{η}  επιμέλεια Subst.  [epimelia, epimeleia]

{die}    Subst.
(266)
{der}    Subst.
(33)
{die}    Subst.
(16)
{die}    Subst.
(11)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu επιμέλεια

επιμέλεια altgriechisch ἐπιμέλεια ἐπιμελής ἐπί + μέλω


GriechischDeutsch
Επιδεικνύεται η δέουσα επιμέλεια, ώστε ο υπολογισμός και η μέτρηση των εκπομπών να εμφανίζουν τη μέγιστη εφικτή ακρίβεια.Alle Arbeiten sind mit angemessener Sorgfalt auszuführen, um sicherzustellen, dass bei der Berechnung bzw. Messung der Emissionen möglichst genaue Ergebnisse erzielt werden.

Übersetzung bestätigt

Το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δηλώνει στην παράγραφο 25 ότι «οι χρήστες υποτίθεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής, καθώς και τη θέληση να μελετήσουν τις πληροφορίες με εύλογη επιμέλεια».Paragraph 25 des Rahmenkonzepts für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen besagt, dass „bei den Adressaten vorausgesetzt [wird], dass sie eine angemessene Kenntnis geschäftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeiten und der Rechnungslegung sowie die Bereitschaft besitzen, die Informationen mit entsprechender Sorgfalt zu lesen“.

Übersetzung bestätigt

Ο οφειλέτης μπορεί να θεωρηθεί καλής πίστης εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι, κατά την περίοδο των συγκεκριμένων εμπορικών πράξεων, κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι συνέτρεχαν όλοι οι όροι για την προτιμησιακή μεταχείριση.Der Zollschuldner gilt als gutgläubig, wenn er nachweisen kann, dass er sich während der Zeit des betreffenden Handelsgeschäfts mit der gebotenen Sorgfalt vergewissert hat, dass alle Voraussetzungen für die Präferenzbehandlung erfüllt worden sind.

Übersetzung bestätigt

Οφείλει δε να επιδεικνύει επιμέλεια, με σκοπό την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων του ΕΤΑ, και να μεριμνά για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του.Er stellt mit der erforderlichen Sorgfalt sicher, dass die Einnahmen des EEF eingehen und seine Rechte gewahrt werden.

Übersetzung bestätigt

Οιαδήποτε κράτηση έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και διατηρείται μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα επιμέλεια.Die Haftdauer hat so kurz wie möglich zu sein und sich nur auf die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, solange diese mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu επιμέλεια

επιμέλεια η [epimédiva] : 1α.φροντίδα για κτ. και ιδίως για ένα συγκεκριμένο τομέα στα πλαίσια μιας εργασίας: H επιμέλεια της έκδοσης ενός βιβλίου, φροντίδα για το περιεχόμενο και τη μορφή του. Φιλολογική / καλλιτεχνική επιμέλεια. H επιμέλεια του ήχου σε μια ραδιοφωνική / τηλεοπτική εκπομπή. β. (νομ.) φροντίδα για πρόσωπο που δεν έχει δικαιώματα δικαιοπραξίας: H επιμέλεια ενός ανηλίκου / ψυχοπαθούς (προσώπου). Tο δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια των ορφανών σε στενό συγγενή τους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback