{η}  κλίμακα Subst.  [klimaka]

{der}    Subst.
(704)
{die}    Subst.
(665)
{die}    Subst.
(176)
{die}    Subst.
(10)

Etymologie zu κλίμακα

κλίμακα altgriechisch κλῖμαξ


GriechischDeutsch
Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι τα δύο σχέδια Sovello1 και Sovello2, αν και εκπληρώνουν την ίδια τεχνική λειτουργία (παραγωγή ηλιακών συλλεκτών βάσει της ίδιας τεχνολογίας), ωστόσο επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς. Σκοπός του Sovello1 ήταν να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή από τεχνολογικής και οικονομικής άποψης η κατασκευή ηλιακών συλλεκτών (με τη μέθοδο String-Ribbon σε συνδυασμό με τις τεχνικές παραγωγής της Q-Cells) σε βιομηχανική κλίμακα, ενώ το Sovello2 αποσκοπούσε στη μαζική παραγωγή των εν λόγω συλλεκτών.Aufgrund der obigen Ausführungen ist die Kommission der Auffassung, dass mit den beiden Vorhaben Sovello1 und Sovello2, auch wenn sie dieselbe technische Funktion erfüllen (Herstellung von Solarmodulen nach derselben Technologie), unterschiedliche Ziele verfolgt wurden. Ziel von Sovello1 war es zu prüfen, ob die Herstellung von Solarmodulen (nach der String-Ribbon-Technologie in Kombination mit Fertigungstechnologien von Q-Cells) technologisch und wirtschaftlich in industriellem Maßstab machbar ist, während Sovello2 dazu diente, die Serienproduktion solcher Module zu entwickeln.

Übersetzung bestätigt

Το σχέδιο Sovello1 όμως επιδίωκε και τους δύο σκοπούς: Την επικύρωση μιας νέας παραγωγικής μεθόδου (τεχνολογία String-Ribbon σε συνδυασμό με τεχνικές παραγωγής της Q-Cells) σε βιομηχανική κλίμακα και τον έλεγχο της οικονομικής αποτελεσματικότητάς της.Mit dem Sovello1-Vorhaben wurden jedoch beide Ziele verfolgt: Validierung einer neuen Prozesstechnologie (String-Ribbon-Technologie in Kombination mit Fertigungstechnologien von Q-Cells) in industriellem Maßstab und Prüfen ihrer Wirtschaftlichkeit.

Übersetzung bestätigt

Αυτό περιλάμβανε μία σειρά τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μηχανημάτων για το Sovello1, με έμφαση στην αυτοματοποίηση και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των παραγωγικών διαδικασιών σε βιομηχανική κλίμακα, και οδήγησε στην κατασκευή συλλεκτών του τύπου «Spruce Line».Dies beinhaltete eine Reihe technologischer Innovationen und die Entwicklung spezieller Maschinen für Sovello1, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung und der Reproduzierbarkeit der Produktionsverfahren in industriellem Maßstab lag, und führte zur Herstellung von Modulen des Typs „Spruce Line“.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή συνάγει από τη σύμβαση-πλαίσιο της κοινοπραξίας, ότι η παραγωγή δισκίων πυριτίου στο Sovello1 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μεν βάσει της τεχνολογίας String-Ribbon, σε συνδυασμό, όμως, με τις τεχνολογίες παραγωγής της QCells, προκειμένου να αναπτυχθούν διαδικασίες που είναι εφαρμόσιμες σε βιομηχανική κλίμακα και αποδεδειγμένα οικονομικά βιώσιμες.Die Kommission entnimmt dem Joint-Venture-Rahmenvertrag, dass die Waferproduktion in Sovello1 zwar auf der Grundlage der String-Ribbon-Technologie, aber in Kombination mit Fertigungstechnologien von QCells erfolgen sollte, um Produktionsverfahren zu entwickeln, die in industriellem Maßstab angewandt werden können und deren Wirtschaftlichkeit erwiesen ist.

Übersetzung bestätigt

«Κράμα» είναι μεταλλική ύλη, ομοιογενής σε μακροσκοπική κλίμακα, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα στοιχεία συνδυασμένα κατά τρόπο ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι άμεσα δυνατός με μηχανικά μέσα· για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού τα κράματα θεωρούνται ως μείγματα.„Legierung“: ein metallisches, in makroskopischem Maßstab homogenes Material, das aus zwei oder mehr Elementen besteht, die so verbunden sind, dass sie durch mechanische Mittel nicht ohne weiteres getrennt werden können; Legierungen werden für die Zwecke dieser Verordnung als Gemische betrachtet;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu κλίμακα

κλίμακα η [klímaka] : 1. (λόγ.) η σκάλα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback