{η}  διαδικασία Subst.  [diadikasia, thiathikasia]

{das}    Subst.
(32435)
{der}    Subst.
(11048)
{die}    Subst.
(245)
{das}    Subst.
(13)
{der}    Subst.
(4)

Etymologie zu διαδικασία

διαδικασία altgriechisch διαδικασία


GriechischDeutsch
Με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή ενημέρωσε τη Γερμανία σχετικά με την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ για τα εν λόγω μέτρα.Mit Schreiben vom 27. Februar 2008 setzte die Kommission Deutschland von ihrer Entscheidung in Kenntnis, wegen der Maßnahmen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία κινήθηκε βάσει πληροφοριών τις οποίες ανακοίνωσε η Γερμανία την 3η Αυγούστου 2007.Das Verfahren wurde aufgrund von Informationen, die Deutschland am 3. August 2007 übermittelte, eingeleitet.

Übersetzung bestätigt

Πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθείται από τον φορέα εποπτείας/διαπίστευσης για την εποπτεία/διαπίστευση των CSP και από τους CSP για να λάβουν την εποπτεία/διαπίστευσηInformationen über das von der Aufsichtsbzw. Akkreditierungsstelle durchgeführte Verfahren zur Aufsicht bzw. Akkreditierung von CSPs sowie über das von den CSPs zur Aufsicht bzw. Akkreditierung durchgeführte Verfahren;

Übersetzung bestätigt

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων διαδικασιών και διατυπώσεων, θεωρείται απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ή ισοδυναμία με τη χειρόγραφη υπογραφή, οι πάροχοι υπηρεσιών, για ορισμένες διαδικασίες και διατυπώσεις, θα απαιτείται να διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών.Wenn bei konkreten Verfahren und Formalitäten nach angemessener Risikoabschätzung ein hohes Sicherheitsniveau oder die Gleichwertigkeit mit einer handschriftlichen Unterschrift für notwendig erachtet wird, könnten von Dienstleistungserbringern für bestimmte Verfahren oder Formalitäten fortgeschrittene elektronische Signaturen verlangt werden, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt wurden.

Übersetzung bestätigt

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας συγκεκριμένων διαδικασιών και διατυπώσεων, θεωρείται απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ή ισοδυναμία με τη χειρόγραφη υπογραφή, οι πάροχοι υπηρεσιών, για ορισμένες διαδικασίες και διατυπώσεις, θα απαιτείται να διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών.Wenn bei konkreten Verfahren und Formalitäten nach angemessener Risikoabschätzung ein hohes Sicherheitsniveau oder die Gleichwertigkeit mit einer handschriftlichen Unterschrift für notwendig erachtet wird, könnten von Dienstleistungserbringern für bestimmte Verfahren oder Formalitäten fortgeschrittene elektronische Signaturen verlangt werden, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt wurden.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu διαδικασία

διαδικασία η [δiaδikasía] : 1α. μεθοδευμένη σειρά ενεργειών που οδηγούν σε ορισμένο αποτέλεσμα: Nομική / εκλογική / νοητική / εξελικτική / χρονοβόρα / συνοπτική διαδικασία. Aπλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση διαβατηρίου. (Δεν) ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες. β. για κτ. που είναι ή θεωρείται δύσκολο, χρονοβόρο, κοπιαστικό: Xρειάζεται ολόκληρη διαδικασία για να πάρεις ένα πιστοποιητικό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback