{ο}  όγκος Subst.  [ogkos]

{das}    Subst.
(1348)
{der}    Subst.
(511)
{der}    Subst.
(218)
{die}    Subst.
(65)
{der}    Subst.
(10)
{die}    Subst.
(5)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu όγκος

όγκος altgriechisch ὄγκος


GriechischDeutsch
όγκος (αριθ. τεμαχίων)Volumen (Stückzahl)

Übersetzung bestätigt

Ο όγκος για τους τελευταίους δέκα μήνες μετά το πέρας της ΠΕ έφθασε τους 74000 τόνους σε σταθερές χαμηλές τιμές.In den letzten zehn Monaten nach dem Untersuchungszeitraum erreichte ihr Volumen 74000 Tonnen bei stabil niedrigem Preisniveau.

Übersetzung bestätigt

Εάν ο εξαγωγέας δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία 2.1 και 2.2, το τελωνείο εξαγωγής πρέπει να μετρήσει τον αριθμό σάκων, κουτιών κ.λπ. Η φύση, τα χαρακτηριστικά και το βάρος/όγκος ελέγχονται με αντιπροσωπευτικά δείγματα.Verwendet der Ausführer keine der unter den Punkten 2.1 und 2.2 genannten Anlagen/Maschinen, so zählt die Ausfuhrzollstelle die Beutel, Dosen usw. aus. Art, Beschaffenheit und Gewicht/Volumen werden anhand repräsentativer Stichproben überprüft.

Übersetzung bestätigt

Το βάρος ή ο όγκος προσδιορίζονται με την αυτόματη βαθμονομημένη ζύγιση/μέτρηση ή από τη συσκευασία ή τις φιάλες, κατά την έννοια των ανωτέρω οδηγιών.Gewicht bzw. Volumen werden mittels geeichter automatischer Dosiermaschinen oder anhand der Fertigpackungen oder Flaschen im Sinne der genannten Richtlinie bestimmt.

Übersetzung bestätigt

Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι οι επιπτώσεις των εισαγωγών από δύο ή περισσότερες χώρες που υπόκεινται ταυτόχρονα στην ίδια έρευνα αξιολογούνται σωρευτικά όταν (i) το περιθώριο ντάμπινγκ που καθιερώνεται σε σχέση με τις εισαγωγές από κάθε χώρα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού· (ii) ο όγκος των εισαγωγών από κάθε χώρα δεν είναι αμελητέος· και (iii) οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων και οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων και των ομοειδών προϊόντων στην Κοινότητα καθιστούν αυτή την αξιολόγηση ενδεδειγμένη.Gemäß diesem Artikel sind die Auswirkungen von Einfuhren aus mehr als einem Land, die gleichzeitig Gegenstand derselben Untersuchung sind, kumulativ zu beurteilen, wenn i) die ermittelte Dumpingspanne für die Einfuhren aus jedem einzelnen Land den in Artikel 9 Absatz 3 genannten Mindestprozentsatz übersteigt, ii) das Volumen der Einfuhren aus jedem einzelnen Land nicht unerheblich ist und iii) eine kumulative Beurteilung der Auswirkungen der Einfuhren angesichts des Wettbewerbs zwischen den eingeführten Waren sowie des Wettbewerbs zwischen den eingeführten Waren und der gleichartigen Ware aus der Gemeinschaft angemessen ist.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu όγκος


Singular

Plural 1Plural 2

Nominativdas Volumen

die Volumendie Volumina

Genitivdes Volumens

der Volumender Volumina

Dativdem Volumen

den Volumenden Volumina

Akkusativdas Volumen

die Volumendie Volumina
Singular

Plural

Nominativdie Masse

die Massen

Genitivder Masse

der Massen

Dativder Masse

den Massen

Akkusativdie Masse

die Massen


Dieser Eintrag oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.

Folgendes ist zu überarbeiten: Deklinationstabelle ist irreführend/ungenau (bei die Geschwulst wird womöglich nur die Geschwülste verwendet, aber nicht die Geschwulste)


Griechische Definition zu όγκος

όγκος ο [óŋgos] : 1. το τμήμα του χώρου που κατέχει κάθε υλικό σώ μα: Nτουλάπα ελαφριά αλλά δυσκίνητη λόγω του μεγάλου όγκου της. α. (φυσ., μαθημ.) φυσικό μέγεθος που μετρά το χώρο που καταλαμβάνει κά θε υλικό σώμα: Bασική μονάδα για τη μέτρηση του όγκου είναι το κυβι κό μέτρο. Ο όγκος του κύβου / του κυλίνδρου / της πυραμίδας. || Aτομικός / μοριακός όγκος. β. κάθε υλικό σώμα που έχει όγκο, ιδίως μεγάλο: Ο όγκος ενός κτιρίου / βουνού. Ορεινός όγκος. || (γεωλ.) για ενιαία μάζα πετρωμάτων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback