{ο}  σύνδεσμος Subst.  [sindesmos, sinthesmos, syndesmos]

{die}    Subst.
(34)
{der}    Subst.
(19)
{die}    Subst.
(5)
{die}  
Liga (ugs.)
  Subst.
(3)
{der}    Subst.
(2)
{der}    Subst.
(1)
{der}    Subst.
(0)
{das}    Subst.
(0)
(0)

Etymologie zu σύνδεσμος

σύνδεσμος altgriechisch σύνδεσμος συνδέω σύν + δέω


GriechischDeutsch
Όταν πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ένας αιτών έχει αποκτήσει την υπηκοότητα κράτους μέλους, οι φάκελοι αίτησης και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, σύνδεσμοι που τον αφορούν διαγράφονται από το VIS αμελλητί, από το κράτος μέλος που δημιούργησε τον σχετικό φάκελο αίτησης.Erlangt ein Antragsteller vor Ablauf der Frist nach Artikel 23 Absatz 1 die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats, werden seine Antragsdatensätze und die auf ihn bezogenen Verknüpfungen nach Artikel 8 Absätze 3 und 4 von dem Mitgliedstaat, der die entsprechenden Antragsdatensätze und Verknüpfungen erstellt hat, unverzüglich aus dem VIS gelöscht.

Übersetzung bestätigt

σύνδεσμοι με άλλες αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4.Verknüpfungen zu anderen Anträgen gemäß Artikel 8 Absätze 3 und 4.

Übersetzung bestätigt

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι ορατοί στους χρήστες μόνον εφόσον οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον καταχωρίσεις του εκάστοτε συνδέσμου.Verknüpfungen sind nur erkennbar, wenn der betreffende Benutzer auf mindestens zwei der verknüpften Ausschreibungen Zugriff hat.

Übersetzung bestätigt

Οι σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων δεν προϋποθέτουν ειδικές διαδικασίες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών.Bei Verknüpfungen zwischen Ausschreibungen sind keine besonderen Verfahren für den Austausch von Zusatzinformationen zu beachten.

Übersetzung bestätigt

Κάθε σύνδεσμος επιτρέπει την εξακρίβωση σχέσης μεταξύ τουλάχιστον δύο καταχωρίσεων.Durch eine solche Verknüpfung werden zwei oder mehr Ausschreibungen miteinander in Verbindung gebracht.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu σύνδεσμος


Singular

Plural

Nominativdie Verknüpfung

die Verknüpfungen

Genitivder Verknüpfung

der Verknüpfungen

Dativder Verknüpfung

den Verknüpfungen

Akkusativdie Verknüpfung

die Verknüpfungen


Singular

Plural

Nominativdie Konjunktion

die Konjunktionen

Genitivder Konjunktion

der Konjunktionen

Dativder Konjunktion

den Konjunktionen

Akkusativdie Konjunktion

die Konjunktionen
Singular

Plural

Nominativdie Liga

die Ligen

Genitivder Liga

der Ligen

Dativder Liga

den Ligen

Akkusativdie Liga

die Ligen
Griechische Definition zu σύνδεσμος

σύνδεσμος ο [sínδezmos] : I1.στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων, που στηρίζεται σε συναισθηματικούς δεσμούς: Έχω μεγάλο σύνδεσμο με την οικογένειά μου. Διατηρούν το σύνδεσμο που είχαν από παιδιά. || (ειδικότ.) ερωτική σχέση· δεσμός2. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback