προς   [pros]

(31103)
(314)
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu προς

προς altgriechisch πρός


GriechischDeutsch
Σε περίπτωση αρνητικής ιατρικής γνωμοδότησης μετά την ιατρική εξέταση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3, ο υποψήφιος ή ο υπάλληλος μπορεί, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση αυτή από το Κέντρο, να ζητήσει την υποβολή της υποθέσεώς του προς γνωμοδότηση σε ιατρική επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρεις ιατρούς, επιλεγόμενους από το διευθυντή, τον υπάλληλο και τους δύο άλλους ιατρούς αντιστοίχως.Ergeht aufgrund der ärztlichen Untersuchung gemäß den Absätzen 1 und 3 eine negative ärztliche Stellungnahme, so kann der Bewerber oder der Bedienstete innerhalb von 20 Tagen nach Zustellung dieser Stellungnahme durch das Zentrum beantragen, dass sein Fall einem medizinischen Ausschuss zur Stellungnahme vorgelegt wird, der sich aus drei Ärzten zusammensetzt, von denen einer vom Direktor, einer vom Bediensteten und einer von den anderen beiden Ärzten ausgewählt wird.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδεικνύεται ασύμβατη προς εκείνη του εργαζομένου και εφόσον ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί όσον αφορά την παύση της εντός καθορισμένης προθεσμίας, ο διευθυντής, αφού διαβουλευθεί με την επιτροπή προσωπικού, αποφασίζει κατά πόσον ο εργαζόμενος θα παραμείνει στη θέση του ή θα μεταφερθεί σε άλλη θέση.Ist diese Tätigkeit mit der des Beschäftigten unvereinbar, und ist der Beschäftigte nicht in der Lage, eine verbindliche Zusage zu machen, dass die Tätigkeit innerhalb einer bestimmten Frist eingestellt wird, so entscheidet der Direktor nach Anhörung der Personalvertretung, ob der Beschäftigte auf seinem Dienstposten bleibt oder ob ihm ein anderer Dienstposten zugewiesen wird.

Übersetzung bestätigt

Κατά συνέπεια, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που αναφέρονται στις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ΜΕΤΑΥΖ, και ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Πρωτοδικείου ως προς τη νομιμότητα των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 746/2008 που είναι συναφείς και για το εν λόγω ζήτημα στην κοινοποίηση την οποία πραγματοποίησε η Γαλλία, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τη ΜΕΤΑΥΖ, θεωρεί ότι τα προσωρινά μέτρα προστασίας που θέσπισε η Γαλλία υπερβαίνουν τα αναγκαία για την αποφυγή σοβαρού κινδύνου στην ανθρώπινη υγεία, ακόμη και εάν συνεκτιμηθεί η αρχή της προφύλαξης.Auf der Grundlage der in den verfügbaren wissenschaftlichen Stellungnahmen angeführten wissenschaftlichen Nachweise sowie der Beratungen mit dem Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit und bis zum Erlass der Entscheidung des Gerichts erster Instanz über die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 746/2008, die auch für die von Frankreich gemeldeten Maßnahmen relevant ist, vertritt die Kommission nach Konsultation des Ständigen Ausschusses daher die Auffassung, dass Frankreich mit seinen vorläufigen Schutzmaßnahmen über das notwendige Maß hinausgegangen ist, mit dem sich ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko für den Menschen ausschließen lässt, selbst wenn man den Vorsorgegrundsatz berücksichtigt.

Übersetzung bestätigt

Όταν η Επιτροπή υποβάλλει την πρώτη αίτηση για πιστώσεις ως μέρος του προσχεδίου προϋπολογισμού στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε σχέση με το έτος που ακολουθεί τα πρώτα δύο έτη χρηματοδότησης του ΙΕΔΛΠ και του PIOB, ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης παρέχει έκθεση σχετικά με το κατά πόσον το ΙΕΔΛΠ και το PIOB έχουν παρουσιάσει σημαντικές προόδους προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής τους χρηματοδότησης προέρχεται από χρηματοδοτική διευθέτηση αντίστοιχης ουδετερότητας, ακόμα και από συμβαλλόμενα μέρη τρίτων χωρών.Wenn die Kommission der Haushaltsbehörde ihren ersten Antrag auf Bewilligung von Mitteln als Teil des Vorentwurfs des Haushaltsplans bezüglich des Jahres nach den ersten beiden Jahren der Finanzierung der IASCF und des PIOB vorlegt, muss sie einen Monat vor einem solchem Antrag einen Bericht darüber vorlegen, ob die IASCF und der PIOB beträchtliche Fortschritte dahingehend gemacht haben, dass sie gewährleisten, dass neutrale Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich von Parteien aus Drittländern, die Mehrheit ihrer Gesamtfinanzierung ausmachen.

Übersetzung bestätigt

Οι δικαιούχοι εκείνοι που ασκούν διεθνείς δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, όπως το ΙΕΔΛΠ και το PIOB, δεν συνεχίζουν να ωφελούνται από το πρόγραμμα εάν μετά τα πρώτα δύο έτη συγχρηματοδότησης δεν έχουν επιδείξει σημαντικές προόδους προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής τους χρηματοδότησης προέρχεται από χρηματοδοτική διευθέτηση αντίστοιχης ουδετερότητας, ακόμα και από συμμετέχοντες τρίτων χωρών.In Drittländern international tätige Begünstigte wie die IASCF und das PIOB erhalten keine weitere Beihilfe aus dem Programm, wenn sie nach den ersten beiden Jahren der Kofinanzierung keinen bedeutenden Fortschritt dahin gehend gemacht haben, dass sie gewährleisten, dass neutrale Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich von Parteien aus Drittländern, die Mehrheit ihrer Gesamtfinanzierung ausmachen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu προς.Griechische Definition zu προς

προς [pros] πρόθ. (βλ. και προσ-) : συντάσσεται: A. με αιτιατική και: I. δηλώνει επιρρηματικές σχέσεις. 1. τόπο· κατά: α. κατεύθυνση: Έτρεξε προς την εξώπορτα. Πήγαιναν προς το βουνό. Στράφηκε προς τον Kώστα. || προς τα και τοπικό επίρρημα: προς τα δεξιά / τα πάνω / τα κάτω. προς τα αριστερά μου, σου κτλ. Έλα λίγο προς τα έξω / τα πίσω, λίγο πιο έξω / πιο πίσω, λίγο παρα έξω / παραπίσω. β. θέση κατά προσέγγιση· κοντά: Tο σπίτι τους είναι προς την Kαλλιθέα. Kι εγώ μένω προς τα εκεί. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback