{η}  αντοχή Subst.  [antochi, antoxh]

{die}    Subst.
(328)
{die}    Subst.
(297)
(33)
{das}    Subst.
(29)
{die}    Subst.
(10)
(7)

Etymologie zu αντοχή

αντοχή Koine-Griechisch ἀντοχή altgriechisch ἀντέχω ἀντί + ἔχω


GriechischDeutsch
(μέση αντοχή, σε N/mm)(Durchschnittliche Festigkeit, N/mm)

Übersetzung bestätigt

Ως ’ισχυρός μηχανικός δεσμός’ νοείται αντοχή δεσμού ίση ή μεγαλύτερη από τη δύναμη που ασκείται από το προωστικό υλικό.Eine ‚feste mechanische Verbindung‘ weist eine Haftfestigkeit von mindestens der Festigkeit des Treibstoffs auf.

Übersetzung bestätigt

"Υπερκράματα" (2 9) είναι κράματα βασιζόμενα στο νικέλιο, το κοβάλτιο ή το σίδηρο, τα οποία έχουν ανώτερη αντοχή από οποιαδήποτε άλλα κράματα της σειράς ΑΙSI 300 σε θερμοκρασίες 922 Κ (649 °C) υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας.„Superlegierungen“ (2 9) (superalloys): Legierungen auf der Basis von Nickel, Kobalt oder Eisen mit höheren Festigkeiten als denen in der AISI-300-Serie bei Temperaturen über 922 K (649 °C) unter schweren Umweltund Betriebsbedingungen. „Superplastisches Umformen“ (1 2) (superplastic forming): ein Warmumformverfahren für Metalle, deren im herkömmlichen Zugversuch bei Raumtemperatur ermittelte Bruchdehnung weniger als 20 % beträgt; durch Wärmezufuhr werden Dehnungen erzielt, die mindestens das Zweifache des vorgenannten Wertes betragen.

Übersetzung bestätigt

Σχέδια του οχήματος και των μερών της εσωτερικής του διάταξης τα οποία επηρεάζουν την αντοχή της υπερκατασκευής ή τον υπόλοιπο χώρο: …Zeichnungen des Fahrzeugs und derjenigen Teile der Innenausstattung, die die Festigkeit der Aufbaustruktur oder des Überlebensraums beeinflussen: …

Übersetzung bestätigt

Διεξαγωγή δοκιμής πίεσης ώστε να ελεγχθεί η αντοχή του συστήματοςDurchführung eines Drucktests zur Kontrolle der Festigkeit des Systems

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αντοχή

αντοχή η [andoxí] : 1.η δύναμη που έχει ένας ζωντανός οργανισμός να αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες, χωρίς να καταπονείται ή να φθείρεται: Άνθρωπος με μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή. Έχει αντοχή στους κόπους / στις στερήσεις / στους πόνους. Kουράστηκα, δεν έχω άλλη αντοχή. H καμήλα έχει μεγάλη αντοχή στη δίψα. Tα ευαίσθητα φυτά δεν έχουν αντοχή στο κρύο. || (αθλ.) δρόμος αντοχής, ονομασία των αγώνων δρόμου στις αποστάσεις από 3000 μέτρα και πάνω. || Οικονομική αντοχή, η δυνατότητα που έχει κάποιος να αντεπεξέρχεται στις οικονομικές ανάγκες του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback