εκτιμώ Verb  [ektimo, ektimw]

schätzen (ugs.)
  Verb
(1161)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu εκτιμώ

εκτιμώ altgriechisch ἐκτιμάω / ἐκτιμῶ τιμάω / τιμῶ indoeuropäisch (Wurzel) *kʷi-mā- *kʷei- (τιμή, αξία)


GriechischDeutsch
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εκτιμώ βαθύτατα την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τα τμήματά της στην πολιτική της συνοχής.Seien Sie bitte versichert, dass ich die Unterstützung des Europäischen Wirtschaftsund Sozialaus­schusses und seiner Fachgruppen für die Kohäsionspolitik sehr zu schätzen weiß.

Übersetzung bestätigt

Το εκτιμώ πολύ αυτό.Ich weiß das sehr wohl zu schätzen.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, όσο κι αν εκτιμώ την εργασία του εισηγητή Maaten, θα πρέπει να δηλώσω ότι είμαι ενοχλημένος ιδιαίτερα από τη μη συνεπή συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη στάση του έναντι του καπνίσματος.Herr Präsident! Obwohl ich die Arbeit des Berichterstatters, Herrn Maaten, sehr zu schätzen weiß, muß ich doch sagen, daß ich mich maßlos über das inkonsequente Verhalten des Europäischen Parlaments hinsichtlich seiner Haltung gegenüber dem Tabak ärgere.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ως πρώτος εισηγητής το 1994-1995 νομίζω για την ψηφιακή τηλεόραση και τα συναφή πρότυπα, θα ήθελα να πω στη σημερινή εισηγήτρια ότι εκτιμώ τη σπουδαιότητα της εργασίας της στο θέμα αυτό και στην Επιτροπή πόσο εκτιμώ την ανακοίνωσή της.Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar als erster Berichterstatter über das digitale Fernsehen und die diesbezüglichen Normen ­ ich glaube es war 1994­1995 ­, möchte ich der jetzigen Berichterstatterin sagen, daß ich mir der Bedeutung ihrer Arbeit im Zusammenhang mit dieser Frage voll und ganz bewußt bin, und der Kommission möchte ich sagen, daß ich ihre Mitteilung in hohem Maße zu schätzen weiß.

Übersetzung bestätigt

Θέλω να προσθέσω πόσο εκτιμώ εγώ και όλοι μας τις προσπάθειες του εισηγητή, κ. Cashman και της συντάκτριας της γνωμοδότησης, κ. Maij-Weggen, για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.Ich möchte hinzufügen, wie sehr ich und wie sehr wir die Bemühungen des Berichterstatters, Herrn Cashman, und der Verfasserin der Stellungnahme, Frau Maij-Weggen, schätzen, diesen Bericht in einem so kurzen Zeitraum vorgelegt zu haben.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu εκτιμώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εκτιμάω, εκτιμώεκτιμάμε, εκτιμούμεεκτιμώμαιεκτιμόμαστε, εκτιμώμεθα
εκτιμάςεκτιμάτεεκτιμάσαιεκτιμάστε, εκτιμάσθε
εκτιμάει, εκτιμάεκτιμάν(ε), εκτιμούν(ε)εκτιμάταιεκτιμώνται
Imper
fekt
εκτιμούσαεκτιμούσαμε
εκτιμούσεςεκτιμούσατε
εκτιμούσεεκτιμούσαν(ε)
Aoristεκτίμησαεκτιμήσαμεεκτιμήθηκαεκτιμηθήκαμε
εκτίμησεςεκτιμήσατεεκτιμήθηκεςεκτιμηθήκατε
εκτίμησεεκτίμησαν, εκτιμήσαν(ε)εκτιμήθηκεεκτιμήθηκαν, εκτιμηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω εκτιμήσει
έχω εκτιμημένο
έχουμε εκτιμήσει
έχουμε εκτιμημένο
έχω εκτιμηθείέχουμε εκτιμηθεί
έχεις εκτιμήσει
έχεις εκτιμημένο
έχετε εκτιμήσει
έχετε εκτιμημένο
έχεις εκτιμηθείέχετε εκτιμηθεί
έχει εκτιμήσει
έχει εκτιμημένο
έχουν εκτιμήσει
έχουν εκτιμημένο
έχει εκτιμηθείέχουν εκτιμηθεί
Plu
perf
ekt
είχα εκτιμήσει
είχα εκτιμημένο
είχαμε εκτιμήσει
είχαμε εκτιμημένο
είχα εκτιμηθείείχαμε εκτιμηθεί
είχες εκτιμήσει
είχες εκτιμημένο
είχατε εκτιμήσει
είχατε εκτιμημένο
είχες εκτιμηθείείχατε εκτιμηθεί
είχε εκτιμήσει
είχε εκτιμημένο
είχαν εκτιμήσει
είχαν εκτιμημένο
είχε εκτιμηθείείχαν εκτιμηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εκτιμάω, θα εκτιμώθα εκτιμάμε, θα εκτιμούμεθα εκτιμώμαιθα εκτιμόμαστε, θα εκτιμώμεθα
θα εκτιμάςθα εκτιμάτεθα εκτιμάσαιθα εκτιμάστε, θα εκτιμάσθε
θα εκτιμάει, θα εκτιμάθα εκτιμάν(ε), θα εκτιμούν(ε)θα εκτιμάταιθα εκτιμώνται
Fut
ur
θα εκτιμήσωθα εκτιμήσουμε, θα εκτιμήσομεθα εκτιμηθώθα εκτιμηθούμε
θα εκτιμήσειςθα εκτιμήσετεθα εκτιμηθείςθα εκτιμηθείτε
θα εκτιμήσειθα εκτιμήσουν(ε)θα εκτιμηθείθα εκτιμηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εκτιμήσει
θα έχω εκτιμημένο
θα έχουμε εκτιμήσει
θα έχουμε εκτιμημένο
θα έχω εκτιμηθείθα έχουμε εκτιμηθεί
θα έχεις εκτιμήσει
θα έχεις εκτιμημένο
θα έχετε εκτιμήσει
θα έχετε εκτιμημένο
θα έχεις εκτιμηθείθα έχετε εκτιμηθεί
θα έχει εκτιμήσει
θα έχει εκτιμημένο
θα έχουν εκτιμήσει
θα έχουν εκτιμημένο
θα έχει εκτιμηθείθα έχουν εκτιμηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εκτιμάω, να εκτιμώνα εκτιμάμε, να εκτιμούμενα εκτιμώμαινα εκτιμόμαστε, να εκτιμώμεθα
να εκτιμάςνα εκτιμάτενα εκτιμάσαινα εκτιμάστε, να εκτιμάσθε
να εκτιμάει, να εκτιμάνα εκτιμάν(ε), να εκτιμούν(ε)να εκτιμάταινα εκτιμώνται
Aoristνα εκτιμήσωνα εκτιμήσουμε, να εκτιμήσομενα εκτιμηθώνα εκτιμηθούμε
να εκτιμήσειςνα εκτιμήσετενα εκτιμηθείςνα εκτιμηθείτε
να εκτιμήσεινα εκτιμήσουν(ε)να εκτιμηθείνα εκτιμηθούν(ε)
Perfνα έχω εκτιμήσει
να έχω εκτιμημένο
να έχουμε εκτιμήσει
να έχουμε εκτιμημένο
να έχω εκτιμηθείνα έχουμε εκτιμηθεί
να έχεις εκτιμήσει
να έχεις εκτιμημένο
να έχετε εκτιμήσει
να έχετε εκτιμημένο
να έχεις εκτιμηθείνα έχετε εκτιμηθεί
να έχει εκτιμήσει
να έχει εκτιμημένο
να έχουν εκτιμήσει
να έχουν εκτιμημένο
να έχει εκτιμηθείνα έχουν εκτιμηθεί
Imper
ativ
Presεκτίμαεκτιμάτεεκτιμάστε, εκτιμάσθε
Aoristεκτίμησε, εκτίμαεκτιμήστεεκτιμήσουεκτιμηθείτε
Part
izip
Presεκτιμώντας
Perfέχοντας εκτιμήσειεκτιμημένος, -η, -οεκτιμημένοι, -ες, -α
InfinAoristεκτιμήσειεκτιμηθείGriechische Definition zu εκτιμώ

εκτιμώ [ektimó] & -άω : 1. υπολογίζω την αξία, την ποιότητα, το μέγεθος, τη σημασία κτλ. πραγμάτων, ενεργειών, καταστάσεων: Tου ζήτησαν να εκτιμήσει την αξία του. Πώς εκτιμάτε τις ενέργειές του; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback