{το}  σχήμα Subst.  [schima, sxhma]

{die}    Subst.
(1957)
{das}    Subst.
(200)
{das}    Subst.
(195)
{die}    Subst.
(96)
{die}    Subst.
(95)
{das}    Subst.
(8)
{die}    Subst.
(1)

Buchtip

Etymologie zu σχήμα

σχήμα altgriechisch σχῆμα ἔχω (σε κάποιες σημασίες (Lehnübersetzung) französisch forme ή (Lehnübersetzung) deutsch Format)


GriechischDeutsch
Τα μέσα προστασίας από τον εν λόγω κίνδυνο πρέπει να είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να αρμόζουν στο σχήμα του αεροσκάφους και να μην προκαλούν βλάβες στο αεροσκάφος.Die Maßnahmen zum Schutz vor dieser Gefahr müssen wirksam sein, während sie gleichzeitig die Form des Flugzeugs berücksichtigen und eine Beschädigung desselben vermeiden müssen.

Übersetzung bestätigt

Τυρί από αγελαδινό γάλα, με μαλακή μάζα, πλυμένη κρούστα χρώματος πορτοκαλοκόκκινου και σχήμα τετράγωνο μήκους πλευράς 12,5 έως 13 cm, το οποίο όμως διατίθεται και σε τρία άλλα σχήματα μικρότερου μεγέθους (Sorbais, Mignon και Quart)· η περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη είναι τουλάχιστον 45 %.Weichkäse aus Kuhmilch mit rötlicher bis orangefarbener Rotschmierrinde, quadratische Form von 12,5 bis 13 cm Seitenlänge; außerdem gibt es drei kleinere Formate (Sorbais, Mignon und Quart); mindestens 45 % Fettgehalt.

Übersetzung bestätigt

Οι συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό δεν έχουν μορφή ή σχήμα που μπορούν να προσελκύσουν ή να διεγείρουν την ενεργό περιέργεια των παιδιών ή να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ούτε έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.Verpackungen eines gefährlichen Stoffes oder Gemisches, der/das an die breite Öffentlichkeit abgegeben wird, haben weder eine Form oder ein Design, die/das die aktive Neugier von Kindern wecken oder anziehen oder die Verbraucher irreführen könnte, noch weisen sie eine ähnliche Aufmachung oder ein ähnliches Design auf, wie sie/es für Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika verwendet wird, wodurch die Verbraucher irregeführt werden könnten.

Übersetzung bestätigt

Το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος του εικονογράμματος κινδύνου καθώς και οι διαστάσεις της ετικέτας ορίζονται στο τμήμα 1.2.1 του παραρτήματος I.Form, Farbe und Größe eines Gefahrenpiktogramms sowie die Abmessungen des Kennzeichnungsetiketts entsprechen Anhang I Abschnitt 1.2.1.

Übersetzung bestätigt

«Αντικείμενο» είναι το αντικείμενο το οποίο κατά τη διαδικασία παραγωγής αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση.„Erzeugnis“: Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σχήμα

σχήμα το [sxíma] : 1α.η εξωτερική μορφή ενός σώματος, όπως αποδίδεται με το σύνολο των γραμμών του περιγράμματός του: σχήμα συμμετρικό / ασύμμετρο. Ωοειδές σχήμα προσώπου. Δύο αντικείμενα με ίδιο σχήμα αλλά με διαφορετικές διαστάσεις. Nαός σε σχήμα σταυρού / γραφείο σε σχήμα πι, που η βασική τους διάταξη μοιάζει με τα παραπάνω σχήματα. Εγκάρσιο σχήμα του εμβρύου, έμβρυο που έχει εγκάρσια θέση ως προς τον επιμήκη άξονα της μήτρας. β. (γεωμ.) β1. τμήμα επιφάνειας που εξετάζεται ως προς τη μορ φή της περιμέτρου: Επίπεδα σχήματα είναι ο κύκλος, το τρίγωνο κτλ. β2. στερεό σώμα που εξετάζεται ως προς τη μορφή της εξωτερικής επιφάνειάς του: Στερεά σχήματα είναι ο κύβος, ο κύλινδρος κτλ. γ. γραμμική παράσταση, σχέδιο: Ο πρωτόγονος άνθρωπος χάραζε στους βράχους διάφορα σχήματα. δ. (τυπ.) οι τυποποιημένες διαστάσεις ενός εντύπου, που αντιστοιχούν στον τρόπο με τον οποίο έχει διπλωθεί το φύλλο του τυπογραφικού χαρτιού: σχήμα όγδοο / δέκατο έκτο κτλ. || το μέγεθος ενός βιβλίου ως προς το ύψος και το πλάτος του: Bιβλίο μικρού σχήματος / σε σχήμα τσέπης*. 2. συνδυασμός και τυπική διάταξη των στοιχείων ενός συνόλου. α. συνεργασία δύο ή περισσότερων ατόμων με καθορισμένη και σταθερή σχέ ση: Nέα πολιτικά σχήματα θα προκύψουν μετά τις εκλογές. Θεατρικά σχή ματα. β. σύστημα ή θεωρία που αναφέρεται κυρίως στον πολιτικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό τομέα: Aνανέωση των παλαιών ιδεολογικών σχημάτων. H υιοθέτηση του σχήματος πλουτοκρατία - εργατική τάξη, καθαρεύουσα - δημοτική, οδήγησε σε εσφαλμένη αντιμετώπιση του γλωσσικού ζητήματος. γ. (λογ.) σχήμα συλλογισμού, καθεμιά από τις μορφές που μπορεί να πάρει ένας συλλογισμός, ανάλογα με τις θέσεις που κατέχει ο μέσος όρος, ως υποκείμενο ή ως κατηγόρημα, μέσα στη μείζονα ή στην ελάσσονα πρόταση. 3. (γραμμ.) σχήμα λόγου, καθεμιά από τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο γραπτός ή προφορικός λόγος σχετικά με την κανονική σειρά ή με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων, με την πληρότητα του λόγου ή με τη σημασία λέξεων ή φράσεων, όπως π.χ. το υπερβατό σχήμα, το σχήμα κατά το νοούμενο, το σχήμα παραλληλίας, το σχήμα κατ΄ εξοχήν κτλ. || (έκφρ.) (είναι) σχήμα λόγου, όταν χρησιμοποιούμε κυρίως το σχήμα υπερβολής ή το σχήμα μεταφοράς, για να δώσουμε έμφαση στο λόγο μας: Δεν έχω παπούτσια να φορέσω, σχήμα λόγου δηλαδή.

[λόγ.: 1, 3: αρχ. σχῆμα (1γ: σημδ. ιταλ. formato ή γερμ. Format)· 2: σημδ. γαλλ. forme]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback