{η}  συμφωνία Subst.  [simfonia, symfwnia]

{das}    Subst.
(23355)
{die}    Subst.
(10612)
{die}    Subst.
(1261)
{die}    Subst.
(1111)
{die}    Subst.
(985)
{die}    Subst.
(916)
{das}    Subst.
(199)
{die}    Subst.
(54)
{die}    Subst.
(24)

Etymologie zu συμφωνία

συμφωνία altgriechisch


GriechischDeutsch
Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελβετική Συνομοσπονδία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τη σύνδεση του τελευταίου στη συμφωνία που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου [9], για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου.Für Liechtenstein stellt diese Entscheidung eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein unterzeichneten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/261/EG des Rates [9] über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen dieses Protokolls genannten Bereich fallen.

Übersetzung bestätigt

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ («συμφωνία του Κοτονού») και του άρθρου 3 του μηχανισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας.Die Europäische Union misst den Bestimmungen von Artikel 9 des nachstehend das „Cotonou-Abkommen“ genannt, und von Artikel 3 des Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit größte Bedeutung bei.

Übersetzung bestätigt

Δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού και λαμβανομένου υπόψη ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα που σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2006 συνιστούσε παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») προσκάλεσε τις Νήσους Φίτζι σε διαβουλεύσεις, όπως προβλέπεται στη συμφωνία, με στόχο τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη λήψη μέτρων για την επανόρθωσή της.Gemäß Artikel 96 des Cotonou-Abkommens forderte die Europäische Union, nachstehend „EU“ genannt, nach deren Auffassung die am 5. Dezember 2006 erfolgte Machtübernahme durch das Militär eine Verletzung der wesentlichen Elemente im Sinne von Artikel 9 des Cotonou-Abkommens darstellte, Fidschi gemäß jenem Abkommen zu Konsultationen auf, um die Lage eingehend zu prüfen und erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Übersetzung bestätigt

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 [1] και αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 [2], στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ», και ιδίως το άρθρο 96,gestützt auf das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 [1] und geändert durch das am 25. Juni 2005 in Luxemburg unterzeichnete Abkommen [2] (nachstehend genannt), insbesondere auf Artikel 96,

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/262/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν [7].Für Liechtenstein stellt diese Entscheidung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/262/JI des Rates vom 28. Februar 2008 über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen dieses Protokolls [7] zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG genannten Bereich gehören.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu συμφωνία.Singular

Plural

Nominativdas Abkommen

die Abkommen

Genitivdes Abkommens

der Abkommen

Dativdem Abkommen

den Abkommen

Akkusativdas Abkommen

die Abkommen
Singular

Plural

Nominativdie Vereinbarung

die Vereinbarungen

Genitivder Vereinbarung

der Vereinbarungen

Dativder Vereinbarung

den Vereinbarungen

Akkusativdie Vereinbarung

die Vereinbarungen
Singular

Plural

Nominativdie Zustimmung

die Zustimmungen

Genitivder Zustimmung

der Zustimmungen

Dativder Zustimmung

den Zustimmungen

Akkusativdie Zustimmung

die Zustimmungen
Singular

Plural

Nominativdie Abmachung

die Abmachungen

Genitivder Abmachung

der Abmachungen

Dativder Abmachung

den Abmachungen

Akkusativdie Abmachung

die Abmachungen
Singular

Plural

Nominativdie Übereinstimmung

die Übereinstimmungen

Genitivder Übereinstimmung

der Übereinstimmungen

Dativder Übereinstimmung

den Übereinstimmungen

Akkusativdie Übereinstimmung

die Übereinstimmungen
Singular

Plural

Nominativdie Übereinkunft

die Übereinkünfte

Genitivder Übereinkunft

der Übereinkünfte

Dativder Übereinkunft

den Übereinkünften

Akkusativdie Übereinkunft

die Übereinkünfte


Singular

Plural

Nominativdie Symphonie

die Symphonien

Genitivder Symphonie

der Symphonien

Dativder Symphonie

den Symphonien

Akkusativdie Symphonie

die Symphonien
Singular

Plural

Nominativdie Sinfonie

die Sinfonien

Genitivder Sinfonie

der Sinfonien

Dativder Sinfonie

den Sinfonien

Akkusativdie Sinfonie

die Sinfonien
Griechische Definition zu συμφωνία

συμφωνία η [simfonía] : 1α.κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της ταυτότητας απόψεων και αντιλήψεων δύο ή περισσότερων ατόμων. ANT διαφωνία1: Yπάρχει απόλυτη συμφωνία των μελών της εταιρείας για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι δύσκολο να υπάρχει συμφωνία σε δύο τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες. β. ταυτότητα ή αντιστοιχία ανάμεσα σε δύο ή σε περισσότερες ενέργειες ή απόψεις που προέρχονται από το ίδιο ή από διαφορετικά πρόσωπα. ANT ασυμφωνία: συμφωνία μεταξύ θεωρίας και πράξης. Δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη κατάθεση του μάρτυρα. Οι πράξεις του δε βρίσκονται σε συμφωνία με τις ιδέες του, βρίσκονται σε αντίθεση. συμφωνία χαρακτήρων. || (γραμμ.) συμφωνία των όρων της προτάσεως, κατά την οποία τα κλιτά μέρη της βρίσκονται σε σχέση μεταξύ τους ως προς το πρόσωπο, το γένος, τον αριθμό και την πτώση. συμφωνία χρόνων, η αντιστοιχία των χρόνων της εξαρτημένης πρότασης σε σχέση με την κύρια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback