{η}  αποσύνδεση Subst.  [aposindesi, aposinthesi, aposyndesh]

{die}    Subst.
(53)
(13)
(0)

Etymologie zu αποσύνδεση

αποσύνδεση απο- + σύνδεση


GriechischDeutsch
Η πώληση των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών και η αποσύνδεση και η εκποίηση ορισμένων τμημάτων της επιχείρησης τα οποία ήταν υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών είχαν προγραμματιστεί ως ορισμένα από τα κύρια στοιχεία της αναδιάρθρωσης.Der Verkauf von Anteilen der abhängigen Gesellschaften sowie die Trennung und der Verkauf von ausgewählten, Dienstleistungen anbietenden Abteilungen waren als eines der Hauptelemente der Umstrukturierung vorgesehen.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση μηχανήματος τροφοδοτούμενου με ηλεκτρική ενέργεια μέσω ρευματολήπτου, αρκεί η αποσύνδεση του ρευματολήπτη, εφόσον ο χειριστής μπορεί να ελέγχει, από κάθε σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση, ότι ο ρευματολήπτης παραμένει αποσυνδεδεμένος.Bei elektrisch betriebenen Maschinen, die über eine Steckverbindung angeschlossen sind, genügt die Trennung der Steckverbindung, sofern das Bedienungspersonal die permanente Trennung der Steckverbindung von jeder Zugangsstelle aus überwachen kann.

Übersetzung bestätigt

οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστικό στοιχείο ή σύστημα κινητήρα ή μετεπεξεργασίας καυσαερίων όσον αφορά τις εκπομπές, συνδεδεμένο με μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου, πρέπει να παρακολουθείται για ηλεκτρική αποσύνδεση εκτός εάν παρακολουθείται για άλλο λόγο.alle übrigen emissionsrelevanten Teile des Motors oder des Abgasnachbehandlungssystems, die an ein elektronisches Steuergerät angeschlossen sind, müssen auf Trennung der elektrischen Verbindung überwacht werden, sofern sie nicht anderweitig überwacht werden.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση της χρήσης εξασθενούς χρωμίου προοριζόμενες για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις σε συστήματα κοχλίου και περικοχλίου για εφαρμογή σε πλαίσια, που αναφέρονται στο σημείο 13 στοιχείο β) του παραρτήματος, η Επιτροπή θα κρίνει, έως την 1η Ιουλίου 2007, κατά πόσον πρέπει να επανεξετασθεί η καταληκτική ημερομηνία της εξαίρεσης αυτής, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν πρόκειται να συμβεί τυχαία αποσύνδεση βασικών μηχανικών μερών κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος.Im Hinblick auf die Verwendung von sechswertigem Chrom in den unter Nummer 13 Buchstabe b des Anhangs aufgeführten Korrosionsschutzschichten für mit Schrauben und Muttern befestigte Teile des Fahrzeuggestells wird die Kommission bis zum 1. Juli 2007 prüfen, ob die Geltungsdauer dieser Ausnahme anzupassen ist, um eine ungewollte Trennung wichtiger mechanischer Teile während der Lebensdauer der Fahrzeuge auszuschließen.

Übersetzung bestätigt

Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι ο συνδρομητής προειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση.Durch diese Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass der Teilnehmer rechtzeitig und angemessen auf eine bevorstehende Unterbrechung des Dienstes oder Trennung vom Netz hingewiesen wird.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αποσύνδεση

αποσύνδεση η [aposínδesi] : η ενέργεια του αποσυνδέω. ANT σύνδεση. 1. ο αποχωρισμός στοιχείων που τα είχαν συνδέσει, και ειδικότερα, διακοπή της σύνδεσης αγωγών ή ηλεκτρικών κυκλωμάτων: H αποσύνδεση των σωλήνων / των καλωδίων. H αποσύνδεση μιας ηλεκτρικής συσκευής, διακοπή της παροχής ρεύματος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback