{die}  
Trennung
 Subst.

{ο} διαχωρισμός Subst.
(709)
{ο} χωρισμός Subst.
(136)
{η} αποσύνδεση Subst.
(53)
{η} διάσταση Subst.
(27)
{ο} αποχωρισμός Subst.
(4)
{η} διάζευξη Subst.
(0)
DeutschGriechisch
Deutschland vertritt die Auffassung, dass die Testphase für die Pilotanlage Sovello1 so kurz war, weil die branchenübergreifend übliche Trennung zwischen Investitionsund Betriebsphase (Einstellung von Fachkräften, enge Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern, frühe Lieferverträge für Produktionsmaterialien und Ersatzteile, räumliche Trennung zwischen Zellund Modulfertigung) nicht vollzogen wurde und weil das gesamte Projekt sehr gut geplant war.Η Γερμανία θεωρεί ότι η δοκιμαστική φάση της πιλοτικής εγκατάστασης Sovello1 ήταν τόσο σύντομη διότι δεν έλαβε χώρα η συνήθης σε όλους τους κλάδους διάκριση μεταξύ επενδυτικής και λειτουργικής φάσης (πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, έγκαιρη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια υλικών παραγωγής και ανταλλακτικών, διαχωρισμός των χώρων παραγωγής κυττάρων από τους χώρους παραγωγής συλλεκτών), καθώς και διότι το έργο είχε σχεδιαστεί πολύ καλά στο σύνολό του.

Übersetzung bestätigt

Die Kommission weist jedoch darauf hin, da ETVA zu 100 % staatlich war und alle Maßnahmen, die besagte Bank angewendet hat, dem Staat zurechenbar sind, sei die Trennung der beiden Maßnahmen (das heißt Bürgschaften und Nachbürgschaften) gewissermaßen künstlich.Η Επιτροπή επισημαίνει ωστόσο ότι, επειδή η ΕΤΒΑ ανήκε κατά 100 % στο Δημόσιο και όλα τα μέτρα τα οποία εφάρμοσε η εν λόγω τράπεζα μπορούν να καταλογισθούν στο Δημόσιο, ο διαχωρισμός των δύο μέτρων (δηλαδή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων) είναι κατά κάποιον τρόπο τεχνητός.

Übersetzung bestätigt

Es sei daher unklar, warum eine ähnliche Trennung nicht auch bei Kabelverlegungsschiffen vorgenommen werden könne.Ως εκ τούτου, η Δανία δεν κατανοεί για ποιον λόγο δεν είναι δυνατός ένας παρόμοιος διαχωρισμός για τα πλοία πόντισης καλωδίων.

Übersetzung bestätigt

Eine derartige Trennung der geprüften Maßnahmen würde der im Fall von BP Chemicals angewandten Gerichtspraxis [10] nicht widersprechen, weil es sich bei dem genannten Fall um drei Kapitalzufuhren handelte, die im Prozess einer einzigen kontinuierlichen Umstrukturierung gewährt wurden, und „deren gemeinsames Ziel die Finanzierung der notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen und die Wiederherstellung des durch Verluste verringerten Kapitals von EniChem war“.Αυτός ο διαχωρισμός των υπό αξιολόγηση μέτρων δεν αντιβαίνει προς τη νομολογία στην περίπτωση της BP Chemicals [10], διότι η εν λόγω υπόθεση περιλάμβανε τρεις εισφορές κεφαλαίου που χορηγήθηκαν ως μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης «με κοινό αντικείμενο τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μέτρων αναδιαρθρώσεως και ανασυστάσεως του κεφαλαίου της EniChem το οποίο είχε εξανεμιστεί εξαιτίας των ζημιών».

Übersetzung bestätigt

Trennung der einzelnen Verkehrsarten auf beiden Seiten der Grenzen, um Fahrzeugen mit gültigen internationalen Zollpapieren bzw. Fahrzeugen zur Beförderung lebender Tiere oder leicht verderblicher Lebensmittel Vorrang einzuräumen;διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας ανάλογα με το είδος της μεταφοράς και από τις δύο πλευρές των συνόρων προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στα οχήματα με έγκυρα διεθνή έγγραφα τελωνειακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρουν ζώντα ζώα ή ευπαθή τρόφιμα·

Übersetzung bestätigt


Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Trennung

die Trennungen

Genitivder Trennung

der Trennungen

Dativder Trennung

den Trennungen

Akkusativdie Trennung

die Trennungen


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback