{η}  κατασκευή Subst.  [kataskevi, kataskeyh]

{die}    Subst.
(2445)
{die}    Subst.
(538)
{die}    Subst.
(304)
{die}    Subst.
(130)
{die}    Subst.
(8)
{die}    Subst.
(4)
{die}    Subst.
(1)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu κατασκευή

κατασκευή κατά + σκευή


GriechischDeutsch
Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση ή την επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου δεν μπορούν να παρεμβαίνουν, ούτε άμεσα ούτε ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας, ούτε στη χρησιμοποίησή τους.Die Stelle, ihr Leiter und das für die Durchführung der Prüfungen oder die Aufsicht darüber zuständige Personal dürfen weder unmittelbar noch als Bevollmächtigte an der Auslegung, der Herstellung, der Konstruktion, der Vermarktung oder der Instandhaltung der oder an deren Verwendung beteiligt sein.

Übersetzung bestätigt

Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι τα δύο σχέδια Sovello1 και Sovello2, αν και εκπληρώνουν την ίδια τεχνική λειτουργία (παραγωγή ηλιακών συλλεκτών βάσει της ίδιας τεχνολογίας), ωστόσο επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς. Σκοπός του Sovello1 ήταν να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή από τεχνολογικής και οικονομικής άποψης η κατασκευή ηλιακών συλλεκτών (με τη μέθοδο String-Ribbon σε συνδυασμό με τις τεχνικές παραγωγής της Q-Cells) σε βιομηχανική κλίμακα, ενώ το Sovello2 αποσκοπούσε στη μαζική παραγωγή των εν λόγω συλλεκτών.Aufgrund der obigen Ausführungen ist die Kommission der Auffassung, dass mit den beiden Vorhaben Sovello1 und Sovello2, auch wenn sie dieselbe technische Funktion erfüllen (Herstellung von Solarmodulen nach derselben Technologie), unterschiedliche Ziele verfolgt wurden. Ziel von Sovello1 war es zu prüfen, ob die Herstellung von Solarmodulen (nach der String-Ribbon-Technologie in Kombination mit Fertigungstechnologien von Q-Cells) technologisch und wirtschaftlich in industriellem Maßstab machbar ist, während Sovello2 dazu diente, die Serienproduktion solcher Module zu entwickeln.

Übersetzung bestätigt

Αυτό περιλάμβανε μία σειρά τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μηχανημάτων για το Sovello1, με έμφαση στην αυτοματοποίηση και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των παραγωγικών διαδικασιών σε βιομηχανική κλίμακα, και οδήγησε στην κατασκευή συλλεκτών του τύπου «Spruce Line».Dies beinhaltete eine Reihe technologischer Innovationen und die Entwicklung spezieller Maschinen für Sovello1, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung und der Reproduzierbarkeit der Produktionsverfahren in industriellem Maßstab lag, und führte zur Herstellung von Modulen des Typs „Spruce Line“.

Übersetzung bestätigt

Αμφότερα τα εργοστάσια επιτελούν την ίδια συγκεκριμένη τεχνική λειτουργία: την κατασκευή ηλιακών συλλεκτών με βάση την τεχνολογία String-Ribbon.Beide Fabriken erfüllen ein und dieselbe bestimmte technische Funktion: Herstellung von Solarmodulen nach der String-Ribbon-Technologie.

Übersetzung bestätigt

Η Γερμανία δηλώνει ότι τα δύο επενδυτικά σχέδια Sovello1 και Sovello2 επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς παρότι αντικείμενο αμφοτέρων είναι η κατασκευή ηλιακών συλλεκτών.Deutschland erklärt, dass mit den beiden Investitionsvorhaben Sovello1 und Sovello2 unterschiedliche Ziele verfolgt würden, auch wenn es in beiden Fällen um die Herstellung von Solarmodulen gehe.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu κατασκευή


Singular

Plural

Nominativdie Herstellung

die Herstellungen

Genitivder Herstellung

der Herstellungen

Dativder Herstellung

den Herstellungen

Akkusativdie Herstellung

die Herstellungen
Singular

Plural

Nominativdie Konstruktion

die Konstruktionen

Genitivder Konstruktion

der Konstruktionen

Dativder Konstruktion

den Konstruktionen

Akkusativdie Konstruktion

die Konstruktionen
Singular

Plural

Nominativdie Fertigung

die Fertigungen

Genitivder Fertigung

der Fertigungen

Dativder Fertigung

den Fertigungen

Akkusativdie Fertigung

die Fertigungen
Singular

Plural

Nominativdie Struktur

die Strukturen

Genitivder Struktur

der Strukturen

Dativder Struktur

den Strukturen

Akkusativdie Struktur

die Strukturen
Singular

Plural

Nominativdie Fabrikation

die Fabrikationen

Genitivder Fabrikation

der Fabrikationen

Dativder Fabrikation

den Fabrikationen

Akkusativdie Fabrikation

die Fabrikationen
Singular

Plural

Nominativdie Erfindung

die Erfindungen

Genitivder Erfindung

der Erfindungen

Dativder Erfindung

den Erfindungen

Akkusativdie Erfindung

die Erfindungen
Singular

Plural

Nominativdie Manufaktur

die Manufakturen

Genitivder Manufaktur

der Manufakturen

Dativder Manufaktur

den Manufakturen

Akkusativdie Manufaktur

die Manufakturen
Singular Plural 1 Plural 2
Nominativ der Bau die Bauten die Baue
Genitiv des Baus
des Baues
der Bauten der Baue
Dativ dem Bau
dem Baue
den Bauten den Bauen
Akkusativ den Bau die Bauten die BaueGriechische Definition zu κατασκευή

κατασκευή η [kataskeví] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του κατασκευάζω. 1α. το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η σύνθεση ή η συναρμογή των κατάλληλων υλικών ή στοιχείων για τη δημιουργία ενός αντικειμένου ή τεχνικού έργου: Εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων / όπλων / πλαστικών ειδών. Άρχισε η κατασκευή σχολείων, χτίσιμο. Ο μηχανικός έκανε τη μελέτη και την κατασκευή της γέφυρας / του δρόμου. Προϊόντα ελληνικής κατασκευής. Διαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής. Kτίριο υπό κατασκευή(ν), στο στάδιο της κατασκευής. (έκφρ., πειραχτικά) υπό κατασκευή(ν), για κπ. που ετοιμάζεται ή που πρόκειται να αποκτήσει κάποια ιδιότητα: Γιατρός / παππούς υπό κατασκευή. || H κατασκευή ενός τριγώνου / κύκλου κτλ., σχεδίαση με γεωμετρικά όργανα. H κατασκευή μιας πρότασης, η σύνταξη. β. ο τρόπος ή τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί κτ.: Aυτή η κατασκευή είναι πολύ πρόχειρη / ανθεκτική. H κατασκευή του σώματος των αιλουροειδών τούς επιτρέπει να κάνουν μεγάλα άλματα. γ. κτ. που έχει κατασκευαστεί, συνήθ. κτιριακή κατασκευή: Bιομηχανικές κατασκευές. Στο χώρο του στρατοπέδου υπάρχει μια παλιά / ξύλινη / μεταλλική κατασκευή. Φέρουσα κατασκευή, στοιχεία ή εγκαταστάσεις που δέχονται τα βασικά φορτία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback