{η}  ανακήρυξη Subst.  [anakiriksi, anakhryksh]

(31)
{die}    Subst.
(12)
{die}    Subst.
(8)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ανακήρυξη

ανακήρυξη Koine-Griechisch ἀνακήρυξις


GriechischDeutsch
Η ανακήρυξη του 2009 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δημιουργικότητας και Καινοτομίας συνιστά αποτελεσματικό τρόπο που θα βοηθήσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με ορθές πρακτικές και με την προώθηση της έρευνας και της πολιτικής συζήτησης.Die Ausrufung eines Europäischen Jahres der Kreativität und Innovation ist ein wirksames Mittel, um zur Bewältigung der Herausforderungen, vor denen Europa steht, beizutragen, durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Verbreitung von Informationen über bewährte Praktiken, Förderung von Forschung und Anregung einer Grundsatzdebatte.

Übersetzung bestätigt

Η ανακήρυξη ενός ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με ορθές πρακτικές, την προώθηση της συζήτησης για την πολιτική, της έρευνας και της καινοτομίας και τη βελτίωση της συλλογής και της ανάλυσης των ποιοτικών ενδείξεων και των ποσοτικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την κοινωνική και οικονομική επίδραση της πολιτιστικής κληρονομιάς.Die Ausrufung eines Europäischen Jahres des Kulturerbes ist ein wirksames Mittel, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, Informationen über bewährte Vorgehensweisen zu verbreiten, eine Grundsatzdebatte sowie Forschung und Innovation zu fördern und die Erhebung und Auswertung qualitativer Nachweise und quantitativer Daten, einschließlich Statistiken, zu den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Kulturerbes zu verbessern.

Übersetzung bestätigt

4.1 Με την απόφαση για την ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπογραμμίζεται το γεγονός ότι 78 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, δηλαδή 16% των πολιτών, απειλούνται από τη φτώχεια.4.1 In dem Beschluss zur Ausrufung des Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Aus­grenzung wird hervorgehoben, dass 78 Millionen Menschen in der EU, d.h. 16% der Bevölke­rung von Armut, bedroht sind.

Übersetzung bestätigt

4.1 Στην απόφαση για την ανακήρυξη του ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπογραμμίζεται το γεγονός ότι 78 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, δηλαδή το 16% των πολιτών, απειλούνται από τη φτώχεια.4.1 In dem Beschluss zur Ausrufung des Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Aus­grenzung wird hervorgehoben, dass 78 Millionen Menschen in der EU, d.h. 16% der Bevölke­rung von Armut, bedroht sind.

Übersetzung bestätigt

4.7.5 Η ανακήρυξη του έτους 2010 σε Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι μια καλή ευκαιρία για την προώθηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου ζητήματος.4.7.5 Die Ausrufung des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren­zung 2010 ist eine gute Gelegenheit, dieses Thema zu fördern und auszubauen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ανακήρυξη

ανακήρυξη η [anakíriksi] : η ενέργεια του ανακηρύσσω, επίσημη αναγγελία: Έγινε η ανακήρυξη των νικητών των αθλητικών αγώνων / του υποψηφίου για την προεδρία της δημοκρατίας / των βουλευτών μετά τις εκλογές / του μειοδότη της δημοπρασίας.

[λόγ. < ελνστ. ἀνακήρυξις (-σις > -ση)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback