{η}  κατάταξη Subst.  [katataksi, katataksh]

{die}    Subst.
(199)
{das}    Subst.
(98)
(21)

Etymologie zu κατάταξη

κατάταξη Koine-Griechisch κατάταξις altgriechisch κατατάσσω κατά + τάσσω


GriechischDeutsch
ια) την κατάταξη αεροδρομίου σε κατηγορία για σκοπούς αξιολόγησης ικανοτήτων πληρώματος πτήσης,Klassifizierung der Flugplätze für die Qualifikation der Flugbesatzungen und

Übersetzung bestätigt

λόγω αλλαγών στο διεθνές καθεστώς ή στη διεθνή κατάταξη χωρών ή εδαφών·Änderungen des internationalen Status oder der Klassifizierung von Ländern oder Gebieten;

Übersetzung bestätigt

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 επιτρέπει, στο άρθρο 42 παράγραφος 5, και άλλα σταφύλια εκτός από εκείνα που προέρχονται από ποικιλίες που αναφέρονται στην κατάταξη που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του εν λόγω κανονισμού ως οινοποιήσιμες ποικιλίες καθώς και τα προϊόντα που παράγονται από αυτές να χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 42 παράγραφος 5.Gemäß Artikel 42 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 dürfen auch Trauben von Sorten, die nicht in der Klassifizierung nach Artikel 19 der genannten Verordnung als Keltertraubensorten aufgeführt sind, sowie die daraus gewonnenen Erzeugnisse in der Gemeinschaft zur Herstellung der in Artikel 45 Absatz 2 der genannten Verordnung genannten Erzeugnisse verwendet werden.

Übersetzung bestätigt

Η κατάταξη πραγματοποιείται το αργότερο μία ώρα μετά τη σφαγή.Die Klassifizierung erfolgt spätestens eine Stunde nach der Schlachtung.

Übersetzung bestätigt

ια) την κατάταξη αεροδρομίου σε κατηγορία για σκοπούς αξιολόγησης ικανοτήτων πληρώματος πτήσης·Klassifizierung der Flugplätze für die Qualifikation der Flugbesatzungen und

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu κατάταξη.Singular

Plural

Nominativdie Klassifizierung

die Klassifizierungen

Genitivder Klassifizierung

der Klassifizierungen

Dativder Klassifizierung

den Klassifizierungen

Akkusativdie Klassifizierung

die Klassifizierungen


Griechische Definition zu κατάταξη

κατάταξη η [katátaksi] : η ενέργεια του κατατάσσω. 1α. τοποθέτηση σε ορισμένη, κατάλληλη θέση ή καθορισμός της σειράς ενός πράγματος που αποτελεί μονάδα ή μέρος ενός ευρύτερου και πολύμορφου συνόλου· ταξινόμηση: Aλφαβητική / θεματική κατάταξη των βιβλίων. Xρονολογική κατάταξη εγγράφων. Εννοιολογική κατάταξη των λέξεων. κατάταξη των ζώων και των φυτών με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους. β. καθορισμός της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάποιος ή κτ.: H κατάταξη ενός φορολογούμενου / ενός προϊόντος στην ανώτερη φορολογική κλίμακα / κλάση. H κατάταξη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία. H κατάταξη του τάδε εστιατορίου στα κέντρα πολυτελείας. || (εκκλ.) κατάταξη μεταξύ των αγίων, ανακήρυξη αγίου. || καθορισμός της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία μπορεί να εγγραφεί κάποιος: Εξετάσεις για την κατάταξη φοιτητών που προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback