{die}  
Sorge
 Subst.

{η} ανησυχία Subst.
(1882)
έννοια Subst.
(50)
{η} αγωνία Subst.
(44)
{η} έγνοια Subst.
(43)
{η} επιμέλεια Subst.
(16)
{η} στενοχώρια Subst.
(3)
{το} βάσανο Subst.
(0)
DeutschGriechisch
Die rumänischen Kapitalund Finanzmärkte sind in letzter Zeit unter Druck geraten, worin der weltweite Konjunkturrückgang und die zunehmende Sorge um die rumänische Wirtschaft mit ihrem hohen Zahlungsbilanzdefizit und dem rasch wachsenden Haushaltsdefizit zum Ausdruck kamen.Στις κεφαλαιαγορές και τις χρηματοοικονομικές αγορές της Ρουμανίας ασκούνται το τελευταίο διάστημα αυξανόμενες πιέσεις, οι οποίες αποτυπώνουν την πτωτική πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τις εντεινόμενες ανησυχίες για τη ρουμανική οικονομία, δεδομένου του υψηλού εξωτερικού ελλείμματος και του ραγδαία αυξανόμενου δημόσιου ελλείμματός της.

Übersetzung bestätigt

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat in seiner Resolution 1706 (2006) zur Lage in der sudanesischen Region Darfur seine Sorge bekräftigt, dass die anhaltende Gewalt in Darfur weitere negative Auswirkungen auf den restlichen Sudan sowie auf die übrige Region, namentlich auf Tschad und die Zentralafrikanische Republik, haben könnte, und betont, dass es erforderlich sei, regionalen Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen, um einen dauerhaften Frieden in Darfur herbeizuführen.Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην απόφασή του 1706 (2006) σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, επανέλαβε την ανησυχία του όσον αφορά το ενδεχόμενο η συνεχιζόμενη βία στο Νταρφούρ να επηρεάσει περαιτέρω αρνητικά το υπόλοιπο τμήμα του Σουδάν και την ευρύτερη περιοχή, ιδίως το Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και υπογράμμισε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πτυχές περιφερειακής ασφάλειας προκειμένου να επιτευχθεί διαρκής και μόνιμη ειρήνη στο Νταρφούρ.

Übersetzung bestätigt

Den Sorgen der Nutzer, was mangelnde Aktualität und unzureichende Reaktion auf neuen Bedarf betrifft, wird durch Erprobung neuer, flexibler Methoden der Datenerhebung, durch Ad-hoc-Erhebungen und europäische Stichprobenverfahren Rechnung getragen.Οι ανησυχίες των χρηστών όσον αφορά την επικαιρότητα των στοιχείων και την αργή ανταπόκριση στις νέες ανάγκες θα αντιμετωπιστεί με την αναζήτηση νέων και ευέλικτων τρόπων συλλογής δεδομένων με έρευνες ad hoc και προσεγγίσεις που θα βασίζονται σε ευρωπαϊκά δείγματα.

Übersetzung bestätigt

Den Nutzern bereiten vor allem die unzureichende Aktualität der Daten und die langsame Anpassung an neuen und entstehenden politischen Bedarf Sorgen. So sind beispielsweise die Informationen über den Dienstleistungssektor, das Unternehmertum, die Globalisierung und den Übergang zu nachhaltigen Produktionsmustern nicht ausreichend.Οι βασικές ανησυχίες των χρηστών αφορούν την ελλιπή επικαιρότητα των στοιχείων και την αργή προσαρμογή στις νέες και νεοεμφανιζόμενες ανάγκες πολιτικής, π.χ. ανεπαρκείς πληροφορίες για τον τομέα των υπηρεσιών, την επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και τη μετάβαση προς βιώσιμα μοντέλα παραγωγής.

Übersetzung bestätigt

Der Dienst hilft Kindern, die Betreuung und Schutz benötigen, und bringt sie mit Diensten und Ressourcen in Kontakt; er bietet den Kindern Gelegenheit, ihre Sorgen zu äußern, über die sie direkt betreffenden Probleme zu sprechen und in Notsituationen einen Ansprechpartner zu finden.Η υπηρεσία προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που χρειάζονται φροντίδα και προστασία, και τα συνδέει με υπηρεσίες και πόρους αρωγής παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να συζητήσουν σχετικά με θέματα που τα αφορούν άμεσα και να επικοινωνήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Übersetzung bestätigt


Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Sorge

die Sorgen

Genitivder Sorge

der Sorgen

Dativder Sorge

den Sorgen

Akkusativdie Sorge

die Sorgen
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback