ζήτω Verb  [zito, zhtw]

(8)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Δεν είχατε το χρόνο να περιμένετε, κανένα πρόβλημα: ζήτω οι συμφωνίες σύνδεσης, ζήτω το ελεύθερο εμπόριο, ζήτω η Αίγυπτος!Sie konnten nicht warten, kein Problem: Es lebe das Assoziationsabkommen, es lebe der Freihandel, es lebe Ägypten!

Übersetzung bestätigt

(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οποτεδήποτε λήγει η θητεία μιας Προεδρίας, σκέπτομαι την κραυγή "Ο Βασιλιάς πέθανε ζήτω ο Βασιλιάς".(FR) Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Jedes Mal am Ende der Amtszeit einer Ratspräsidentschaft muss ich an den Ausruf "Der König ist tot, es lebe der König!" denken.

Übersetzung bestätigt

Λέω λοιπόν: ζήτω η Ευρώπη των ελεύθερων εθνών, ζήτω το ελεύθερο Θιβέτ, ζήτω ένας κόσμος ελεύθερων εθνών!Deshalb sage ich: Es lebe das Europa der freien Nationen, es lebe das freie Tibet, es lebe eine Welt freier Nationen!

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu ζήτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ζητάω, ζητώζητάμε, ζητούμεζητιέμαιζητιόμαστε
ζητάςζητάτεζητιέσαιζητιέστε, ζητιόσαστε
ζητάει, ζητάζητάν(ε), ζητούν(ε)ζητιέταιζητιούνται, ζητιόνται
Imper
fekt
ζητούσα, ζήταγαζητούσαμε, ζητάγαμεζητιόμουν(α)ζητιόμαστε, ζητιόμασταν
ζητούσες, ζήταγεςζητούσατε, ζητάγατεζητιόσουν(α)ζητιόσαστε, ζητιόσασταν
ζητούσε, ζήταγεζητούσαν(ε), ζήταγαν, ζητάγανεζητιόταν(ε)ζητιόνταν(ε), ζητιούνταν, ζητιόντουσαν
Aoristζήτησαζητήσαμεζητήθηκαζητηθήκαμε
ζήτησεςζητήσατεζητήθηκεςζητηθήκατε
ζήτησεζήτησαν, ζητήσαν(ε)ζητήθηκεζητήθηκαν, ζητηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ζητήσειέχουμε ζητήσειέχω ζητηθείέχουμε ζητηθεί
έχεις ζητήσειέχετε ζητήσειέχεις ζητηθείέχετε ζητηθεί
έχει ζητήσειέχουν ζητήσειέχει ζητηθείέχουν ζητηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ζητήσειείχαμε ζητήσειείχα ζητηθείείχαμε ζητηθεί
είχες ζητήσειείχατε ζητήσειείχες ζητηθείείχατε ζητηθεί
είχε ζητήσειείχαν ζητήσειείχε ζητηθείείχαν ζητηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ζητάω, θα ζητώθα ζητάμε, θα ζητούμεθα ζητιέμαιθα ζητιόμαστε
θα ζητάςθα ζητάτεθα ζητιέσαιθα ζητιέστε, θα ζητιόσαστε
θα ζητάει, θα ζητάθα ζητάν(ε), θα ζητούν(ε)θα ζητιέταιθα ζητιούνται, θα ζητιόνται
Fut
ur
θα ζητήσωθα ζητήσουμε, θα ζητήσομεθα ζητηθώθα ζητηθούμε
θα ζητήσειςθα ζητήσετεθα ζητηθείςθα ζητηθείτε
θα ζητήσειθα ζητήσουν(ε)θα ζητηθείθα ζητηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ζητήσειθα έχουμε ζητήσειθα έχω ζητηθείθα έχουμε ζητηθεί
θα έχεις ζητήσειθα έχετε ζητήσειθα έχεις ζητηθείθα έχετε ζητηθεί
θα έχει ζητήσειθα έχουν ζητήσειθα έχει ζητηθείθα έχουν ζητηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ζητάω, να ζητώνα ζητάμε, να ζητούμενα ζητιέμαινα ζητιόμαστε
να ζητάςνα ζητάτενα ζητιέσαινα ζητιέστε, να ζητιόσαστε
να ζητάει, να ζητάνα ζητάν(ε), να ζητούν(ε)να ζητιέταινα ζητιούνται, να ζητιόνται
Aoristνα ζητήσωνα ζητήσουμε, να ζητήσομενα ζητηθώνα ζητηθούμε
να ζητήσειςνα ζητήσετενα ζητηθείςνα ζητηθείτε
να ζητήσεινα ζητήσουν(ε)να ζητηθείνα ζητηθούν(ε)
Perfνα έχω ζητήσεινα έχουμε ζητήσεινα έχω ζητηθείνα έχουμε ζητηθεί
να έχεις ζητήσεινα έχετε ζητήσεινα έχεις ζητηθείνα έχετε ζητηθεί
να έχει ζητήσεινα έχουν ζητήσεινα έχει ζητηθείνα έχουν ζητηθεί
Imper
ativ
Presζήτα, ζήταγεζητάτεζητιέστε
Aoristζήτησε, ζήταζητήστεζητήσουζητηθείτε
Part
izip
Presζητώντας
Perfέχοντας ζητήσει
InfinAoristζητήσειζητηθείGriechische Definition zu ζήτω

ζήτω [zíto] : 1. ως επιφώνημα με το οποίο κάποιος ή, συνήθ., ένα πλήθος ατόμων δηλώνει ότι επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει με θέρμη και ενθουσιασμό κτ. ή κπ.· η λέξη έχει σχεδόν χάσει την αρχική της σημασία (= να ζήσει). ANT κάτω, γιούχα. α. ως κραυγή: ζήτω! φώναξαν όλοι μαζί. β. με ονομαστική ονόματος: ζήτω η Ελλάδα! ζήτω η Ελευθερία! ζήτω ο νέος αρχηγός! γ. με γενική: ζήτω μου, σου, του…, μπράβο. ΦΡ ζήτω που καήκαμε, ειρωνικά, σε περιπτώσεις ατυχίας ή αποτυχίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback