τονίζω  

  • betonen
    upvotedownvote
  • Ich betone
    upvotedownvote
  • intonieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του, που τονίζουν τη σημασία των βυζαντινών στοιχείων στην τέχνη του. Άλλοι ερευνητές, με βάση τις γραπτές σημειώσεις του Γκρέκο,[vii] τονίζουν περισσότερο ...

... και της εν λόγω ταινίας, τη θεώρησε και εκείνος ακατάλληλη για το ρόλο τονίζοντας ότι ήταν ακατάλληλη όσον αφορά την ειλικρίνεια ή την ηλικία ή την αθωότητα ...

... πιστός σύμμαχος της Ρώμης, όπως υπήρξε στο παρελθόν και ο πατέρας του, τονίζοντας παράλληλα τις στρατιωτικές υπηρεσίες που παρείχε κατά τη διάρκεια των ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tonizo, tonizw


Deutsche Synonyme zu: τονίζω

(fest) behaupten versichern betonen beteuern asserieren affirmieren (jemandem) Brief und Siegel geben (auf) mit Nachdruck erklären Nachdruck verleihen nachdrücklich betonen akzentuieren Betonung auf etwas legen Wert legen auf pointieren unterstreichen hervorheben herauskehren herausstreichen herausstellen Wert auf die Feststellung legen exponieren deutlich machen klarstellen verdeutlichen erklären singen tönen trällern jodeln intonieren tirilieren schmettern

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15