{η}  κινητοποίηση Subst.  [kinitopiisi, kinhtopoihsh]

{die}  
Mobilisierung (fachspr.)
  Subst.
(1230)
{das}    Subst.
(33)
{die}    Subst.
(11)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu κινητοποίηση

κινητοποίηση κινητοποιώ Wort verwendet ab 1840


GriechischDeutsch
Συστάσεις υπάρχουν στην έκθεση που εκδόθηκε από την ad hoc ομάδα εργασίας II της Μόνιμης Επιτροπής Δασοπονίας τον Ιούλιο του 2008 με θέμα «Mobilisation and efficient use of wood and wood residues for energy generation» (κινητοποίηση και αποτελεσματική χρησιμοποίηση ξύλου και υπολειμμάτων ξύλου για ενεργειακή παραγωγή).Empfehlungen sind einem Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe II des Ständigen Forstausschusses über die Mobilisierung und effiziente Nutzung von Holz und Holzabfällen für die Energieerzeugung (Juli 2008) zu entnehmen.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, από τα κράτη μέλη ζητείται να εκτιμήσουν το εγχώριο δυναμικό τους και να αυξήσουν την κινητοποίηση εγχώριων και εισαγόμενων πόρων βιομάζας.Die Mitgliedstaaten werden daher aufgefordert, ihr inländisches Potenzial zu erfassen und eine stärkere Mobilisierung inländischer und importierter Biomasseressourcen zu prüfen.

Übersetzung bestätigt

Η κατανομή των πιστώσεων θα αποφασιστεί σε διορθωτικό προϋπολογισμό που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.Die Mittelzuweisung wird in einem Berichtigungshaushaltsplan festgelegt, dessen alleiniger Zweck in der Mobilisierung des EU-Solidaritätsfonds besteht.

Übersetzung bestätigt

ιγ) η δέσμευση κοινοτικών κονδυλίων και η κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα και άλλων δημόσιων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ&Ε·für die Bereitstellung der Gemeinschaftsmittel und die Mobilisierung privater und weiterer öffentlicher Mittel zu sorgen, die für die Durchführung der FTE-Tätigkeiten erforderlich sind;

Übersetzung bestätigt

Να βοηθηθεί η ανάπτυξη και διάρθρωση των αναγκών δημιουργίας δυναμικού, περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού, διευκολύνοντας τη συνακόλουθη κινητοποίηση και δέσμευση δωρητών.Unterstützung bei der Feststellung und Aufschlüsselung des Bedarfs beim Kapazitätsaufbau, einschließlich Schulung und Ausrüstung, um so in der Folge die Mobilisierung und das Engagement der Geber zu erleichtern

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu κινητοποίηση

κινητοποίηση η [kinitopíisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του κινητοποιώ· η δραστηριοποίηση ενός συνόλου ανθρώπων, συνήθ. οργανωμένων, για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, την ικανοποίηση ενός αιτήματος, την επιτυχία ενός στόχου: H έγκαιρη κινητοποίηση του στρατού απέτρεψε μεγαλύτερες καταστροφές. H κινητοποίηση των φοιτητών. Θα αρχίσουν απεργιακές κινητοποιήσεις με αίτημα τη μονιμοποίηση των εκτάκτων.

[λόγ. κινητοποιη- (κινητοποιώ) -σις > -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback