σπεύδω Verb  [spevdo, spevtho, speydw]

  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu σπεύδω

σπεύδω altgriechisch σπεύδω indoeuropäisch (Wurzel) *speud- (σπουδή, βιασύνη)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu σπεύδω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σπεύδωσπεύδουμε, σπεύδομε
σπεύδειςσπεύδετε
σπεύδεισπεύδουν(ε)
Imper
fekt
έσπευδασπεύδαμε
έσπευδεςσπεύδατε
έσπευδεέσπευδαν, σπεύδαν(ε)
Aoristέσπευσασπεύσαμε
έσπευσεςσπεύσατε
έσπευσεέσπευσαν, σπεύσαν(ε)
Per
fekt
έχω σπεύσειέχουμε σπεύσει
έχεις σπεύσειέχετε σπεύσει
έχει σπεύσειέχουν σπεύσει
Plu
per
fekt
είχα σπεύσειείχαμε σπεύσει
είχες σπεύσειείχατε σπεύσει
είχε σπεύσειείχαν σπεύσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σπεύδωθα σπεύδουμε, θα σπεύδομε
θα σπεύδειςθα σπεύδετε
θα σπεύδειθα σπεύδουν(ε)
Fut
ur
θα σπεύσωθα σπεύσουμε, θα σπεύσομε
θα σπεύσειςθα σπεύσετε
θα σπεύσειθα σπεύσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σπεύσειθα έχουμε σπεύσει
θα έχεις σπεύσειθα έχετε σπεύσει
θα έχει σπεύσειθα έχουν σπεύσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σπεύδωνα σπεύδουμε, να σπεύδομε
να σπεύδειςνα σπεύδετε
να σπεύδεινα σπεύδουν(ε)
Aoristνα σπεύσωνα σπεύσουμε, να σπεύσομε
να σπεύσειςνα σπεύσετε
να σπεύσεινα σπεύσουν(ε)
Perfνα έχω σπεύσεινα έχουμε σπεύσει
να έχεις σπεύσεινα έχετε σπεύσει
να έχει σπεύσεινα έχουν σπεύσει
Imper
ativ
Presσπεύδεσπεύδετε
Aoristσπεύσεσπεύστε, σπεύσετε
Part
izip
Presσπεύδοντας
Perfέχοντας σπεύσει
InfinAoristσπεύσειGriechische Definition zu σπεύδω

σπεύδω [spévδo] Ρ αόρ. έσπευσα, απαρέμφ. σπεύσει : 1. πηγαίνω κάπου με βιασύνη: Mόλις έγιναν γνωστές οι ταραχές ο πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback