{η}  υποστήριξη Subst.  [ipostiriksi, yposthriksh]

{die}    Subst.
(17817)
{die}    Subst.
(3086)
{der}    Subst.
(89)
(81)

Etymologie zu υποστήριξη

υποστήριξη Katharevousa υποστήριξις υποστηρίζω + -σις/-ση Koine-Griechisch ὑποστηρίζω altgriechisch στηρίζω


GriechischDeutsch
Ένας ιδιώτης ιδιοκτήτης θα είχε εμπλακεί σε πολύ μικρότερο βαθμό και θα είχε ασκήσει πίεση για επιπρόσθετη υποστήριξη από τις ενώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή από το κράτος.Ein privater Eigentümer hätte sich weitaus weniger engagiert und auf eine zusätzliche Unterstützung der kreditwirtschaftlichen Verbände oder des Staates gedrängt.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, για την πώληση του SIP 1 η KfW χρειαζόταν υποστήριξη από τον ιδιοκτήτη της, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, διότι […]. Αυτή η υποστήριξη παρασχέθηκε μέσω κρατικής εγγύησης προκειμένου να μην αναγκαστεί η KfW να δεσμεύσει ίδια κεφάλαια ύψους περίπου […] εκατ. ευρώ ([…]).Außerdem brauchte die KfW für den Verkauf des SIP 1 von ihrem Eigentümer, der Bundesrepublik Deutschland, Unterstützung, weil sie […]; dies wurde durch die staatliche Garantie überbrückt, um zu vermeiden, dass die KfW Eigenkapital in Höhe von rund […] Mio. EUR ([…]) hätte binden müssen.

Übersetzung bestätigt

Μεταξύ των στόχων της KfW συγκαταλέγεται η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση της χρηματοδότησης και του εκσυγχρονισμού κατοικιών, καθώς και η επιμόρφωση και διά βίου μάθηση, η χρηματοδότηση κοινοτικών προγραμμάτων για υποδομές, η προώθηση της χρηματοδότησης εξαγωγών και έργων, η υποστήριξη των υπό ανάπτυξη και υπό μετάβαση χωρών καθώς και η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος.Zu den Aufgaben der KfW gehören die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, die Förderung der Finanzierung und Modernisierung von Wohneigentum sowie von Ausund Weiterbildung, die Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben, die Förderung von Exportund Projektfinanzierung, die Unterstützung von Entwicklungsund Transformationsländern sowie die Förderung von Umweltund Klimaschutz.

Übersetzung bestätigt

για να υποδειχθεί υποστήριξη από SSCD:Angabe von SSCD-Unterstützung:

Übersetzung bestätigt

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εφαρμόζεται γλωσσική υποστήριξη και να παρέχεται τουλάχιστον στα αγγλικά (EN) και ενδεχομένως επιπρόσθετα στις γλώσσες μιας ή περισσότερων άλλων χωρών.Zumindest Unterstützung für die englische Sprache (EN) MUSS implementiert werden und zur Verfügung stehen. Potenziell können eine oder mehrere zusätzliche Landessprachen unterstützt werden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu υποστήριξη

υποστήριξη η [ipostíriksi] : η ενέργεια του υποστηρίζω. 1. τοποθέτηση στηρίγματος κάτω από κτ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback