obwohl
 

παρόλο 
(1715)
μολονότι 
(1392)
παρότι 
(947)
καίτοι 
(28)
μεν 
(0)
ειδέ 
(0)
DeutschGriechisch
Da es sich beim Endwert im Wesentlichen um den Wert der Cashflows ab dem […] Jahr diskontiert auf das […] Jahr handelt, müsste der private Investor davon überzeugt werden, dass seine Investition, obwohl sie […] Jahre lang keinen Ertrag generiert, aufgrund der Aussichten nach dem […] Jahr trotzdem eine gute Investition darstellt.Δεδομένου ότι η καταληκτική αξία είναι στην ουσία η αξία των ταμειακών ροών από το […] έτος και μετά προεξοφλημένη στο […] έτος, ο ιδιώτης επενδυτής καλείται να πιστέψει ότι παρόλο που η επένδυσή του δεν αποφέρει καμία απόδοση τα […] χρόνια, μολοντούτο είναι μια καλή επένδυση βάσει των προοπτικών μετά το […] έτος.

Übersetzung bestätigt

Durch die Maßnahme werden vom Anteilseigner vollständig kontrollierte Mittel freigegeben, damit RM mit den Geldern ein Treuhandkonto einrichten konnte, um die Zahlungen an seinen Rentenfonds zur Abdeckung des Defizits zu senken (obwohl die Postrücklage formell in seiner Bilanz aufscheint, konnte RM diese Rückstellung und das entsprechende Vermögen nicht ohne staatliche Genehmigung nutzen).Το μέτρο αποδεσμεύει κεφάλαια που βρίσκονταν υπό τον πλήρη έλεγχο του μετόχου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την RM για την τροποποίηση των πληρωμών με σκοπό την κάλυψη του ελλείμματος που είναι υποχρεωμένη να κάνει, μέσω της τοποθέτησης των κεφαλαίων αυτών σε λογαριασμό μεσεγγύησης (παρόλο που το αποθεματικό ταχυδρομικών υπηρεσιών ήταν επίσημα εγγεγραμμένο στον ισολογισμό της, η RM δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά και τα συνδεδεμένα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης).

Übersetzung bestätigt

In diesem Zusammenhang hat die Kommission festgestellt, dass für die zur Verfügung gestellten Fazilitäten, obwohl diese nicht in Anspruch genommen wurden, eine Bereitstellungsprovision in Höhe von […] pro Jahr entrichtet wurde. Die Kommission hat sich davon überzeugt, dass es sich dabei um einen marktüblichen Satz handelt, der als Prozentsatz der Marge über dem LIBOR des zugrunde liegenden Darlehens festgesetzt wird.Επ’ αυτού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρόλο που δεν χρησιμοποιήθηκαν οι δανειακές διευκολύνσεις, επιβλήθηκε ωστόσο προμήθεια αδράνειας […] κατ’ έτος για τις διευκολύνσεις για τις οποίες υπήρχε δέσμευση χορήγησης.

Übersetzung bestätigt

Die Kommission hielt fest, dass die Rechtsgrundlage laut Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag nicht anwendbar schien, obwohl RM mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist.Σημείωσε ότι η νομική βάση του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή, παρόλο που η RM έχει αναλάβει υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Übersetzung bestätigt

Angesichts dessen ist offensichtlich, dass, obwohl der Anhang mit der Bürgschaft an HDW/Ferrostaal am 31. Mai 2002 unterschrieben wurde, sich ETVA bereits verpflichtet hatte, diese Bürgschaft zu gewähren, sollte die EU die gegenwärtigen und früheren Beihilfen aus der Zeit, in der ETVA unter staatlicher Kontrolle stand, nicht genehmigen.Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι, παρόλο που το παράρτημα που περιέχει την εγγύηση προς την HDW/Ferrostaal υπογράφηκε στις 31 Μαΐου 2002, η ΕΤΒΑ είχε ήδη δεσμευθεί να χορηγήσει την εγγύηση αυτή, εάν η ΕΕ δεν ενέκρινε τις παλαιότερες και παρούσες ενισχύσεις, από την εποχή κατά την οποία βρισκόταν υπό κρατικό έλεγχο.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik

Noch keine Informationen zur Grammatik vorhanden.

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback