)
Aoristέφυγαφύγαμε
έφυγεςφύγατε
έφυγεέφυγαν, φύγαν(ε)
Per
fect
έχω φύγειέχουμε φύγει
έχεις φύγειέχετε φύγει
έχει φύγειέχουν φύγει
Plu
per
fect
είχα φύγειείχαμε φύγει
είχες φύγειείχατε φύγει
είχε φύγειείχαν φύγει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φεύγωθα φεύγουμε, θα φεύγομε
θα φεύγειςθα φεύγετε
θα φεύγειθα φεύγουν(ε)
Fut
ur
θα φύγωθα φύγουμε, θα φύγομε
θα φύγειςθα φύγετε
θα φύγειθα φύγουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φύγειθα έχουμε φύγει
θα έχεις φύγειθα έχετε φύγει
θα έχει φύγειθα έχουν φύγει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φεύγωνα φεύγουμε, φεύγομε
να φεύγειςνα φεύγετε
να φεύγεινα φεύγουν(ε)
Aoristνα φύγωνα φύγουμε, να φύγομε
να φύγειςνα φύγετε
να φύγεινα φύγουν(ε)
Perfνα έχω φύγεινα έχουμε φύγει
να έχεις φύγεινα έχετε φύγει
να έχει φύγεινα έχουν φύγει
Imper
ativ
Presφεύγεφεύγετε
Aoristφύγε, φεύγαφύγετε, φευγάτε
Part
izip
Presφεύγοντας
Perfέχοντας φύγει
InfinAoristφύγει
Griechische Definition zu φεύγω

φεύγω [févγo] Ρ αόρ. έφυγα, απαρέμφ. φύγει : I. απομακρύνομαι από έναν τόπο, από ένα σημείο. ANT έρχομαι. 1. ξεκινώ από εκεί που βρίσκομαι και πηγαίνω κάπου αλλού· αναχωρώ: Aύριο φεύγω για το χωριό / για τη Λάρισα / για το Παρίσι / για τα ξένα / για διακοπές. Tο πλοίο / τρένο / αερο πλάνο έφυγε πριν από μια ώρα. Tα πουλιά έφυγαν για το νοτιά. (έκφρ.) φεύγω φαντάρος*. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φεύγω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15