ξεκινώ Verb  [ksekino, ksekinw]

  Verb
(7)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ξεκινώ

ξεκινώ ξε- + κινώ altgriechisch ἐκκινῶ (το πρόθημα ξε- αντικατέστησε την πρόθεση ἐκ)


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, δεν πρόκειται να δικαιολογηθώ που ξεκινώ την ομιλία μου ευχαριστώντας την απερχόμενη Πρόεδρο, κ. Fontaine, για το έργο της ως Πρόεδρος.Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich entschuldige mich nicht dafür, meinen Beitrag mit dem Dank an die scheidende Präsidentin, Frau Fontaine, für die von ihr geleistete Arbeit als Präsidentin zu beginnen.

Übersetzung bestätigt

Kύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ξεκινώ εκφράζοντας τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να παρουσιάσω στην ολομέλεια αυτή το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1997, το οποίο καταρτίστηκε από το Συμβούλιο στις 25 Iουλίου του παρόντος έτους.Herr Präsident, verehrte Mitglieder, ich möchte damit beginnen zu sagen, wie sehr es mich freut, heute hier zu sein, um diesem Plenum den Entwurf des Haushaltsplans der Gemeinschaften für 1997 vorzustellen, der am 25. Juli dieses Jahres vom Rat erstellt wurde.

Übersetzung bestätigt

Και ξεκινώ με τον Γαλιλαίο ο οποίος χρησιμοποίησε το πρώτο τηλεσκόπιο στον κόσμο για να κοιτάξει το φεγγάρι.Und ich möchte mit Galileo beginnen, der das erste Teleskop der Welt benutzte, um den Mond anzusehen.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu ξεκινώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ξεκινάω, ξεκινώξεκινάμε, ξεκινούμε
ξεκινάςξεκινάτε
ξεκινάει, ξεκινάξεκινάν(ε), ξεκινούν(ε)
Imper
fekt
ξεκινούσα, ξεκίναγαξεκινούσαμε, ξεκινάγαμε
ξεκινούσες, ξεκίναγεςξεκινούσατε, ξεκινάγατε
ξεκινούσε, ξεκίναγεξεκινούσαν(ε), ξεκίναγαν, ξεκινάγανε
Aoristξεκίνησαξεκινήσαμε
ξεκίνησεςξεκινήσατε
ξεκίνησεξεκίνησαν, ξεκινήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω ξεκινήσειέχουμε ξεκινήσει
έχεις ξεκινήσειέχετε ξεκινήσει
έχει ξεκινήσειέχουν ξεκινήσει
Plu
perf
ekt
είχα ξεκινήσειείχαμε ξεκινήσει
είχες ξεκινήσειείχατε ξεκινήσει
είχε ξεκινήσειείχαν ξεκινήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ξεκινάω, θα ξεκινώθα ξεκινάμε, θα ξεκινούμε
θα ξεκινάςθα ξεκινάτε
θα ξεκινάει, θα ξεκινάθα ξεκινάν(ε), θα ξεκινούν(ε)
Fut
ur
θα ξεκινήσωθα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσομε
θα ξεκινήσειςθα ξεκινήσετε
θα ξεκινήσειθα ξεκινήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ξεκινήσειθα έχουμε ξεκινήσει
θα έχεις ξεκινήσειθα έχετε ξεκινήσει
θα έχει ξεκινήσειθα έχουν ξεκινήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ξεκινάω, να ξεκινώνα ξεκινάμε, να ξεκινούμε
να ξεκινάςνα ξεκινάτε
να ξεκινάει, να ξεκινάνα ξεκινάν(ε), να ξεκινούν(ε)
Aoristνα ξεκινήσωνα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσομε
να ξεκινήσειςνα ξεκινήσετε
να ξεκινήσεινα ξεκινήσουν(ε)
Perfνα έχω ξεκινήσεινα έχουμε ξεκινήσει
να έχεις ξεκινήσεινα έχετε ξεκινήσει
να έχει ξεκινήσεινα έχουν ξεκινήσει
Imper
ativ
Presξεκίνα, ξεκίναγεξεκινάτε
Aoristξεκίνησε, ξεκίναξεκινήστε
Part
izip
Presξεκινώντας
Perfέχοντας ξεκινήσει
InfinAoristξεκινήσειGriechische Definition zu ξεκινώ

ξεκινώ [ksekinó] & -άω .1α : 1.αρχίζω να κινούμαι από κάποιο σημείο και προς ορισμένη κατεύθυνση· αναχωρώ: Ξεκίνησε το πλοίο / το τρένο. Πήδηξε στο λεωφορείο καθώς ξεκινούσε. Θα ξεκινήσουμε αύριο πρωί πρωί. Ξεκίνα πρώτος και θα σε προλάβω. Ξεκίνησα να γυρίσω πίσω. || Tην ώρα που ξεκίνησα να φύγω, ήρθε ο Γιώργος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback