{το}  πλήθος Subst.  [plithos, plhthos]

{die}    Subst.
(711)
{die}    Subst.
(243)
{die}    Subst.
(24)
{die}    Subst.
(6)

Etymologie zu πλήθος

πλήθος altgriechisch πλῆθος πίμπλημι


GriechischDeutsch
ως «χρήση των πόρων λογισμικού», νοείται το πλήθος των πόρων στο σύστημα του υπολογιστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το λογισμικό εφαρμογής·„Ressourcennutzung“ ist die Menge an Ressourcen innerhalb des Computersystems, die von der Anwendungssoftware genutzt werden kann;

Übersetzung bestätigt

Η ποσότητα άμμου η κατανεμόμενη κατά μήκος της σιδηροτροχιάς ορίζεται στο σημείο 4.1.1 του παραρτήματος A προσάρτημα 1 της ΤΠΔ ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, του 2006. Το μέγιστο πλήθος ενεργών συσκευών αμμοδιασποράς καθορίζεται στο σημείο 4.1.2 του παραρτήματος A προσάρτημα 1 της ΤΠΔ ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, του 2006.Die Menge des auf dem Gleis verteilten Sandes ist in Abschnitt 4.1.1 in Anhang A, Anlage 1 der TSI 2006 „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ angegeben. Die maximale Zahl der aktiven Sandstreuanlagen ist in Abschnitt 4.1.2 in Anhang A, Anlage 1 der TSI 2006 „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ definiert.

Übersetzung bestätigt

Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τα πρατήρια καυσίμων μάλλον είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος κατά μέσον όρο (ως προς τη διατιθέμενη ποσότητα καυσίμων, αλλά και το πλήθος των αντλιών τροφοδοσίας), περισσότερα τον αριθμό και, κατά συνέπεια, οι μεταξύ τους αποστάσεις μικρότερες.In Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte sind die Tankstellen wahrscheinlich im Durchschnitt größer (bezogen auf abgesetzte Menge als auch die Zahl der Zapfsäulen), zahlreicher und daher näher gelegen.

Übersetzung bestätigt

Εκτεταμένες αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν μάλλον λιγότερα, μικρότερα πρατήρια καυσίμων (ως προς τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμων ή το πλήθος των αντλιών), ενώ τα μεγαλύτερα πρατήρια συγκεντρώνονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.In großen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte gibt es wahrscheinlich weniger und kleinere Tankstellen (bezogen auf die abgesetzte Menge oder die Zahl der Zapfsäulen), während größere Tankstellen vorzugsweise in dicht bevölkerten Gebieten anzufinden sind.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που αποδεικνύεται δυσχερής ο καθορισμός των ποσοτήτων αυτών, με βάση τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το ισοδύναμο ποσοτήτων γάλακτος σε κατ’ αποκοπή βάση με αναφορά στο πλήθος γαλακτοφόρων αγελάδων που διατηρεί ο παραγωγός και στη μέση απόδοση σε γάλα ανά αντιπροσωπευτική αγελάδα του ποιμνίου.Erweist es sich als schwierig, die für die Verarbeitung verwendeten Mengen auf der Grundlage der vermarkteten Erzeugnisse zu bestimmen, so können die Mitgliedstaaten die äquivalenten Milchmengen pauschal auf der Grundlage des Milchkuhbestands des Erzeugers und einer für den Bestand repräsentativen durchschnittlichen Milchleistung je Kuh festsetzen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu πλήθος

πλήθος το [plíθos] : 1. μεγάλος αριθμός προσώπων ή (ομοειδών) πραγμάτων: πλήθος κόσμου / λαού / δημοσιογράφων / αυτοκινήτων / εντυπώσεων / πληροφοριών / βιβλίων. Ένα πλήθος από βιβλία και περιοδικά ήταν στοιβαγμένα στο πάτωμα. Mας διηγήθηκε πλήθος παλιές ιστορίες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback