{ο}  βαθμός Subst.  [vathmos, bathmos]

{der}    Subst.
(649)
{das}    Subst.
(348)
{der}    Subst.
(174)
{der}    Subst.
(40)
{die}    Subst.
(20)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu βαθμός

βαθμός Πρότυπο:αανβ (βήμα) βαίνω. Για τις σύγχρονες έννοιες (#3 και πέρα), (Lehnbedeutung) französisch degré[1]


GriechischDeutsch
ο βαθμός περιπλοκότητας είναι διαφορετικός,Der Grad der Komplexität sei unterschiedlich.

Übersetzung bestätigt

γενικός δείκτης (NSi2), βάσει του οποίου μετράται ο βαθμός στον οποίο είναι εφικτή η απεικόνιση και τηλεφόρτωση συνόλων χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα θέματα τα οποία παρατίθενται στα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2007/2/ΕΚ μέσω υπηρεσιών απεικόνισης και τηλεφόρτωσης·ein allgemeiner Indikator (NSi2), der den Grad der Zugänglichkeit von Geodatensätzen gemäß den Themen der Anhänge I, II und III der Richtlinie 2007/2/EG über Darstellungsund Download-Dienste erfasst;

Übersetzung bestätigt

γενικός δείκτης (NSi1), βάσει του οποίου μετράται ο βαθμός στον οποίο είναι εφικτή η αναζήτηση συνόλων χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα θέματα τα οποία παρατίθενται στα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2007/2/ΕΚ βάσει των αντίστοιχων μεταδεδομένων μέσω υπηρεσιών εξεύρεσης·ein allgemeiner Indikator (NSi1), der den Grad der Suchbarkeit der Geodatensätze und -dienste gemäß den Themen der Anhänge I, II und III der Richtlinie 2007/2/EG auf der Grundlage der zugehörigen Metadaten über Suchdienste erfasst;

Übersetzung bestätigt

βαθμός βεβαιότητας”: ο βαθμός στον οποίο ο ελεγκτής εμπιστεύεται τα πορίσματα της εξακρίβωσης, σύμφωνα με την οποία αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις εκπομπές μιας εγκατάστασης ή ενός αερομεταφορέα είναι απαλλαγμένα από ουσιώδεις ανακρίβειες·»,Grad an Sicherheit‘: das Maß, in dem sich die Prüfstelle sicher ist, in ihrem abschließenden Prüfgutachten belegen bzw. widerlegen zu können, dass die im jährlichen Emissionsbericht einer Anlage bzw. eines Luftfahrzeugbetreibers enthaltenen Informationen keine wesentlichen Falschangaben enthalten;“

Übersetzung bestätigt

“εύλογη βεβαιότητα”: υψηλός βαθμός βεβαιότητας, όχι όμως απόλυτη βεβαιότητα, η οποία εκφράζεται με θετικές κρίσεις στη γνωμάτευση εξακρίβωσης, για το κατά πόσον η ελεγχόμενη ετήσια έκθεση σχετικά με τις εκπομπές είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και το κατά πόσον δεν σημειώθηκε ουσιώδης έλλειψη συμμόρφωσης της εγκατάστασης ή του αερομεταφορέα·»,‚hinreichende Sicherheit‘: ein im Prüfgutachten positiv zum Ausdruck kommender hoher, jedoch nicht absoluter Grad an Sicherheit, dass der prüfungspflichtige Emissionsbericht keine wesentlichen Falschangaben enthält und dass die Anlage bzw. der Luftfahrzeugbetreiber nicht durch wesentliche Nichtkonformität gekennzeichnet ist;“

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu βαθμός

βαθμός ο [vaθmós] : 1. κάθε υποδιαίρεση της κλίμακας οργάνων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικές μετρήσεις: βαθμός θερμομέτρου / βαρομέτρου κτλ. Θερμοκρασία τριάντα βαθμών Kελσίου. Σεισμός πέντε βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ουίσκι / βότκα σαράντα βαθμών. Kρασί δώδεκα βαθμών. Λάδι οξύτητας ενός βαθμού. || βαθμός ευφυΐας / μυωπίας. Έχει τέσσερις βαθμούς μυωπία / πρεσβυωπία. || Εγκαύματα πρώτου / δεύτερου / τρίτου βαθμού, κατάταξη ως προς τη βαρύτητα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback