δείχνω  

  • zeigen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του μεγάρου απεικονίζονταν λατρευτές να μεταφέρουν δώρα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο ἄναξ κατείχε κεντρική θέση στη μυκηναϊκή λατρεία ως οργανωτής και ...

... των πλανητών του Ηλιακού συστήματος και των δορυφόρων τους που ακολουθεί δείχνει την πρόοδο των ανακαλύψεων νέων ουράνιων σωμάτων κατά την διάρκεια της ...

... Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Γάιου Μάριου είχαν ως αποτέλεσμα να δείχνουν τα στρατεύματα μεγαλύτερη αφοσίωση στον διοικητή τους παρά στην ίδια την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dichno, thichno, deixnw


Deutsche Synonyme zu: δείχνω

andienen anbieten zeigen bieten präsentieren vorzeigen darstellen vorstellen abbilden vorführen demonstrieren nachweisen belegen beweisen bestätigen (den) Beweis erbringen (für) aufzeigen (den) Nachweis erbringen aufführen anführen erwähnen angeben auflisten niederschlagen manifestieren weisen deuten offenbaren kundtun bekunden an den Tag legen erkennen lassen bildlich darstellen repräsentieren wiedergeben zur Darstellung bringen verraten deutlich werden lassen offenbar werden zum Ausdruck kommen unter Beweis stellen zeugen von Zeugnis ablegen (von)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15