{η}  αποχώρηση Subst.  [apochorisi, apoxwrhsh]

{der}    Subst.
(52)
{der}    Subst.
(45)
{der}    Subst.
(14)
{der}    Subst.
(12)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu αποχώρηση

αποχώρηση altgriechisch ἀποχώρησις


GriechischDeutsch
περιλαμβάνουν στα καταστατικά τους διατάξεις με στόχο να εξασφαλίζεται στα μέλη των ομάδων που επιθυμούν να αποποιηθούν την ιδιότητα του μέλους ότι αυτό είναι δυνατό μετά τη συμμετοχή τους τουλάχιστον για τρία χρόνια και υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσουν σχετικά την ομάδα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την αποχώρησή τους, υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων με στόχο να προστατεύουν, σε καθορισμένες περιπτώσεις, την ομάδα ή τους πιστωτές της από τις οικονομικές συνέπειες που, ενδεχομένως, συνεπάγεται η αποχώρηση μέλους ή να παρεμποδίζουν την αποχώρηση μέλους, κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους·ihre Satzung muss Bestimmungen enthalten, mit denen sichergestellt wird, dass die Mitglieder auf ihre Mitgliedschaft verzichten können, wenn sie mindestens drei Jahre Mitglied waren und mindestens ein Jahr vor ihrem Austritt die Erzeugergemeinschaft davon unterrichtet haben; dies gilt unbeschadet der einzelstaatlichen Rechtsoder Verwaltungsvorschriften, mit denen in bestimmten Fällen die Erzeugergemeinschaft oder deren Gläubiger vor etwaigen finanziellen Folgen des Austritts eines Mitglieds geschützt oder der Austritt eines Mitglieds im laufenden Haushaltsjahr verhindert werden soll;

Übersetzung bestätigt

να δύνανται να αποχωρήσουν από την οργάνωση μόνον εφόσον ήσαν μέλη τουλάχιστον επί τρία έτη μετά την αναγνώρισή της και με τον όρο ότι προειδοποιούν την οργάνωση τουλάχιστον ένα έτος πριν από την αποχώρησή τους, με την επιφύλαξη εθνικών διατάξεων οι οποίες αποβλέπουν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στην προστασία της οργάνωσης ή των πιστωτών της από τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την αποχώρηση ενός μέλους, ή στην παρεμπόδιση της αποχώρησης ενός μέλους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους·erst aus der Organisation auszutreten, wenn sie der Organisation mindestens drei Jahre lang seit der Anerkennung angehört haben und diese von ihrem Austritt mindestens ein Jahr vorher unterrichtet haben; diese Bestimmungen finden unbeschadet der einzelstaatlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften Anwendung, die bezwecken, die Organisation oder ihre Gläubiger in bestimmten Fällen vor den finanziellen Folgen zu schützen, die sich aus dem Ausscheiden eines Mitglieds ergeben könnten, oder das Ausscheiden eines Mitglieds während eines Geschäftsjahrs zu verhindern;

Übersetzung bestätigt

να περιλαμβάνουν στα καταστατικά τους διατάξεις με στόχο να εξασφαλίζεται στα μέλη των ομάδων που επιθυμούν να αποποιηθούν την ιδιότητα του μέλους ότι αυτό είναι δυνατό μετά τη συμμετοχή τους τουλάχιστον για τρία χρόνια και υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσουν σχετικά την ομάδα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την αποχώρηση τους, υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων με στόχο να προστατεύουν, σε καθορισμένες περιπτώσεις, την ομάδα ή τους πιστωτές της από τις οικονομικές συνέπειες που, ενδεχομένως, συνεπάγεται η αποχώρηση μέλους ή να παρεμποδίζουν την αποχώρηση μέλους, κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους·ihre Satzung muss Bestimmungen enthalten, mit denen sichergestellt wird, dass die Mitglieder auf ihre Mitgliedschaft verzichten können, wenn sie mindestens drei Jahre Mitglied waren und mindestens ein Jahr vor ihrem Austritt die Erzeugergemeinschaft davon unterrichtet haben; dies gilt unbeschadet der einzelstaatlichen Rechtsoder Verwaltungsvorschriften, mit denen in bestimmten Fällen die Erzeugergemeinschaft oder deren Gläubiger vor etwaigen finanziellen Folgen des Austritts eines Mitglieds geschützt oder der Austritt eines Mitglieds im laufenden Haushaltsjahr verhindert werden soll;

Übersetzung bestätigt

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να κοινοποιήσουν στον Θεματοφύλακα της Σύμβασης για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts την αποχώρηση της Κοινότητας από τη Σύμβαση.Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist/sind, der Depositarregierung der Konvention über die Fischerei und den Schutz der lebenden Ressourcen in der Ostsee und den Belten den Austritt der Gemeinschaft aus der Konvention zu notifizieren.

Übersetzung bestätigt

Μετά την αποχώρηση αυτών των νέων κρατών μελών, η Κοινότητα και η Ρωσική Ομοσπονδία θα είναι τα μόνα εναπομένοντα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Γκντάνσκ ενώ το 95 % περίπου της περιοχής της Σύμβασης θα αποτελεί κοινοτικά ύδατα.Nach dem Austritt dieser neuen Mitgliedstaaten bleiben nur die Gemeinschaft und die Russische Föderation Vertragsparteien der Danziger Konvention, und etwa 95 % des Konventionsgebiets werden Gemeinschaftsgewässer sein.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αποχώρηση

αποχώρηση η [apoxórisi] : η ενέργεια του αποχωρώ. 1. απομάκρυνση από κάποιο χώρο ή τόπο: Kατά την αποχώρησή του ο πρωθυπουργός επευφημήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος. H αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής έγινε σταδιακά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback