{η}  εκτέλεση Subst.  [ektelesi, ektelesh]

{die}    Subst.
(4562)
{die}    Subst.
(2223)
{die}    Subst.
(498)
{die}    Subst.
(131)
{die}    Subst.
(15)
{die}    Subst.
(14)
{die}    Subst.
(13)

Etymologie zu εκτέλεση

εκτέλεση εκτελώ + -ση


GriechischDeutsch
ποιότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση της εργασίας·Qualität und Schnelligkeit bei der Ausführung der Arbeit,

Übersetzung bestätigt

Από το πρώτο έτος, οι λογαριασμοί της ΕΝΑΕ περιελάμβαναν πρόβλεψη για προβλεπόμενες ζημίες από την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.Vom ersten Geschäftsjahr an umfassen die Jahresabschlüsse der HSY Prognosen über im Zuge der Ausführung des oben genannten Auftrags vorhergesagte Verluste.

Übersetzung bestätigt

Στο πλαίσιο συμβάσεων που συνήψε η ΕΝΑΕ με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και με τους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους Αθηνών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ) για την προμήθεια τροχαίου υλικού, η ΕΤΒΑ παρέσχε εγγυήσεις για προκαταβολές και για την καλή εκτέλεση των συμβάσεων (στο εξής: «εγγυήσεις για προκαταβολές»).Im Zusammenhang mit den Verträgen, die HSY mit der Hellenic Railways Organisation (OSE) und der Athens Piraeus Electric Railways (ISAP) für die Lieferung von Fahrzeugen schloss, hat ETVA Bürgschaften für Vorauszahlungen und für die gute Ausführung der Aufträge übernommen (im Folgenden: „Bürgschaften für Vorauszahlungen“).

Übersetzung bestätigt

υιοθέτηση και εκτέλεση ενός διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2009 (έως το δεύτερο τρίμηνο του 2009) με στόχο έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν υπερβαίνει το 5,1 % του ΑΕΠ σε όρους ΕΣΛ 95·Verabschiedung und Ausführung eines geänderten Haushalts für 2009 (bis zum zweiten Quartal 2009), der auf Basis des ESVG-95 ein gesamtstaatliches Zieldefizit von höchstens 5,1 % des BIP vorsieht.

Übersetzung bestätigt

Η Ιταλία ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόοδο των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ανάκτηση της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος του άρθρου 1.Italien teilt der Kommission die zur Ausführung dieser Entscheidung ergriffenen Maβnahmen und die dabei erzielten Fortschritte bis zur vollständigen Rückerstattung der im Rahmen der Regelung gemäß Artikel 1 bewilligten Beihilfen mit.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu εκτέλεση


Singular

Plural

Nominativdie Ausführung

die Ausführungen

Genitivder Ausführung

der Ausführungen

Dativder Ausführung

den Ausführungen

Akkusativdie Ausführung

die Ausführungen
Singular

Plural

Nominativdie Vollstreckung

die Vollstreckungen

Genitivder Vollstreckung

der Vollstreckungen

Dativder Vollstreckung

den Vollstreckungen

Akkusativdie Vollstreckung

die Vollstreckungen
Singular

Plural

Nominativdie Hinrichtung

die Hinrichtungen

Genitivder Hinrichtung

der Hinrichtungen

Dativder Hinrichtung

den Hinrichtungen

Akkusativdie Hinrichtung

die Hinrichtungen
Singular

Plural

Nominativdie Exekution

die Exekutionen

Genitivder Exekution

der Exekutionen

Dativder Exekution

den Exekutionen

Akkusativdie Exekution

die Exekutionen
Singular

Plural

Nominativdie Darbietung

die Darbietungen

Genitivder Darbietung

der Darbietungen

Dativder Darbietung

den Darbietungen

Akkusativdie Darbietung

die Darbietungen
Singular

Plural

Nominativdie Verrichtung

die Verrichtungen

Genitivder Verrichtung

der Verrichtungen

Dativder Verrichtung

den Verrichtungen

Akkusativdie Verrichtung

die Verrichtungen
Singular

Plural

Nominativdie Aufführung

die Aufführungen

Genitivder Aufführung

der Aufführungen

Dativder Aufführung

den Aufführungen

Akkusativdie Aufführung

die Aufführungen
Griechische Definition zu εκτέλεση

εκτέλεση η [ektélesi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εκτελώ. 1α. εφαρμογή, πραγματοποίηση, επιτέλεση ενός έργου σύμφωνα με οδηγίες ή με ορισμένο πρόγραμμα: H εκτέλεση μιας εντολής / ενός σχεδίου / ενός προγράμματος. β. εκπλήρωση: εκτέλεση καθήκοντος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback