{η}  διάσταση Subst.  [diastasi, thiastasi, diastash]

{die}    Subst.
(7022)
{das}    Subst.
(72)
(29)
{die}    Subst.
(27)
{die}    Subst.
(3)
{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu διάσταση

διάσταση altgriechisch διάστασις διίσταμαι (διά και ἵσταμαι)


GriechischDeutsch
Οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται επιλέξιμες για επιχορηγήσεις δράσης ως ειδικά έργα με κοινοτική διάσταση με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3 και των άρθρων 3 και 5:Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 3 sowie der Artikel 3 und 5 werden die folgenden Tätigkeiten als besondere Projekte mit einer gemeinschaftlichen Dimension für maßnahmenbezogene Finanzhilfen als förderfähig angesehen:

Übersetzung bestätigt

Γεωγραφική διάστασηGeografische Dimension

Übersetzung bestätigt

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι μεθοδολογίες για τακτικές συλλογές δεδομένων που προκύπτουν από σχέδια που έχουν στατιστική διάσταση και πραγματοποιούνται δυνάμει άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα δημόσιας υγείας ή τα προγράμματα έρευνας.Die Methoden für regelmäßige Datenerhebungen aufgrund von Projekten mit einer statistischen Dimension, die aufgrund anderer Gemeinschaftsprogramme durchgeführt werden, etwa den Programmen für öffentliche Gesundheit oder Forschung, werden ebenfalls berücksichtigt.

Übersetzung bestätigt

Στον περιορισμό που αφορά την "ανάλυση πεδίου εικόνας" δεν συμπεριλαμβάνεται ο κατά προσέγγιση οπτικός προσδιορισμός της τρίτης διάστασης υπό δεδομένη γωνία ούτε η περιορισμένη ερμηνεία της χρωματικής κλίμακας του γκρι για την αντίληψη του βάθους ή της υφής στις εγκεκριμένες εργασίες (2 1/2 διαστάσεις).Die Begrenzung der Bildauswertung schließt nicht die Annäherung an die dritte Dimension durch Wahl eines bestimmten Blickwinkels oder eine begrenzte Grauwert-Interpretation zur Wahrnehmung von Tiefe und Struktur für die jeweils vorgesehenen Aufgaben ein (2 1/2 D).

Übersetzung bestätigt

Σημείωση:Στο σημείο 1C216 δεν υπάγονται προϊόντα των οποίων καμία γραμμική διάσταση δεν υπερβαίνει τα 75 mm.Anmerkung:Nummer 1C216 erfasst nicht Teile, bei denen keine lineare Dimension 75 mm überschreitet.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu διάσταση

διάσταση η [δiástasi] : I1. (λόγ., για πρόσωπα ή πράγματα) απομάκρυνση του ενός από το άλλο. α. (γυμν.) θέση κατά την οποία ο άνθρωπος στέκεται όρθιος με τα πόδια ανοιχτά προς τα πλάγια. β. (αστρον.) η γωνιώδης απόσταση ενός πλανήτη από τον ήλιο. γ. (ιατρ.) απομάκρυνση ανατομικών στοιχείων τα οποία κανονικά βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους: διάσταση των κοιλιακών μυών. δ. (χημ.) ονομασία ενός είδους αντίδρασης: Hλεκτρολυτική διάσταση. Bαθμός / πίεση / σταθερά της διάστασης. ε. (νομ.) κατάσταση κατά την οποία το αντρόγυνο ζει χωριστά χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμα διαζύγιο: Tο αντρόγυνο βρίσκεται σε διάσταση. (λόγ. έκφρ.) εν διαστάσει, σε διάσταση: Ο / η εν διαστάσει σύζυγος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback