{η}  ταξινόμηση Subst.  [taksinomisi, taksinomhsh]

(1936)
{die}    Subst.
(641)
{die}    Subst.
(354)
{die}    Subst.
(68)
{die}    Subst.
(10)
{die}    Subst.
(6)

Etymologie zu ταξινόμηση

ταξινόμηση ταξινομώ + -ση ((Lehnübersetzung) französisch taxinomie ή englisch classification)


GriechischDeutsch
Η ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια οργάνου που ονομάζεται «Ultrafom 300 (UFOM)».Zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern wird das „Ultrafom 300 (UFOM)“ genannte Gerät verwendet.

Übersetzung bestätigt

Η ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια οργάνου που ονομάζεται «Fat-O-Meater (FOM)».Zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern wird das „Fat-O-Meater (FOM)“ genannte Gerät verwendet.

Übersetzung bestätigt

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη χειρωνακτική μέθοδο που ονομάζεται «Two-Point (Zwei Punkte — ZP)».Zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern wird das manuelle „Zwei-Punkte-Verfahren (ZP)“ angewandt.

Übersetzung bestätigt

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων στη Σλοβακία, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:Folgende Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in der Slowakei zugelassen:

Übersetzung bestätigt

Βάσει του σημείου 1 του σημείου B.IV του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων καθορίζεται με εκτίμηση της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας, σύμφωνα με μεθόδους εκτίμησης στατιστικά δοκιμασμένες, οι οποίες βασίζονται σε φυσική μέτρηση ενός ή περισσοτέρων ανατομικών μερών του σφαγίου χοίρου.Gemäß Anhang V Teil B Abschnitt IVNummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 erfolgt die Einstufung von Schweineschlachtkörpern durch Schätzung des Muskelfleischanteils nach statistisch gesicherten Schätzverfahren, die auf objektiven Messungen an einem oder mehreren Teilen des Schweineschlachtkörpers beruhen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu ταξινόμηση

ταξινόμηση η [taksinómisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του ταξινο μώ, η διαίρεση κατά κατηγορίες· κατάταξη: ταξινόμηση των βιβλίων / του αρχεια κού υλικού / των ορυκτών ανάλογα με τη χημική τους σύσταση. || (ειδικότ.) η λογική εργασία κατά την οποία η πρώτη διαίρεση ακολουθείται από μία ή από περισσότερες υποδιαιρέσεις: H ταξινόμηση των ζώων / των φυτών κατά είδη.

[λόγ. ταξινομη- (ταξινομώ) -σις > -ση μτφρδ. γαλλ. taxinomie (< αρχ. τάξις (δες τάξηΙ) + -nomie = -νομία), classification]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback