{το}  αντίτυπο Subst.  [antitipo, antitypo]

{das}    Subst.
(176)
{der}    Subst.
(3)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu αντίτυπο

αντίτυπο Koine-Griechisch ἀντίτυπον altgriechisch ἀντίτυπος ἀντί + τύπος τύπτω indoeuropäisch (Wurzel) *(s)teu-p- (χτυπώ) ((Lehnbedeutung) englisch copy)


GriechischDeutsch
Τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη, για τον υπολογισμό των ελάχιστων ποσοστών ελέγχου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα αντίτυπα ελέγχου T5 ή τα ισοδύναμα έγγραφα για τους ελέγχους υποκατάστασης που αφορούν:Bei der Berechnung der Mindestsätze der gemäß diesem Artikel durchzuführenden Kontrollen berücksichtigen die Mitgliedstaaten für die Substitutionskontrollen keine T5-Exemplare oder gleichwertigen Dokumente für

Übersetzung bestätigt

Όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε εγκεκριμένο παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 406, ο εν λόγω παραλήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει το αντίτυπο αριθ. 5 στο τελωνείο προορισμού στο οποίο υπάγεται, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή των εν λόγω εμπορευμάτων.Wird eine solche Sendung einem zugelassenen Empfänger gemäß Artikel 406 übergeben, so hat dieser das Exemplar Nr. 5 spätestens einen Werktag nach dem Tag, an dem er die Sendung in Empfang genommen hat, der für ihn zuständigen Bestimmungsstelle auszuhändigen.

Übersetzung bestätigt

Κατά παρέκκλιση του σημείου 18, το αντίτυπο αριθ. 5 της δήλωσης διαμετακόμισης που φέρει την εν λόγω ένδειξη πρέπει να επιστρέφεται από το τελωνείο προορισμού, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων και των απαιτούμενων αντιτύπων της δήλωσης στο τελωνείο προορισμού.Abweichend von der vorstehenden Nummer 18 sendet die Bestimmungsstelle das mit diesem Vermerk versehene Exemplar Nr. 5 der Versandanmeldung spätestens einen Werktag nach dem Tag, an dem die Sendung der Bestimmungsstelle unter Vorlage der erforderlichen Exemplare der Versandanmeldung gestellt wurde, zurück.

Übersetzung bestätigt

Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στις εγκαταστάσεις του ή στους χώρους που καθορίζονται στην άδεια, ο εγκεκριμένος παραλήπτης υποχρεούται να αποστέλλει στο τελωνείο προορισμού, χωρίς καθυστέρηση, το ΣΕΔ ή τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της δήλωσης διαμετακόμισης, τα οποία έχουν συνοδεύσει τα εμπορεύματα, αναγράφοντας την ημερομηνία άφιξης, την κατάσταση των μολυβδοσφραγίδων που έχουν ενδεχομένως τεθεί καθώς και κάθε παρατυπία.Für die in seinem Betrieb oder an den in der Bewilligung näher bezeichneten Orten eingetroffenen Waren hat der zugelassene Empfänger der Bestimmungsstelle unverzüglich das Versandbegleitdokument sowie die Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versandanmeldung, die die Waren begleitet haben, zuzusenden sowie das Ankunftsdatum, den Zustand gegebenenfalls angelegter Verschlüsse sowie jede Unregelmäßigkeit mitzuteilen.

Übersetzung bestätigt

Τα λοιπά αντίτυπα συνοδεύουν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 8 του παρόντος παραρτήματος.Die anderen Exemplare begleiten die Waren nach Maßgabe von Nummer 8 dieses Anhangs.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αντίτυπο

αντίτυπο το [andítipo] : καθένα από τα πολλά αντίγραφα στα οποία τυπώνεται ένα βιβλίο, ένα περιοδικό κτλ.: Tο βιβλίο εκδόθηκε / η πρώτη έκδοση έγινε σε δύο χιλιάδες αντίτυπα. Aριθμημένο / ελαττωματικό αντίτυπο. Έχουν πουληθεί ελάχιστα αντίτυπα. Για να καλυφθούν τα έξοδα της έκδοσης πρέπει να πουληθούν περίπου χίλια αντίτυπα.

[λόγ. < ελνστ. ἀντίτυπον `αντίγραφο, αναπαράσταση΄ ουσιαστικοπ. ουδ. του αρχ. επιθ. ἀντίτυπος `που αποκρούεται΄, σημδ. αγγλ. copy]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback