κεντώ Verb  [kento, kentw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu κεντώ

κεντώ altgriechisch κεντέω-ῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu κεντώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κεντάω, κεντώκεντάμε, κεντούμεκεντιέμαικεντιόμαστε
κεντάςκεντάτεκεντιέσαικεντιέστε, κεντιόσαστε
κεντάει, κεντάκεντάν(ε), κεντούν(ε)κεντιέταικεντιούνται, κεντιόνται
Imper
fekt
κεντούσα, κένταγακεντούσαμε, κεντάγαμεκεντιόμουν(α)κεντιόμαστε, κεντιόμασταν
κεντούσες, κένταγεςκεντούσατε, κεντάγατεκεντιόσουν(α)κεντιόσαστε, κεντιόσασταν
κεντούσε, κένταγεκεντούσαν(ε), κένταγαν, κεντάγανεκεντιόταν(ε)κεντιόνταν(ε), κεντιούνταν, κεντιόντουσαν
Aoristκέντησακεντήσαμεκεντήθηκακεντηθήκαμε
κέντησεςκεντήσατεκεντήθηκεςκεντηθήκατε
κέντησεκέντησαν, κεντήσαν(ε)κεντήθηκεκεντήθηκαν, κεντηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω κεντήσει
έχω κεντημένο
έχουμε κεντήσει
έχουμε κεντημένο
έχω κεντηθεί
είμαι κεντημένος, -η
έχουμε κεντηθεί
είμαστε κεντημένοι, -ες
έχεις κεντήσει
έχεις κεντημένο
έχετε κεντήσει
έχετε κεντημένο
έχεις κεντηθεί
είσαι κεντημένος, -η
έχετε κεντηθεί
είστε κεντημένοι, -ες
έχει κεντήσει
έχει κεντημένο
έχουν κεντήσει
έχουν κεντημένο
έχει κεντηθεί
είναι κεντημένος, -η, -ο
έχουν κεντηθεί
είναι κεντημένοι, -ες, -α
Plu
perf
ekt
είχα κεντήσει
είχα κεντημένο
είχαμε κεντήσει
είχαμε κεντημένο
είχα κεντηθεί
ήμουν κεντημένος, -η
είχαμε κεντηθεί
ήμαστε κεντημένοι, -ες
είχες κεντήσει
είχες κεντημένο
είχατε κεντήσει
είχατε κεντημένο
είχες κεντηθεί
ήσουν κεντημένος, -η
είχατε κεντηθεί
ήσαστε κεντημένοι, -ες
είχε κεντήσει
είχε κεντημένο
είχαν κεντήσει
είχαν κεντημένο
είχε κεντηθεί
ήταν κεντημένος, -η, -ο
είχαν κεντηθεί
ήταν κεντημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κεντάω, θα κεντώθα κεντάμε, θα κεντούμεθα κεντιέμαιθα κεντιόμαστε
θα κεντάςθα κεντάτεθα κεντιέσαιθα κεντιέστε, θα κεντιόσαστε
θα κεντάει, θα κεντάθα κεντάν(ε), θα κεντούν(ε)θα κεντιέταιθα κεντιούνται, θα κεντιόνται
Fut
ur
θα κεντήσωθα κεντήσουμε, θα κεντήσομεθα κεντηθώθα κεντηθούμε
θα κεντήσειςθα κεντήσετεθα κεντηθείςθα κεντηθείτε
θα κεντήσειθα κεντήσουν(ε)θα κεντηθείθα κεντηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κεντήσει
θα έχω κεντημένο
θα έχουμε κεντήσει
θα έχουμε κεντημένο
θα έχω κεντηθεί
θα είμαι κεντημένος, -η
θα έχουμε κεντηθεί
θα είμαστε κεντημένοι, -ες
θα έχεις κεντήσει
θα έχεις κεντημένο
θα έχετε κεντήσει
θα έχετε κεντημένο
θα έχεις κεντηθεί
θα είσαι κεντημένος, -η
θα έχετε κεντηθεί
θα είστε κεντημένοι, -ες
θα έχει κεντήσει
θα έχει κεντημένο
θα έχουν κεντήσει
θα έχουν κεντημένο
θα έχει κεντηθεί
θα είναι κεντημένος, -η, -ο
θα έχουν κεντηθεί
θα είναι κεντημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κεντάω, να κεντώνα κεντάμε, να κεντούμενα κεντιέμαινα κεντιόμαστε
να κεντάςνα κεντάτενα κεντιέσαινα κεντιέστε, να κεντιόσαστε
να κεντάει, να κεντάνα κεντάν(ε), να κεντούν(ε)να κεντιέταινα κεντιούνται, να κεντιόνται
Aoristνα κεντήσωνα κεντήσουμε, να κεντήσομενα κεντηθώνα κεντηθούμε
να κεντήσειςνα κεντήσετενα κεντηθείςνα κεντηθείτε
να κεντήσεινα κεντήσουν(ε)να κεντηθείνα κεντηθούν(ε)
Perfνα έχω κεντήσει
να έχω κεντημένο
να έχουμε κεντήσει
να έχουμε κεντημένο
να έχω κεντηθεί
να είμαι κεντημένος, -η
να έχουμε κεντηθεί
να είμαστε κεντημένοι, -ες
να έχεις κεντήσει
να έχεις κεντημένο
να έχετε κεντήσει
να έχετε κεντημένο
να έχεις κεντηθεί
να είσαι κεντημένος, -η
να έχετε κεντηθεί
να είστε κεντημένοι, -η
να έχει κεντήσει
να έχει κεντημένο
να έχουν κεντήσει
να έχουν κεντημένο
να έχει κεντηθεί
να είναι κεντημένος, -η, -ο
να έχουν κεντηθεί
να είναι κεντημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presκέντα, κένταγεκεντάτεκεντιέστε
Aoristκέντησε, κέντακεντήστεκεντήσουκεντηθείτε
Part
izip
Presκεντώντας
Perfέχοντας κεντήσει, έχοντας κεντημένοκεντημένος, -η, -οκεντημένοι, -ες, -α
InfinAoristκεντήσεικεντηθείGriechische Definition zu κεντώ

κεντώ (I)· κεντάγω. – Βλ. και .

Α´ Μτβ.
1)
α) Τσιμπώ, τσιμπώ με οξύ όργανο, τρυπώ:
κέντει αυτά (ενν. τα πτερά) τῃ βελόνῃ (Ιερακοσ. 4781
λαβών φλεβότομον ή μάχαιραν … κέντησον αυτόν επάνω του οιδήματος (Ιερακοσ. 49328
β) (προκ. για άλογο) σπιρουνίζω:
(Ερωτόκρ. Δ´ 1638).
2) Παρακινώ:
την αφορμή απού τον κεντά στο κλάημα το περίσσο (Πανώρ. Β´ 428 κριτ. υπ).
3) Κεντώ:
κέντησε το ρούχον μου (Προδρ. III 164).
Β´ Αμτβ.
1) Τσιμπώ, τρυπώ:
τ’ αγκάθια που κεντούσι (Ερωτόκρ. Α´ 219).
2) Κεντώ:
να κάθονται στο σπίτι τους να γνέθουν, να κεντούσι (Ιστ. Βλαχ. 707).
[αρχ. κεντέω. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback