αντιλαμβάνομαι Verb  [antilamvanome, antilambanomai]

  Verb
(9)
  Verb
(4)
  Verb
(3)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu αντιλαμβάνομαι

αντιλαμβάνομαι αντί + λαμβάνομαι


GriechischDeutsch
Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να γίνει εξαίρεση για τις δύο μικρές χώρες·ή γιατί χρειαζόταν σύγκρουση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα·ή πίεση του Κοινοβουλίου για να μπουν τα κεφάλαια στο κεφάλαιο 7 για την προενταξιακή στρατηγική.Ich kann nicht nachvollziehen, warum für diese beiden kleinen Länder eine Ausnahme gemacht werden soll, warum es hier zu Konflikten zwischen den Organen kommen bzw. warum das Parlament Druck ausüben mußte, damit die Mittel auf Kapitel 7 für die Heranführungsstrategie übertragen werden.

Übersetzung bestätigt

Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος επίσης που ο κ. Duisenberg επανέλαβε την υπόσχεσή του για τη δημοσίευση προγνώσεων και οικονομετρικών υποδειγμάτων και αντιλαμβάνομαι απολύτως τις προειδοποιήσεις του.Ich begrüße es außerdem sehr, daß Herr Duisenberg sein Versprechen in bezug auf die Veröffentlichung von Wirtschaftsprognosen und ökonometrischen Modellen nochmals bekräftigt hat, und kann seine Vorbehalte durchaus nachvollziehen.

Übersetzung bestätigt

Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι αντιλαμβάνομαι τους ενδοιασμούς πολλών κυβερνήσεων, μηδέ και της δικής μου εξαιρουμένης, γι' αυτήν την οδηγία.Ich möchte allerdings bemerken, dass ich die Bedenken zahlreicher Regierungen, meiner eigenen nicht ausgenommen, hinsichtlich dieser Richtlinie nachvollziehen kann.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας περί διαφάνειας, θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αντιλαμβάνομαι ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις.Bezüglich der Durchführungsmaßnahmen für die Transparenzrichtlinie möchte ich hinzufügen, dass ich einige der Bedenken mit Blick auf die künftige Entwicklung nachvollziehen kann.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά την πρώτη τροπολογία, ενώ αντιλαμβάνομαι τον λόγο και την ανησυχία που εξέφρασε η επιτροπή, πιστεύω ότι δεν πρέπει να θέσουμε εκ νέου στο παρόν στάδιο το ζήτημα του ορισμού της διασυνοριακής υπόθεσης, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Beim ersten Änderungsantrag kann ich zwar den Beweggrund und die Bedenken des Ausschusses nachvollziehen, aber ich glaube, wir sollten in dieser Phase das Thema der Definition einer grenzüberschreitenden Rechtssache nicht erneut auf den Tisch bringen, weil der Rat und das Europäische Parlament sie in erster Lesung angenommen haben.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αντιλαμβάνομαι.Griechische Definition zu αντιλαμβάνομαι

αντιλαμβάνομαι [andilamvánome] Ρ αόρ. αντιλήφθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και αντελήφθη, αντελήφθησαν, απαρέμφ. αντιληφθεί : 1.καταλαβαίνω, αποκτώ μια γνώση: α. με τη βοήθεια των αισθήσεων: Ο κλέφτης μπήκε στο σπίτι χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς. β. κυρίως με λογική διεργασία: αντιλαμβάνομαι τις προθέσεις / τα σχέδια κάποιου. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό με την καρδιά όχι με τις αισθήσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback