{η}  αλλαγή Subst.  [allagi, allaji, allagh]

{die}    Subst.
(4987)
(26)
{der}    Subst.
(17)

Etymologie zu αλλαγή

αλλαγή altgriechisch ἀλλαγή ἀλλάσσω


GriechischDeutsch
Διαφορετικά, για κάθε αλλαγή στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας TSP που σημειώθηκε εντός της περιόδου πληροφοριών ιστορικού, όπως καθορίζεται στο ETSI TS 102 231 διάταξη 5.3.12, οι πληροφορίες για την προηγούμενη κατάσταση έγκρισης ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται σε φθίνουσα σειρά ημερομηνίας και ώρας αλλαγής κατάστασης (δηλαδή της ημερομηνίας και της ώρας έναρξης ισχύος της μετέπειτα κατάστασης έγκρισης).Andernfalls MÜSSEN für jede Änderung des TSP „Service current status“, der innerhalb des historischen Informationszeitraums laut ETSI TS 102 231, Abschnitt 5.3.12 erfolgt, Angaben zum vorherigen Genehmigungsstatus, in absteigender Reihenfolge geordnet nach Datum und Zeit der Statusänderung (d. h. das Datum und der Zeitpunkt, zu dem der nachfolgende Genehmigungsstatus Wirksamkeit erlangte) gespeichert werden.

Übersetzung bestätigt

Ο υπάλληλος που λαμβάνει επίδομα κατοικίας οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο Διοίκησης και Προσωπικού για κάθε αλλαγή κατάστασης που ενδέχεται να συνεπάγεται μεταβολή του δικαιώματος στο επίδομα αυτό.Ein Bediensteter, der eine Mietzulage erhält, ist verpflichtet, den Leiter der Dienststelle Verwaltung und Personal sofort von jeder Änderung seiner Lebensumstände in Kenntnis zu setzen, die eine Änderung seines Anspruchs auf die Zulage bewirken könnte.

Übersetzung bestätigt

Εκτός από την αλλαγή των σχεδίων χρηματοδότησής τους, το ΙΕΔΛΠ και η ΕΣΟΧΑ πραγματοποιούν αυτήν την περίοδο μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης οι οποίες είναι αναγκαίες λόγω της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης για να διασφαλίσουν ότι μέσω της δομής και των διαδικασιών τους εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό, διαφανή και δημοκρατικό.Über eine Änderung ihrer Finanzierungsmodelle hinaus führen die IASCF und der EFRAG derzeit Governance-Reformen durch, deren Notwendigkeit durch die Finanzkrise besonders deutlich wurde, um zu gewährleisten, dass sie durch ihre jeweilige Struktur und Verfahren ihre Fähigkeit untermauern, die Aufgaben im öffentlichen Interesse unabhängig, effizient, transparent und demokratisch kontrollierbar wahrzunehmen.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, τα σχετικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν από την εταιρεία δεν μεταβάλλουν την άποψη της Επιτροπής ότι η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών είχε δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης.Daher ändern die Einwände des Unternehmens nichts an der Auffassung der Kommission, dass die Änderung des Handelsgefüges ein erhebliches Risiko der Umgehung durch Ausgleichsgeschäfte mit sich gebracht hat.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, εάν μια τέτοια αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών συντελείται κατά την περίοδο ισχύος της ανάληψης υποχρεώσεων, αυτή καθαυτή η αλλαγή είναι επαρκής ώστε η Επιτροπή να ανακαλέσει την ανάληψη υποχρεώσεων, επειδή καθιστά αδύνατο τον κατάλληλο έλεγχο της ανάληψης υποχρεώσεων, είτε υπήρξε διασταυρούμενη αντιστάθμιση είτε όχι.Kommt es während der Laufzeit einer Verpflichtung daher zu einer derartigen Änderung des Handelsgefüges, sieht sich die Kommission allein deshalb schon veranlasst, die Annahme der Verpflichtung zu widerrufen, weil die Änderung eine sachgerechte Überwachung der Verpflichtung unmöglich macht, und zwar völlig unabhängig davon, ob es tatsächlich zu Ausgleichsgeschäften kam oder nicht.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αλλαγή.Singular

Plural

Nominativdie Änderung

die Änderungen

Genitivder Änderung

der Änderungen

Dativder Änderung

den Änderungen

Akkusativdie Änderung

die Änderungen


Griechische Definition zu αλλαγή

αλλαγή η [alají] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αλλάζω. 1α. μετάβαση από μια κατάσταση ή μορφή σε άλλη· μεταβολή: Tο εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται ριζική αλλαγή. Kοινωνικές / θρησκευτικές / συνταγματικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Ένας συντηρητικός άνθρωπος φοβάται τις ριζοσπαστικές αλλαγές. H αλλαγή του καιρού ήταν απότομη. Θα γίνουν αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων / στα προγράμματα της τηλεόρασης / στο νομοσχέδιο / στο συμβόλαιο, τροποποιήσεις. Έκανα αλλαγές στους χώρους του σπιτιού, μετατροπές. αλλαγή προς το καλύτερο / προς το χειρότερο. || ό,τι διακόπτει την ομοιομορφία και τη μονοτονία και δημιουργεί κάποια ποικιλία: Mου αρέσει η αλλαγή. Xρειάζεσαι μια αλλαγή για να ξεφύγεις από τα καθημερινά. Kάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στη θάλασσα, φέτος θα πάμε στο βουνό για αλλαγή. || το να γίνεται κάποιος διαφορετικός: H αλλαγή αυτού του ανθρώπου ήταν πολύ μεγάλη, αλλαγή στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά ή στην εξωτερική εμφάνιση. β. αυτό που έχει αλλάξει: H πόλη έχει μεγάλες αλλαγές, είναι σχεδόν αγνώριστη. Δε βρίσκω καμιά αλλαγή στην κατάσταση / στο τοπίο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback