{η}  μείωση Subst.  [miosi, meiwsh]

{die}    Subst.
(10613)
{die}    Subst.
(5022)
{die}    Subst.
(4595)
{der}    Subst.
(3824)
{der}    Subst.
(1808)
{die}    Subst.
(1442)
{die}    Subst.
(1395)
{die}    Subst.
(717)
{die}    Subst.
(96)
{die}    Subst.
(85)

Etymologie zu μείωση

μείωση μειώνω μείων


GriechischDeutsch
Με αυτό τον τρόπο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μείωση των εκπομπών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και την πώληση «πράσινων πιστοποιητικών».Damit soll eine Verringerung der Emissionen erzielt werden, die genutzt werden kann, um grüne Zertifikate zu erwerben und zu verkaufen.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας μεσεγγύησης, οι διακανονισμοί αυτοί συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι να ολοκληρώσει η Επιτροπή την έρευνά της αποφασίζοντας αν η μείωση της εισφοράς στο ταμείο προστασίας των συντάξεων συνιστά ασυμβίβαστη ενίσχυση ή αν δεν θα συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση του θέματος.Gemäß den Bestimmungen der Hinterlegungsvereinbarung wird diese Verfahrensweise beibehalten, bis die Kommission ihre Prüfung der Frage, ob die Verringerung der Abgaben an den Rentensicherungsfonds eine mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfe darstellt, abgeschlossen hat oder entscheidet, die Sache nicht mehr weiter zu verfolgen.

Übersetzung bestätigt

Έκρινε επίσης ότι η μερική μείωση του κόστους που προκύπτει από το μηχανισμό χρηματοδότησης των ειδικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που ήταν κεκτημένα πριν από την ημερομηνία της μεταρρύθμισης συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης που μπορούσε να κηρυχθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά.Sie vertrat zudem die Auffassung, dass die teilweise Verringerung der Kosten, die aus dem Mechanismus zur Finanzierung spezieller Rentenrechte herrühren, die vor dem Zeitpunkt der Reform erworben wurden, eine staatliche Beihilfe darstellte, die im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden konnte.

Übersetzung bestätigt

Αν η Royal Mail έπρεπε να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα αμέσως, ανάλογα με το αν οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό αντικατόπτριζαν ήδη αυτό το έλλειμμα, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με σημαντική απώλεια και μείωση των ιδίων κεφαλαίων και, το κυριότερο ίσως, με μείωση των διαθεσίμων της.Hätte Royal Mail das Defizit sofort abdecken müssen (wenn die Rentenverbindlichkeiten in der Bilanz bereits als ein solches Defizit ausgewiesen worden wären), wäre dies mit erheblichen Verlusten und einem Rückgang des Eigenkapitals sowie — mit möglicherweise schwerwiegenderen Folgen — einer Verringerung der finanziellen Mittel einhergegangen.

Übersetzung bestätigt

Η πώληση πλοίων, αντί της καταστροφής τους, αντιπροσωπεύει συνεπώς μια αποδεκτή μείωση της χωρητικότητας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές.Der Verkauf von Schiffen — anstelle ihrer Verschrottung — stellt daher eine Verringerung der Kapazitäten im Sinne der Leitlinien dar.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu μείωση


Singular

Plural

Nominativdie Verringerung

die Verringerungen

Genitivder Verringerung

der Verringerungen

Dativder Verringerung

den Verringerungen

Akkusativdie Verringerung

die Verringerungen
Singular

Plural

Nominativdie Senkung

die Senkungen

Genitivder Senkung

der Senkungen

Dativder Senkung

den Senkungen

Akkusativdie Senkung

die Senkungen
Singular

Plural

Nominativdie Reduzierung

die Reduzierungen

Genitivder Reduzierung

der Reduzierungen

Dativder Reduzierung

den Reduzierungen

Akkusativdie Reduzierung

die Reduzierungen
Singular

Plural

Nominativdie Reduktion

die Reduktionen

Genitivder Reduktion

der Reduktionen

Dativder Reduktion

den Reduktionen

Akkusativdie Reduktion

die Reduktionen
Singular

Plural

Nominativdie Abnahme

die Abnahmen

Genitivder Abnahme

der Abnahmen

Dativder Abnahme

den Abnahmen

Akkusativdie Abnahme

die Abnahmen
Singular

Plural

Nominativdie Minderung

die Minderungen

Genitivder Minderung

der Minderungen

Dativder Minderung

den Minderungen

Akkusativdie Minderung

die Minderungen
Singular

Plural

Nominativdie Beeinträchtigung

die Beeinträchtigungen

Genitivder Beeinträchtigung

der Beeinträchtigungen

Dativder Beeinträchtigung

den Beeinträchtigungen

Akkusativdie Beeinträchtigung

die Beeinträchtigungen
Singular

Plural

Nominativdie Abschwächung

die Abschwächungen

Genitivder Abschwächung

der Abschwächungen

Dativder Abschwächung

den Abschwächungen

Akkusativdie Abschwächung

die Abschwächungen
Griechische Definition zu μείωση

μείωση η [míosi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μειώνω. 1. ελάττωση. ANT αύξηση: μείωση του αριθμού των γεννήσεων / των θανάτων. μείωση του πληθυσμού μιας χώρας / της παραγωγής. μείωση μισθών / εισοδήματος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback