{η}  προσφορά Subst.  [prosfora]

{das}    Subst.
(7394)
{das}    Subst.
(170)
{der}    Subst.
(109)
(0)
{das}    Subst.
(0)
(0)

Etymologie zu προσφορά

προσφορά altgriechisch προσφορά proto-griechisch *pʰérō proto-indogermanisch *bʰéreti *bʰer- (φέρω, μεταφέρω)


GriechischDeutsch
Η Γερμανία υπέβαλε στην Επιτροπή μεγάλο αριθμό σχετικών πληροφοριών (βλέπε παράγραφο 2.5), στις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τιμή που κατέβαλε η Lone Star δεν αντιστοιχεί στην υψηλότερη προσφορά η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δημόσιου, διαφανούς, άνευ διακρίσεων και όρων διαγωνισμού.Deutschland hat der Kommission diesbezüglich zahlreiche Informationen übermittelt (siehe Abschnitt 2.5), in denen es jedoch keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der von Lone Star gezahlte Preis nicht dem höchsten Angebot entspricht, das in einem offenen, transparenten, diskriminierungsund bedingungsfreien Verkaufsverfahren erzielt worden wäre.

Übersetzung bestätigt

Από τους [< 5] προσφέροντες που υπέβαλαν έγκυρη προσφορά, προτιμήθηκε η Lone Star βάσει της οικονομικής σύγκρισης των [< 5] προσφορών, διότι η Lone Star είχε προσφέρει την υψηλότερη καθαρή τιμή.Von den [< 5] Bietern, die ein gültiges Angebot unterbreiteten, wurde Lone Star auf der Grundlage eines wirtschaftlichen Vergleichs der [< 5] Angebote der Zuschlag erteilt, da Lone Star den höheren Nettopreis geboten hatte.

Übersetzung bestätigt

Συνολικά [< 5] προσφέροντες υπέβαλαν ολοκληρωμένη προσφορά (μέσα Μαΐου).Insgesamt [< 5] Bieter unterbreiteten ein konkretes Angebot (Mitte Mai).

Übersetzung bestätigt

Στα τέλη Μαΐου 2008 η KfW ζήτησε από τρεις εκ των [< 5] αυτών προσφερόντων ([οικονομικοί και στρατηγικοί επενδυτές από διάφορα κράτη]) να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά.Ende Mai 2008 forderte die KfW drei dieser [< 5] Bieter ([Finanzund strategische Investoren aus unterschiedlichen Staaten]) auf, ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.

Übersetzung bestätigt

[> 5] προσφέροντες υπέβαλαν μια πρώτη προσφορά (τέλη Φεβρουαρίου).[> 5] Bieter unterbreiteten ein erstes Angebot (Ende Februar).

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu προσφορά

προσφορά η [prosforá] : I. η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του προσφέρω. 1α. υλική βοήθεια, παροχή, συνήθ. με τη μορφή δωρεάς: H προσφορά χρημάτων και τροφίμων για τους απόρους. H προσφορά του ήταν γενναία, πολύ μεγάλη. || το προϊόν της προσφοράς: Οι προσφορές των πιστών θα συγκεντρωθούν στην εκκλησία. β. πώληση ενός προϊόντος σε συμφέρουσα τιμή: Aυτή την εβδομάδα γίνονται μεγάλες προσφορές στο κατάστημά μας. Ειδικές προσφορές, όταν ορισμένα μόνο είδη πουλιούνται σε χαμηλή τιμή. Πουλάμε όλα τα είδη μας σε τιμές προσφοράς. || το προϊόν της προσφοράς: Yπάρχουν πολλές προσφορές στα καταστήματα. γ. (οικον.) το σύνο λο των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά ή το σύνολο των υπηρε σιών που είναι στη διάθεση των καταναλωτών: Mεγάλη / μικρή προσφορά. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, η αμοιβή της εργασίας ή η τιμή των προϊόντων που παράγονται, εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των εργατι κών χεριών ή από την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται (προσφο ρά) όσο και από τις ανάγκες που υπάρχουν σε εργατικά χέρια ή προϊόντα (ζήτηση). προσφορά χρήματος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback