λαμβάνω Verb  [lamvano, lambanw]

  Verb
(32)
  Verb
(10)

Etymologie zu λαμβάνω

λαμβάνω altgriechisch λαμβάνω proto-indogermanisch *sleh₂gʷ-


GriechischDeutsch
ότι η συμμετοχή αυτή στην ευρωπαϊκή ομάδα δεν αποτελεί τιμητική θέση και ότι θα λαμβάνω αμοιβή για την εργασία αυτή καθώς και έξοδα ταξιδιού και διαμονής από την Επιτροπή,dass die Mitgliedschaft in der europäischen Jury kein Ehrenamt ist und dass ich von der Kommission ein Entgelt für diese Arbeit sowie eine Erstattung der Reiseund Aufenthaltskosten erhalten werde,

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να πω, αντίθετα, ότι ορισμένοι ορεσίβιοι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι μου είπαν: "Θα προτιμούσα να λαμβάνω το ταχυδρομείο μία φορά την εβδομάδα, αλλά να έχω υψηλότερη σύνταξη παρά να λαμβάνω το ταχυδρομείο κάθε μέρα και να έχω χαμηλότερη σύνταξη" .Allerdings gab es in den Bergregionen wiederum Rentner, die zu mir sagten: "Lieber würde ich die Post nur einmal in der Woche erhalten und eine höhere Rente beziehen, als jeden Tag die Post zugestellt zu bekommen und eine niedrigere Rente zu erhalten. "

Übersetzung bestätigt

Γνωρίζω για το συμβούλιο και μάλιστα λαμβάνω τακτικά επιστολές από το συμβούλιο. Είναι μεγάλη χαρά να λαμβάνω από το συμβούλιο χριστουγεννιάτικες κάρτες στη γλώσσα αυτή.Mir ist das Gremium zur Förderung dieser Sprache bekannt, und ich bekomme sogar regelmäßig Post von ihm; es ist eine große Freude, von dem Gremium eine Weihnachtskarte in dieser Sprache zu erhalten.

Übersetzung bestätigt

Θα ήθελα επίσης να πω ότι λαμβάνω εκθέσεις από το Πακιστάν από την πρόσφατη συγκέντρωση, τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγορίας σε χιλιάδες μαχητές του Λαϊκού Κόμματος του Πακιστάν (PPP).Lassen Sie mich Ihnen ferner mitteilen, dass ich aus Pakistan Berichte erhalten habe, wonach dieser Tage Tausende Aktivisten der Pakistanischen Volkspartei PPP festgenommen, inhaftiert und unter Anklage gestellt worden sind.

Übersetzung bestätigt

Είμαι και εγώ ένθερμη υποστηρίκτρια της ίσης μεταχείρισης καταρχήν και μπορώ ειλικρινά να πω ότι ορισμένες φορές μου είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσω γιατί, για την εργασία που προσφέρω στο παρόν Σώμα, λαμβάνω τόσο χαμηλότερη αμοιβή από τους δυτικούς συναδέλφους μου (δέκα φορές χαμηλότερη από τους Ιταλούς).Auch ich bin eine große Anhängerin des Grundsatzes der Gleichbehandlung und kann ehrlich sagen, dass es für mich zuweilen schwierig zu verstehen ist, warum ich für die Arbeit in diesem Hohen Haus sehr viel geringere Bezüge als meine Kollegen aus dem Westen bekomme (nur ein Zehntel dessen, was die Italiener erhalten).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
λαμβάνω υπόψη

Grammatik

Grammatik zu λαμβάνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
λαμβάνωλαμβάνουμε, λαμβάνομελαμβάνομαιλαμβανόμαστε
λαμβάνειςλαμβάνετελαμβάνεσαιλαμβάνεστε, λαμβανόσαστε
λαμβάνειλαμβάνουν(ε)λαμβάνεταιλαμβάνονται
Imper
fekt
λάμβαναλαμβάναμελαμβανόμουν(α)λαμβανόμαστε
λάμβανεςλαμβάνατελαμβανόσουν(α)λαμβανόσαστε
λάμβανελάμβαναν, λαμβάναν(ε)λαμβανόταν(ε)λαμβάνονταν
Aoristέλαβαλάβαμελήφθηκαληφθήκαμε
έλαβεςλάβατελήφθηκεςληφθήκατε
έλαβεέλαβαν, λάβαν(ε)λήφθηκε, ελήφθηλήφθηκαν, ελήφθησαν
Per
fekt
έχω λάβειέχουμε λάβειέχω ληφθεί
είμαι ειλημμένος, -η
έχουμε ληφθεί
είμαστε ειλημμένοι, -ες
έχεις λάβειέχετε λάβειέχεις ληφθεί
είσαι ειλημμένος, -η
έχετε ληφθεί
είστε ειλημμένοι, -ες
έχει λάβειέχουν λάβειέχει ληφθεί
είναι ειλημμένος, -η, -ο
έχουν ληφθεί
είναι ειλημμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα λάβειείχαμε λάβειείχα ληφθεί
ήμουν ειλημμένος, -η
είχαμε ληφθεί
ήμαστε ειλημμένοι, -ες
είχες λάβειείχατε λάβειείχες ληφθεί
ήσουν ειλημμένος, -η
είχατε ληφθεί
ήσαστε ειλημμένοι, -ες
είχε λάβειείχαν λάβειείχε ληφθεί
ήταν ειλημμένος, -η, -ο
είχαν ληφθεί
ήταν ειλημμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα λαμβάνωθα λαμβάνουμε, θα λαμβάνομεθα λαμβάνομαιθα λαμβανόμαστε
θα λαμβάνειςθα λαμβάνετεθα λαμβάνεσαιθα λαμβάνεστε, θα λαμβανόσαστε
θα λαμβάνειθα λαμβάνουν(ε)θα λαμβάνεταιθα λαμβάνονται
Fut
ur
θα λάβωθα λάβουμε, θα λάβομεθα ληφθώθα ληφθούμε
θα λάβειςθα λάβετεθα ληφθείςθα ληφθείτε
θα λάβειθα λάβουν(ε)θα ληφθείθα ληφθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω λάβειθα έχουμε λάβειθα έχω ληφθεί
θα είμαι ειλημμένος, -η
θα έχουμε ληφθεί
θα είμαστε ειλημμένοι, -ες
θα έχεις λάβειθα έχετε λάβειθα έχεις ληφθεί
θα είσαι ειλημμένος, -η
θα έχετε ληφθεί
θα είστε ειλημμένοι, -ες
θα έχει λάβειθα έχουν λάβειθα έχει ληφθεί
θα είναι ειλημμένος, -η, -ο
θα έχουν ληφθεί
θα είναι ειλημμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να λαμβάνωνα λαμβάνουμε, να λαμβάνομενα λαμβάνομαινα λαμβανόμαστε
να λαμβάνειςνα λαμβάνετενα λαμβάνεσαινα λαμβάνεστε, να λαμβανόσαστε
να λαμβάνεινα λαμβάνουν(ε)να λαμβάνεταινα λαμβάνονται
Aoristνα λάβωνα λάβουμε, να λάβομενα ληφθώνα ληφθούμε
να λάβειςνα λάβετενα ληφθείςνα ληφθείτε
να λάβεινα λάβουν(ε)να ληφθείνα ληφθούν(ε)
Perfνα έχω λάβεινα έχουμε λάβεινα έχω ληφθεί
να είμαι ειλημμένος, -η
να έχουμε ληφθεί
να είμαστε ειλημμένοι, -ες
να έχεις λάβεινα έχετε λάβεινα έχεις ληφθεί
να είσαι ειλημμένος, -η
να έχετε ληφθεί
να είστε ειλημμένοι, -ες
να έχει λάβεινα έχουν λάβεινα έχει ληφθεί
να είναι ειλημμένος, -η, -ο
να έχουν ληφθεί
να είναι ειλημμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presλάμβανελαμβάνετελαμβάνεστε
Aoristέλαβελάβετεληφθείτε
Part
izip
Presλαμβάνονταςλαμβανόμενος
Perfέχοντας λάβειειλημμένος, -η, -οειλημμένοι, -ες, -α
InfinAoristλάβειληφθεί

Icon tools.svgDieser Eintrag oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.

Folgendes ist zu überarbeiten: Bedeutungen 2–5 belegen; überprüfen, ob alle Synonyme passen
Griechische Definition zu λαμβάνω

λαμβάνω [lamváno] -ομαι Ρ αόρ. έλαβα, απαρέμφ. λάβει, παθ. αόρ. λήφθηκα, γ' πρόσ. και ελήφθη, ελήφθησαν, απαρέμφ. ληφθεί & (σπάν.) λαβαίνω [lavéno] Ρ αόρ. έλαβα, απαρέμφ. λάβει : 1. δέχομαι, παίρνω κτ. από κπ., είμαι ο παραλήπτης: Έλαβα το δέμα / το γράμμα / την επιταγή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback