ειδέ   [ide, ithe, eide]

(1)
(0)
(0)
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ειδέ.



Griechische Definition zu ειδέ

ειδέ, σύνδ.· είδε· ειδές· ουδέ.

1)
α) Έτσι και, σε περίπτωση που, αν:
Ειδέ στραφεί κανείς ποσώς και ιδεί το μοναστήρι (Προδρ. ΙV 257
β) εκφρ. ειδέ και (αν) = έτσι και, σε περίπτωση που, αν:
(Διγ. Άνδρ. 3233), (Σπαν. (Ζώρ.) V 217).
2)
α) Αλλιώς, ειδεμή:
(Κώδ. Χρονογρ. 5024
β) εκφρ.
(1) ειδ(έ) αλλέως και ειδές αλλιώς, βλ. αλλέως Εκφρ. 1, 2·
(2) ειδέ/ουδέ καν ου, βλ. καν Εκφρ. 7.
3) Αλλά, όμως, ενώ:
οι σκύλλοι είναι ολιγόζωτοι …, ειδέ ο θυμός του αφέντη πολομά πολλήν ζημίαν εις ρέντες (Μαχ. 24427).
4) Είτε:
μαρτυρίαν απού τον είδαν να το αγοράσει είδε εχαρίσαν του το (Ασσίζ. 1743).
5) (Με προηγ. άρν.) ούτε:
αν ουδέν ένι κελεφή (ενν. η γυναίκα) ειδέ σεληνιάζεται (Ασσίζ. 12422).
6) Όταν, μόλις:
Ειδέ οι παράνομοι Τούρκοι εμάθαν τα πικρά μαντάτα … ελυπήθησαν πολλά (Μαχ. 1348‑9).
7) Τότε λοιπόν:
Ειδέ οι Γενουβήσοι, … αρχέψαν και εμουρμουρίζαν εις την Αμμόχουστον να έλθου (Μαχ. 55225).
[<συνεκφ. ει δε (αρχ.). Η λ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback