βρίσκω Verb  [vrisko, briskw]

  Verb
(513)
  Verb
(3)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu βρίσκω

βρίσκω mittelgriechisch altgriechisch εὑρίσκω


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, αν και δεν βρίσκω πια τις σημειώσεις μου, νομίζω ότι θυμάμαι πως ψήφισα κατά της έκθεσης McCartin, η οποία μιλά για τη γεωργία και για το γάλα σε σκόνη.Herr Präsident, obgleich ich meine Notizen nicht finden kann, glaube ich mich zu entsinnen, dass ich gegen den Bericht McCartin zum Thema Landwirtschaft und Milchpulver gestimmt habe.

Übersetzung bestätigt

Για να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, η φονική παραφροσύνη διότι δεν βρίσκω άλλα λόγια να τη χαρακτηρίσω που εκφράζεται με τη συνέχιση της βίας και της τρομοκρατίας, αποκαλύπτει καθημερινά την παντελή αναποτελεσματικότητά της όσον αφορά την έξοδο από την κρίση.Lassen Sie mich abschließend sagen, dass der mörderische Wahnsinn anders kann man es nicht nennen in Gestalt der Fortsetzung der Gewalt und des Terrorismus sich von Tag zu Tag mehr als vollkommen ungeeignet erweist, um einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Übersetzung bestätigt

Την είχα εδώ στη θέση της και έρχομαι και δεν την βρίσκω.Ich hatte sie hier auf ihren Platz gelegt, und als ich wiederkam, konnte ich sie nicht finden.

Übersetzung bestätigt

Δεν μου είναι εύκολο να μιλώ εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ σχετικά με την ελευθερία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως επειδή μέλη της Ομάδας μου έχουν προσωπικά βιώματα που καθιστούν τόσο αναγκαία την υπεράσπιση της ελευθερίας και που είναι τόσο πρόσφατα, ώστε δεν βρίσκω επαρκή λόγια για να εξηγήσω το βαθύ και πραγματικό νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ομάδα μας.Es fällt mir nicht leicht, im Namen der PPE-DE-Fraktion über Freiheit und die Europäische Union zu sprechen, vor allem weil es in meiner Fraktion persönliche Erfahrungen gibt, die für die Verteidigung der Freiheit exemplarisch sind und sich erst in jüngster Vergangenheit ereignet haben, sodass ich nicht die gebührenden oder richtigen Worte finden kann, um den tiefen und wahren Sinn der Europäischen Union für unsere Fraktion zu erklären.

Übersetzung bestätigt

Μπορώ μόνο να σας διαβεβαιώσω και θεωρώ ότι πιστεύετε στην ικανότητά μου να βρίσκω τη σωστή λύση στη σωστή στιγμή ότι έτσι θα διαχειριστούμε το σύστημα υπό αυτές τις συνθήκες.Ich kann Ihnen versichern und ich denke, dass Sie meiner Fähigkeit, die richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt zu finden, Glauben schenken dass dies der Weg zur Verwaltung des Systems unter den gegebenen Umständen sein wird.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu βρίσκω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βρίσκωβρίσκουμε, βρίσκομεβρίσκομαιβρισκόμαστε
βρίσκειςβρίσκετεβρίσκεσαιβρίσκεστε, βρισκόσαστε
βρίσκειβρίσκουν(ε)βρίσκεταιβρίσκονται
Imper
fekt
έβρισκαβρίσκαμεβρισκόμουν(α)βρισκόμαστε, βρισκόμασταν
έβρισκεςβρίσκατεβρισκόσουν(α)βρισκόσαστε, βρισκόσασταν
έβρισκεέβρισκαν, βρίσκαν(ε)βρισκόταν(ε), βρίσκοντανβρίσκονταν, βρισκόντανε, βρισκόντουσαν
Aoristβρήκαβρήκαμεβρέθηκαβρεθήκαμε
βρήκεςβρήκατεβρέθηκεςβρεθήκατε
βρήκεβρήκαν(ε)βρέθηκεβρέθηκαν, βρεθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω βρειέχουμε βρειέχω βρεθείέχουμε βρεθεί
έχεις βρειέχετε βρειέχεις βρεθείέχετε βρεθεί
έχει βρειέχουν βρειέχει βρεθείέχουν βρεθεί
Plu
per
fekt
είχα βρειείχαμε βρειείχα βρεθείείχαμε βρεθεί
είχες βρειείχατε βρειείχες βρεθείείχατε βρεθεί
είχε βρειείχαν βρειείχε βρεθείείχαν βρεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βρίσκωθα βρίσκουμε, θα βρίσκομεθα βρίσκομαιθα βρισκόμαστε
θα βρίσκειςθα βρίσκετεθα βρίσκεσαιθα βρίσκεστε, θα βρισκόσαστε
θα βρίσκειθα βρίσκουν(ε)θα βρίσκεταιθα βρίσκονται
Fut
ur
θα βρω, θά βρωθα βρούμε, θά βρουμεθα βρεθώθα βρεθούμε
θα βρεις, θά βρειςθα βρείτε, θά βρετεθα βρεθείςθα βρεθείτε
θα βρει, θά βρειθα βρουν, θα βρούνε, θά βρουν(ε)θα βρεθείθα βρεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βρειθα έχουμε βρειθα έχω βρεθείθα έχουμε βρεθεί
θα έχεις βρειθα έχετε βρειθα έχεις βρεθείθα έχετε βρεθεί
θα έχει βρειθα έχουν βρειθα έχει βρεθείθα έχουν βρεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βρίσκωνα βρίσκουμε, να βρίσκομενα βρίσκομαινα βρισκόμαστε
να βρίσκειςνα βρίσκετενα βρίσκεσαινα βρίσκεστε, να βρισκόσαστε
να βρίσκεινα βρίσκουν(ε)να βρίσκεταινα βρίσκονται
Aoristνα βρωνα βρούμενα βρεθώνα βρεθούμε
να βρειςνα βρείτενα βρεθείςνα βρεθείτε
να βρεινα βρουν, βρούνενα βρεθείνα βρεθούν(ε)
Perfνα έχω βρεινα έχουμε βρεινα έχω βρεθείνα έχουμε βρεθεί
να έχεις βρεινα έχετε βρεινα έχεις βρεθείνα έχετε βρεθεί
να έχει βρεινα έχουν βρεινα έχει βρεθείνα έχουν βρεθεί
Imper
ativ
Presβρίσκεβρίσκετεβρίσκεστε
Aoristβρεςβρείτε, βρέστεβρεθείτε
Part
izip
Presβρίσκονταςβρισκόμενος
Perfέχοντας βρει/έβρει
InfinAoristβρει/έβρειβρεθείGriechische Definition zu βρίσκω

βρίσκω [vrísko] -ομαι Ρ αόρ. βρήκα και (λαϊκότρ.) ήβρα, προστ. βρες, απαρέμφ. βρει, παθ. αόρ. βρέθηκα, απαρέμφ. βρεθεί : 1. ανακαλύπτω κτ. που ήταν χαμένο, εξαφανισμένο ή κπ. που χάθηκε, που εξαφανίστηκε: Bρήκε ένα πορτοφόλι και το παρέδωσε στην αστυνομία. Bρήκα τα κλειδιά που είχα χάσει. Bρέθηκε το χαμένο παιδί. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback