{η}  αρχή Subst.  [archi, arxh]

{die}    Subst.
(26813)
{der}    Subst.
(6582)
{das}    Subst.
(3921)
{der}    Subst.
(162)
{die}    Subst.
(16)
{der}    Subst.
(4)

Etymologie zu αρχή

αρχή altgriechisch ἀρχή ἄρχω


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, πριν από τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) στην αγορά, υποβάλλεται κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ο ΓΤΟ.Gemäß der Richtlinie 2001/18/EG muss vor dem Inverkehrbringen eines genetisch veränderten Organismus (GVO) eine Anmeldung bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats eingereicht werden, in dem ein solcher GVO erstmals in den Verkehr gebracht wird.

Übersetzung bestätigt

το ζεύγος προσκομίζει επίσημο έγγραφο, αναγνωριζόμενο ως τέτοιο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, που πιστοποιεί το καθεστώς τους ως συντρόφων μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης,das Paar eine von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats anerkannte Urkunde vorlegt, die die nichteheliche Lebensgemeinschaft bescheinigt,

Übersetzung bestätigt

Δεδομένου ότι ένας δήμος θεωρείται δημόσια αρχή, πρέπει να θεωρηθεί ότι η επένδυση γίνεται με κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.Da eine Stadt als Behörde zu betrachten ist, ist die Investition als Investition aus staatlichen Mitteln im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag einzustufen.

Übersetzung bestätigt

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο με ορισμένα ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους επιτρέπεται μόνον από εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και έχουν εγκριθεί σχετικά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται.Der innergemeinschaftliche Handel mit bestimmten lebenden Tieren und ihren Erzeugnissen ist nur dann zulässig, wenn er von Einrichtungen ausgeht, die die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts erfüllen und zu diesem Zweck von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, zugelassen sind.

Übersetzung bestätigt

Η ρυθμιστική αρχή για τις συντάξεις αποτελεί αυτόνομο φορέα που θεσπίστηκε από το νόμο περί συντάξεων του 2004 και είναι αρμόδια για την κανονιστική ρύθμιση των συνταξιοδοτικών καθεστώτων.Die Regulierungsbehörde ist eine mit dem Rentengesetz von 2004 eingesetzte unabhängige Behörde, die für die Regulierung der Pensionsfonds zuständig ist.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αρχή

αρχή η [arxí] : I1.το τοπικό ή χρονικό σημείο από όπου αρχίζει κτ., η αφετηρία ή η αρχική φάση, το πρώτο διάστημα. ANT τέλος: H αρχή της παραλίας / της λεωφόρου / της οδού / του κουβαριού. H αρχή ενός κειμένου / μιας σχέσης / μιας φιλίας. Στην αρχή του παραλιακού δρόμου υπήρχε μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων. H 21η Mαρτίου είναι τυπικά η αρχή της άνοιξης. H αρχή της ημέρας / της εβδομάδας / του μήνα / της σεζόν / του χειμώνα / του χρόνου. Θα εξοφλήσω το χρέος μου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Bρίσκεται ακόμα στην αρχή των σπουδών της / της σταδιοδρομίας της. Άργησα και έχασα την αρχή του φιλμ / της παράστασης. (έκφρ.) στην αρχή / στις αρχές / αρχή αρχή, αρχικά, στο πρώτο διάστημα: Στην αρχή μού άρεσε η εκδρομή, μετά όμως έπληξα. από την αρχή / από τις αρχές / από μιας αρχής, από την πρώτη στιγμή, από την έναρξη: Ήμουν σίγουρος από την αρχή ότι λέει ψέματα. Aρχίζω πάλι από την αρχή, από το αρχικό, από το αφετηριακό σημείο. φτου* κι απ΄ την αρχή. η αρχή του τέλους για κπ. ή για κτ., για την έναρξη μιας διαδικασίας, μιας εξέλιξης που καταλήγει σε παρακμή, σε καταστροφή, σε αφανισμό κτλ. δεν έχει αρχή και τέλος, για κτ. περίπλοκο, ασυνάρτητο. κάνω καλή / κακή αρχή, αρχίζω κτ. (ενέργεια, δραστηριότητα κτλ.) καλά / άσχημα. από την αρχή ως το τέλος*. κατ΄ αρχάς, στην αρχή, αρχικά. ΠAΡ έκφρ. κάθε αρχή και δύσκολη, το αρχικό στάδιο κάθε προσπάθειας, κάθε εγχειρήματος είναι το πιο δύσκολο. (γνωμ.) η αρχή είναι το ήμισυ* του παντός. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback