{ο}  χωρισμός Subst.  [chorismos, xwrismos]

{die}    Subst.
(136)
{die}    Subst.
(1)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu χωρισμός

χωρισμός altgriechisch χωρισμός χωρίζω χωρίς[1] ή χῶρος[1]


GriechischDeutsch
Ένας χωρισμός πριν την ηλικία των 6 μηνών μπορεί να αποτελέσει τραυματική εμπειρία και να προκαλέσει έμμονες διαταραχές της συμπεριφοράς και της φυσιολογίας.Sind die Tiere bei der Trennung jünger als sechs Monate, leiden sie unter Umständen sehr unter der Trennung, was zu dauerhaften Verhaltensstörungen und physiologischen Anomalien führen kann.

Übersetzung bestätigt

Στις ενδεχόμενες λύσεις συγκαταλέγονται ο περιορισμός του συγκεκριμένου ζώου σε ατομικό κατάλυμα δίπλα ή μέσα στον κύριο χώρο διαμονής ή ο χωρισμός όλων των ατόμων για σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενος από την ταυτόχρονη επανεισαγωγή ολόκληρης της ομάδας.Mögliche Lösungen wären die Einzelunterbringung eines solchen Tieres in einem Bereich neben oder innerhalb des normalen Haltungsbereichs oder die Trennung aller Tiere und ein kurz darauf folgendes gleichzeitiges Wiederbilden der gesamten Gruppe.

Übersetzung bestätigt

Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 5, το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισμός υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους:Mangels einer Rechtswahl gemäß Artikel 5 unterliegen die Ehescheidung und die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes:

Übersetzung bestätigt

Συνεκδίκαση, χωρισμός υποθέσεων και χωρισμός δικογράφουVerbindung, Aufhebung der Verbindung und Trennung

Übersetzung bestätigt

Ο χωρισμός του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου πρέπει να αποτρέπεται υπό οιεσδήποτε συνθήκες χρήσης με μηχανικά μέσα.Die Trennung des Zugfahrzeuges vom Anhänger muss unter allen Betriebsbedingungen mit Hilfe mechanischer Mittel verhindert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
απομάκρυνση
απόσπαση
αποχωρισμός
διαζύγιο
διαίρεση
διαμερισμός
διάσταση
διαχωρισμός
διχοτόμηση
επιμερισμός
μοίρασμα
ξεχώρισμαGriechische Definition zu χωρισμός

χωρισμός ο [xorizmós] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του χωρίζω. 1α. απομάκρυνση ανθρώπων μεταξύ τους: Ο χωρισμός της μάνας από το παιδί της. Ο χωρισμός είναι πικρός, αποχωρισμός. (έκφρ.) ο ζωντανός ο χωρισμός, η ξενιτιά. β. διαζύγιο, διακοπή συμβίωσης ή δεσμού. (νομ. έκφρ.) χωρισμός από τραπέζης* και κοίτης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback