{der}  
Abbau
  Subst.

DeutschGriechisch
Wir sind gegen eine übertriebene Bevormundung durch die Union und die Zentralverwaltungen der Mitgliedstaaten und fordern den Abbau der Bürokratie bei der Erarbeitung und Realisierung der Programme.Αντιτιθέμεθα στον υπερβολικό προστατευτισμό της κεντρικής διοίκησης της Ένωσης και των κρατών μελών της και ζητούμε τη μείωση της κατεστημένης γραφειοκρατίας κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Με την υποστήριξη της Ένωσης, το αποτέλεσμα των υλοποιηθεισών δράσεων έχει πολύ συχνά αποδυναμωθεί από την αργή λήψη αποφάσεων και την πολύπλοκη διοίκηση.
Zweifellos stellen die Strukturpolitiken und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union die wesentlichen Instrumente dar, um die Voraussetzungen für das Wachstum und den Abbau der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte in den Regionen zu schaffen. Trotz der bisherigen Maßnahmen sind diese Ungleichgewichte nämlich noch recht ausgeprägt, in bezug auf die Arbeitslosigkeit sogar inakzeptabel.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές και η πολιτική της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τα βασικά εργαλεία στην δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων των περιφερειών που, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όσον δε αφορά την ανεργία, σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.
Die Erhaltung der Fischereibestände hängt gerade von der Beachtung der festgelegten Übereinkommen in bezug auf die TAC und die Quoten, die Schonzeiten und die von den Staaten übernommenen Verpflichtungen zum Abbau ihrer Flotten ab, so daß durch das Herausnehmen einer Karte aus diesem empfindlichen Kartenhaus, das wir gemeinsam errichtet haben, der Bau zusammenstürzt.Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων εξαρτάται, ακριβώς, από την τήρηση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί όσον αφορά το σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων και τις ποσοστώσεις, των περιόδων παύσεως της αλιείας και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη για τη μείωση των στόλων τους, ούτως ώστε αν, σ 'αυτόν τον λεπτεπίλεπτο πύργο που χτίζουμε όλοι μαζί με τραπουλόχαρτα, κάποιος αφαιρέσει ένα χαρτί, το οικοδόμημα, κυρίες και κύριοι, καταρρέει.
Doch während Frankreich und die Niederlande die MAP-Zielvorgaben noch nicht erreichten und von Italien keine Angaben bekannt sind, liegt Portugal nicht nur über dem europäischen Durchschnitt, sondern war mit einem Abbau der Tonnage um 38% und der Maschinenleistung um 21% das Land mit dem größten Rückgang des Fischereiaufwands seiner Flotte, was das Abwracken, den Verlust von Arbeitsplätzen und die Gefahr für das Überleben von rund 180 wichtigen Gemeinschaften betrifft.Μολονότι η Γαλλία και η Ολλανδία δεν έχουν ακόμη επιτύχει την υλοποίηση των στόχων του ΠΠΠ IV, ενώ για την Ιταλία δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα, η Πορτογαλία όχι μόνο ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά επίσης, καταγράφοντας μείωση κατά 38% ως προς τη χωρητικότητα και κατά 21% ως προς την ιπποδύναμη, υπήρξε η χώρα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιόρισε την αλιευτική δραστηριότητα του στόλου της, με όλες τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις όσον αφορά τους παροπλισμούς σκαφών, τις απώλειες θέσεων εργασίας και τον κίνδυνο επιβίωσης άνω των 180 σημαντικών αλιευτικών κοινοτήτων.
Wäre es nicht weitaus gerechter, den Mitgliedstaaten, die die Quoten ständig überschreiten und daher wirklich eine Bedrohung für die Fischbestände darstellen, einen weiteren Abbau der Flotte aufzuerlegen?Δεν θα ήταν πολύ δικαιότερο να επιβληθεί περαιτέρω μείωση του αλιευτικού στόλου εκείνων των κρατών μελών, τα οποία υπερβαίνουν διαρκώς τις ποσοστώσεις, αποτελώντας έτσι μία πραγματική απειλή για τα ιχθυαποθέματα;
Auf diesen Aspekt der Erfüllung der Zielsetzungen des MAP, der positiv sein könnte und sollte, gab es jedoch in Portugal sowohl aus dem Fischereisektor als auch seitens der Presse und der Öffentlichkeit allgemein ein negatives Echo, da die Erfüllung der Zielvorgaben normalerweise einen Abbaue der Flottenkapazität und -größe bedeutet.Η πλευρά αυτή της επίτευξης των στόχων των ΠΠΠ - στοιχείο που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι θετικό - είχε αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, τόσο στον χώρο της αλιευτικής οικονομίας όσο και στον Τύπο και την κοινή γνώμη γενικότερα, δεδομένου ότι, συνήθως η επίτευξη στόχων σημαίνει μείωση της αλιευτικής ικανότητας και του αριθμού των σκαφών του στόλου.
Die international vereinbarten Ziele zum Abbau von Emissionen können nicht allein durch diese Programme erreicht werden, wobei auch daran zu erinnern ist, daß die Energiepolitik nach wie vor in die nationale Zuständigkeit fällt.Οι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για μείωση των εκπομπών δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να ενθυμούμαστε επί του προκειμένου ότι η ενεργειακή πολιτική παραμένει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.
Die Reform ist wichtig, doch wenn sie zur Beeinträchtigung, zum Abbau und zur Einschränkung der supranationalen Befugnisse der Kommission führt, so wird dies das Ende der Struktur der europäischen Integration bedeuten, wie sie sich die Gründungsväter für die Europäische Kommission gedacht hatten.Η μεταρρύθμιση είναι σημαντική, το αν αυτή όμως θα οδηγήσει σε μια αποσύνδεση, μια μείωση και μια ελάττωση των υπερεθνικών εξουσιών της Επιτροπής θα εξαρτηθεί από το σύστημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εκείνο που είχαν σκεφτεί οι ιδρυτές πατέρες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ich unterstütze z. B. nicht die Forderung, daß die Kommission etwas gegen den sogenannten unfairen Wettbewerb zwischen Sozial- und Steuersystemen unternehmen soll, wenn ein solcher Eingriff dazu benutzt werden soll, innovatives Denken, Entwicklung und effektivere Gestaltung unserer sozialen Systeme zu bremsen oder den Abbau zu hoher steuerlicher Belastungen in vielen EU-Staaten zu verhindern.Δεν συμφωνώ με την απαίτηση η Επιτροπή να επεμβαίνει σε αυτό που αποκαλείται άδικος ανταγωνισμός μεταξύ των κοινωνικών και φορολογικών συστημάτων, εάν μια τέτοια επέμβαση χρησιμοποιείται για να παρακωλύσει την αναθεώρηση, την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συστημάτων μας ή για να παρεμποδίσει τη μείωση της υπερβολικά υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.
In Richtung der Euroskeptiker und Nationalisten sage ich, daß Sozialschutz ausschließlich innerhalb der Grenzen des Mitgliedstaats nicht sozial ist und keinen Schutz bietet. Denn ein Abbau des Sozialschutzes aus Wettbewerbsgründen schadet zugleich dem Sozialschutz als produktivem Faktor.Στους ευρωσκεπτικιστές και στους εθνικιστές θα ήθελα να επισημάνω ότι, η κοινωνική προστασία αποκλειστικά εντός των συνόρων ενός κράτους μέλους δεν είναι κοινωνική και δεν προσφέρει την παραμικρή προστασία, επειδή η διάλυση της κοινωνικής προστασίας προς όφελος του ανταγωνισμού βλάπτει την κοινωνική προστασία ως παραγωγικό παράγοντα.

Deutsche Synonyme zu Abbau

Noch keine deutschen Synonyme.

Ähnliche Wörter zu Abbau


GrammatikResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback