περιγράφω Verb  [perigrafo, perirrafo, perigrafw]

  Verb
(13)
  Verb
(0)

Etymologie zu περιγράφω

περιγράφω altgriechisch περιγράφω περί + γράφω ((Lehnbedeutung) französisch décrire[1] [2])


GriechischDeutsch
Πριν από οκτώ χρόνια, ξεκίνησε αυτή η ορμητική ενέργεια, αυτό το κύμα του "Αιδοίου", και το περιγράφω ως κύμα επειδή, για να είμαι ειλικρινής, δεν το κατανοώ πλήρως. Αισθάνομαι πως το υπηρετώ.Vor acht Jahren begann dieser Impuls und diese Energie, diese V-Welle und ich kann es nur als "V-Welle" beschreiben, denn ehrlich gesagt verstehe ich es wirklich nicht so richtig, ich fühle mich dem zu Diensten.

Übersetzung nicht bestätigt

Και το περιγράφω ως εξής.Ich möchte das so beschreiben:

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu περιγράφω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
περιγράφωπεριγράφουμε, περιγράφομεπεριγράφομαιπεριγραφόμαστε
περιγράφειςπεριγράφετεπεριγράφεσαιπεριγράφεστε, περιγραφόσαστε
περιγράφειπεριγράφουν(ε)περιγράφεταιπεριγράφονται
Imper
fekt
περιέγραφαπεριγράφαμεπεριγραφόμουν(α)περιγραφόμαστε, περιγραφόμασταν
περιέγραφεςπεριγράφατεπεριγραφόσουν(α)περιγραφόσαστε, περιγραφόσασταν
περιέγραφεπεριέγραφαν, περιγράφαν(ε)περιγραφόταν(ε)περιγράφονταν, περιγραφόντανε, περιγραφόντουσαν
Aoristπεριέγραψαπεριγράψαμεπεριγράφτηκα, περιγράφηκαπεριγραφτήκαμε, περιγραφήκαμε
περιέγραψεςπεριγράψατεπεριγράφτηκες, περιγράφηκεςπεριγραφτήκατε, περιγραφήκατε
περιέγραψεπεριέγραψαν, περιγράψαν(ε)περιγράφτηκε, περιγράφηκεπεριγράφτηκαν, περιγραφτήκαν(ε), περιγράφηκαν, περιγραφήκαν(ε)
Per
fekt
έχω περιγράψει
έχω περιγεγραμμένο
έχουμε περιγράψει
έχουμε περιγεγραμμένο
έχω περιγραφτεί
έχω περιγραφεί
είμαι περιγεγραμμένος, -η
έχουμε περιγραφτεί
έχουμε περιγραφεί
είμαστε περιγεγραμμένοι, -ες
έχεις περιγράψει
έχεις περιγεγραμμένο
έχετε περιγράψει
έχετε περιγεγραμμένο
έχεις περιγραφτεί
έχεις περιγραφεί
είσαι περιγεγραμμένος, -η
έχετε περιγραφτεί
έχετε περιγραφεί
είστε περιγεγραμμένοι, -ες
έχει περιγράψει
έχει περιγεγραμμένο
έχουν περιγράψει
έχουν περιγεγραμμένο
έχει περιγραφτεί
έχει περιγραφεί
είναι περιγεγραμμένος, -η, -ο
έχουν περιγραφτεί
έχουν περιγραφεί
είναι περιγεγραμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα περιγράψει
είχα περιγεγραμμένο
είχαμε περιγράψει
είχαμε περιγεγραμμένο
είχα περιγραφτεί
είχα περιγραφεί
ήμουν περιγεγραμμένος, -η
είχαμε περιγραφτεί
είχαμε περιγραφεί
ήμαστε περιγεγραμμένοι, -ες
είχες περιγράψει
είχες περιγεγραμμένο
είχατε περιγράψει
είχατε περιγεγραμμένο
είχες περιγραφτεί
είχες περιγραφεί
ήσουν περιγεγραμμένος, -η
είχατε περιγραφτεί
είχατε περιγραφεί
ήσαστε περιγεγραμμένοι, -ες
είχε περιγράψει
είχε περιγεγραμμένο
είχαν περιγράψει
είχαν περιγεγραμμένο
είχε περιγραφτεί
είχε περιγραφεί
ήταν περιγεγραμμένος, -η, -ο
είχαν περιγραφτεί
είχαν περιγραφεί
ήταν περιγεγραμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα περιγράφωθα περιγράφουμε, θα περιγράφομεθα περιγράφομαιθα περιγραφόμαστε
θα περιγράφειςθα περιγράφετεθα περιγράφεσαιθα περιγράφεστε, θα περιγραφόσαστε
θα περιγράφειθα περιγράφουν(ε)θα περιγράφεταιθα περιγράφονται
Fut
ur
θα περιγράψωθα περιγράψουμε, θα περιγράψομεθα περιγραφτώ, θα περιγραφώθα περιγραφτούμε, θα περιγραφούμε
θα περιγράψειςθα περιγράψετεθα περιγραφτείς, θα περιγραφείςθα περιγραφτείτε, θα περιγραφείτε
θα περιγράψειθα περιγράψουν(ε)θα περιγραφτεί, θα περιγραφείθα περιγραφτούν(ε), θα περιγραφούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω περιγράψει
θα έχω περιγεγραμμένο
θα έχουμε περιγράψει
θα έχουμε περιγεγραμμένο
θα έχω περιγραφτεί
θα έχω περιγραφεί
θα είμαι περιγεγραμμένος, -η
θα έχουμε περιγραφτεί
θα έχουμε περιγραφεί
θα είμαστε περιγεγραμμένοι, -ες
θα έχεις περιγράψει
θα έχεις περιγεγραμμένο
θα έχετε περιγράψει
θα έχετε περιγεγραμμένο
θα έχεις περιγραφτεί
θα έχεις περιγραφεί
θα είσαι περιγεγραμμένος, -η
θα έχετε περιγραφτεί
θα έχετε περιγραφεί
θα είστε περιγεγραμμένοι, -ες
θα έχει περιγράψει
θα έχει περιγεγραμμένο
θα έχουν περιγράψει
θα έχουν περιγεγραμμένο
θα έχει περιγραφτεί
θα έχει περιγραφεί
θα είναι περιγεγραμμένος, -η, -ο
θα έχουν περιγραφτεί
θα έχουν περιγραφεί
θα είναι περιγεγραμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να περιγράφωνα περιγράφουμε, να περιγράφομενα περιγράφομαινα περιγραφόμαστε
να περιγράφειςνα περιγράφετενα περιγράφεσαινα περιγράφεστε, να περιγραφόσαστε
να περιγράφεινα περιγράφουν(ε)να περιγράφεταινα περιγράφονται
Aoristνα περιγράψωνα περιγράψουμε, να περιγράψομενα περιγραφτώ, να περιγραφώνα περιγραφτούμε, να περιγραφούμε
να περιγράψειςνα περιγράψετενα περιγραφτείς, να περιγραφείςνα περιγραφτείτε, να περιγραφείτε
να περιγράψεινα περιγράψουν(ε)να περιγραφτεί, να περιγραφείνα περιγραφτούν(ε), να περιγραφούν(ε)
Perfνα έχω περιγράψει
να έχω περιγεγραμμένο
να έχουμε περιγράψει
να έχουμε περιγεγραμμένο
να έχω περιγραφτεί
να έχω περιγραφεί
να είμαι περιγεγραμμένος, -η
να έχουμε περιγραφτεί
να έχουμε περιγραφεί
να είμαστε περιγεγραμμένοι, -ες
να έχεις περιγράψει
να έχεις περιγεγραμμένο
να έχετε περιγράψει
να έχετε περιγεγραμμένο
να έχεις περιγραφτεί
να έχεις περιγραφεί
να είσαι περιγεγραμμένος, -η
να έχετε περιγραφτεί
να έχετε περιγραφεί
να είστε περιγεγραμμένοι, -ες
να έχει περιγράψει
να έχει περιγεγραμμένο
να έχουν περιγράψει
να έχουν περιγεγραμμένο
να έχει περιγραφτεί
να έχει περιγραφεί
να είναι περιγεγραμμένος, -η, -ο
να έχουν περιγραφτεί
να έχουν περιγραφεί
να είναι περιγεγραμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπεριέγραφεπεριγράφετεπεριγράφεστε
Aoristπεριέγραψεπεριγράψτε, περιγράφτεπεριγράψουπεριγραφτείτε, περιγραφείτε
Part
izip
Presπεριγράφονταςπεριγραφόμενος
Perfέχοντας περιγράψει, έχοντας περιγεγραμμένοπεριγεγραμμένος, -η, -οπεριγεγραμμένοι, -ες, -α
InfinAoristπεριγράψειπεριγραφτεί, περιγραφείGriechische Definition zu περιγράφω

περιγράφω [periγráfo] -ομαι Ρ αόρ. περιέγραψα, απαρέμφ. περιγράψει, παθ. αόρ. περιγράφηκα και περιγράφτηκα, απαρέμφ. περιγραφεί και περιγραφτεί, μππ. περιγεγραμμένος* : 1. παριστάνω με λόγο, προφορικό ή γραπτό, ένα πράγμα, ένα γεγονός ή μια κατάσταση· λέω, προφορικά ή γραπτά, πώς είναι ένα πράγμα ή μια κατάσταση, ή πώς έγινε ένα γεγονός ή συμβάν, για να κάνω τον ακροατή ή τον αναγνώστη να πλάσει και να δει με το νου του την εικόνα τους: Εγώ απλώς θα περιγράψω το γεγονός, δε θα το ερμηνεύσω ούτε θα το αξιολογήσω. περιγράφω ένα σπίτι / ένα τοπίο / μια μάχη / ένα ταξίδι. περιγράφω τα συναισθήματα / την αγωνία / τη χαρά μου. περιγράφω λεπτομερώς / σε γενικές γραμμές / με γλαφυρότητα. Δε βρίσκω λόγια να περιγράψω την ομορφιά της. περιγράφω ένα φαινόμενο. || Tέτοιο θέαμα με τίποτα δεν περιγράφεται. H έκπληξή μου δεν περιγράφεται, ήταν τόσο μεγάλη που είναι δύσκολο ή αδύνατο να την περιγράψω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback