μετέχω Verb  [metecho, metexw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu μετέχω

μετέχω μετ(α) + έχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu μετέχω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μετέχω, exw>έχωμετέχουμε, μετέχομε
μετέχειςμετέχετε
μετέχειμετέχουν(ε)
Imper
fekt
μετείχαμετείχαμε
μετείχεςμετείχατε
μετείχεμετείχαν(ε)
Aorist(μετείχα)(μετείχαμε)
(μετείχες)(μετείχατε)
(μετείχε)(μετείχαν(ε))
Per
fekt
έχω μετάσχειέχουμε μετάσχει
έχεις μετάσχειέχετε μετάσχει
έχει μετάσχειέχουν μετάσχει
Plu
per
fekt
είχα μετάσχειείχαμε μετάσχει
είχες μετάσχειείχατε μετάσχει
είχε μετάσχειείχαν μετάσχει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μετέχωθα μετέχουμε, θα μετέχομε
θα μετέχειςθα μετέχετε
θα μετέχειθα μετέχουν(ε)
Fut
ur
θα μετάσχωθα μετάσχουμε, θα μετάσχομε
θα μετάσχειςθα μετάσχετε
θα μετάσχειθα μετάσχουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μετάσχειθα έχουμε μετάσχει
θα έχεις μετάσχειθα έχετε μετάσχει
θα έχει μετάσχειθα έχουν μετάσχει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μετέχωνα μετέχουμε, να μετέχομε
να μετέχειςνα μετέχετε
να μετέχεινα μετέχουν(ε)
Aoristνα μετάσχωνα μετάσχουμε, να μετάσχομε
να μετάσχειςνα μετάσχετε
να μετάσχεινα μετάσχουν(ε)
Perfνα έχω μετάσχεινα έχουμε μετάσχει
να έχεις μετάσχεινα έχετε μετάσχει
να έχει μετάσχεινα έχουν μετάσχει
Imper
ativ
Presμετέχετε
Aoristμετάσχετε
Part
izip
Presμετέχοντας
Perfέχοντας μετάσχει
InfinAoristμετάσχειGriechische Definition zu μετέχω

μετέχω [metéxo] Ρ πρτ. μετείχα, (λόγ.) αόρ. γ' πρόσ. μετέσχε, μετέσχον, απαρέμφ. μετάσχει : παίρνω μέρος σε κτ· συμμετέχω: Στο συνέδριο μετέχουν επίσης και τοπικοί φορείς.

[λόγ. < αρχ. μετέχω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback