μετα-   [meta-]

(424)
(44)
  Adj.
(17)

GriechischDeutsch
στο μετα-παραγωγικό στάδιο: στη διανομή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·nach Produktionsabschluss: den Vertrieb und die Förderung des Absatzes europäischer audiovisueller Werke,

Übersetzung bestätigt

κατά το μετα-παραγωγικό στάδιο, στη διανομή, την προβολή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·nach Abschluss der Produktion: auf den Vertrieb europäischer audiovisueller Werke, ihre Vorführung in Kinos und die entsprechenden

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τους στόχους επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/53/ΕΚ με βάση τα επαναχρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα και ανακτημένα υλικά από διεργασίες απορρύπανσης, διάλυσης και (μετα)-κατατεμαχισμού.Die Mitgliedstaaten berechnen die in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2000/53/EG festgelegten Zielvorgaben für Wiederverwendung/Verwertung und Wiederverwendung/Recycling auf der Grundlage der durch Beseitigung von Schadstoffen, Demontage und Schreddern (und Maßnahmen nach dem Schreddern) wieder verwendeten, rezyklierten und verwerteten Werkstoffe.

Übersetzung bestätigt

Εμβαθυνση του ρολου του EIT μετα το 2013:Stärkung der Rolle des EIT nach 2013:

Übersetzung bestätigt

Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και άλλες κατευθύνσεις για χρήση που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για κάθε εγκεκριμένη χρήση εντός της μετα-SPC3.Das gebrauchte Produkt kann je nach örtlichen Regelungen in das kommunale Abwassersystem eingeleitet oder in das Güllelager entsorgt werden.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μετα.Griechische Definition zu μετα

μετα- [meta] & μετ- [met] ή μεθ- [meθ], κυρίως σε παλαιότερη σύνθεση, όταν το β' συνθετικό άρχιζε από φωνήεν ή δασυνόμενο φωνήεν αντίστοιχα & μετά- [metá] ή μέτ- [mét] ή μέθ- [méθ], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις και τα παράγωγά τους· συνήθ.: I. σε σύνθετα ρήματα και τα παράγωγά τους δηλώνει: 1. πράξη που έχει σκοπό την αλλαγή της θέσης του αντικειμένου: μετακινώ, μεταφέρω, μεταφυτεύω, μετακίνηση, μετακόμιση, μεταφορά, μεταφύτευση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback