{η}  πορεία Subst.  [poria, poreia]

{der}    Subst.
(1707)
{der}    Subst.
(446)
{der}    Subst.
(125)
{der}    Subst.
(10)

Etymologie zu πορεία

πορεία altgriechisch πορεία


GriechischDeutsch
Ακόμη και αν η λογιστική αξία της ΙΚΒ ανερχόταν πράγματι σε 620 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή υπέδειξε ότι η πορεία της μετοχής της ΙΚΒ ήδη πριν από την παρέμβαση της KfW είχε πέσει σημαντικά, σε σημείο που η αξία της συμμετοχής της KfW στην IKB τη χρονική στιγμή της παρέμβασης δεν αντιστοιχούσε κατά πάσα πιθανότητα στην εν λόγω λογιστική αξία.Auch wenn der Buchwert der IKB in der Tat 620 Mio. EUR betrug, wies die Kommission bereits in der Einleitungsentscheidung darauf hin, dass der Kurs der IKB-Aktie schon vor der KfW-Intervention deutlich gefallen war, so dass der Wert der Beteiligung der KfW an der IKB zum Zeitpunkt der Intervention höchstwahrscheinlich nicht diesem Buchwert entsprach.

Übersetzung bestätigt

πορεία σε σχέση με το βυθό/κατεύθυνση (ανάντη/κατάντη),Kurs über Grund/Richtung (Berg/Tal)

Übersetzung bestätigt

Οι πληροφορίες τρέχουσας κυκλοφορίας σχετικά με τα στοιχεία αναγνώρισης, το στίγμα, την κατεύθυνση και την πορεία πρέπει να ανταλλάσσονται σε συνεχή βάση ή σύμφωνα με την προκαθορισμένη από την αρμόδια αρχή συχνότητα επικαιροποίησης.Die aktuellen Informationen über Identifikation, Position, Richtung, Geschwindigkeit und Kurs müssen laufend oder gemäß einer von der zuständigen Behörde vorgegebenen Aktualisierungsrate ausgetauscht werden.

Übersetzung bestätigt

Οι πληροφορίες τρέχουσας κυκλοφορίας σχετικά με τα στοιχεία αναγνώρισης, το στίγμα, την κατεύθυνση, την ταχύτητα, την πορεία και την πρόθεση (γαλάζιο σήμα) πρέπει να ανταλλάσσονται σε συνεχή βάση (κάθε τρία δευτερόλεπτα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ή άλλη προκαθορισμένη συχνότητα επικαιροποίησης που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.Aktuelle Informationen über Identifikation, Position, Richtung, Geschwindigkeit, Kurs und blaue Tafel (gesetzt) müssen laufend ausgetauscht werden (alle 3 Sekunden, fast in Echtzeit oder mit einer anderen von der zuständigen Behörde vorgegebenen Aktualisierungsrate).

Übersetzung bestätigt

Οι πληροφορίες της τρέχουσας κυκλοφορίας όσον αφορά το στίγμα, τα στοιχεία αναγνώρισης, την κατεύθυνση, την ταχύτητα σε σχέση με το βυθό, την πορεία, την κατεύθυνση και την πρόθεση (γαλάζιο σήμα) θα ανταλλάσσονται συνεχώς, τουλάχιστον κάθε 10 δευτερόλεπτα.Die aktuelle Information über Position, Identifikation, Name, Richtung, Geschwindigkeit über Grund, Kurs, Heading und blaue Tafel (gesetzt) wird fortlaufend wenigstens alle 10 Sekunden ausgetauscht.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu πορεία

πορεία η [poría] : 1α. η διάνυση μιας απόστασης με τα πόδια, το περπάτημα, η οδοιπορία: Σύντομη / πολύωρη / κοπιαστική / εξαντλητική πορεία. Έφτασαν στον προορισμό τους ύστερα από πορεία δύο ημερών. H πορεία κάτω από τον ήλιο ήταν ιδιαίτερα κουραστική. || (στρατ.) φύλλο πορείας, ατομικό έγγραφο με το οποίο δίνεται η εντολή ή η άδεια σε στρατιωτικό να μετακινηθεί σε άλλο τόπο: Ομαδικό / ατομικό φύλλο πορείας. Ο στρατιώ της πήρε φύλλο πορείας για τον Έβρο. β. η διάνυση μιας απόστασης από πλήθος, από ομάδα ανθρώπων για κπ. σκοπό: πορεία ειρήνης / διαμαρτυρίας. H πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. || συνεκδοχικά, το πλήθος που πορεύεται: H κεφαλή / το τέλος / η ουρά της πορείας. γ. (στρατ.) η οδοιπορία, η κίνηση συντεταγμένων ομάδων και κυρίως στρατιωτικών τμημάτων: H άσκηση περιλαμβάνει και πορεία δέκα χιλιομέτρων. πορεία προς το μέτωπο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback