{η}  έκταση Subst.  [ektasi, ektash]

{die}    Subst.
(1260)
{der}    Subst.
(144)
{die}    Subst.
(140)
{die}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu έκταση

έκταση altgriechisch ἔκτασις ἐκτείνω τείνω


GriechischDeutsch
Πρέπει να εκτελείται δειγματοληψία και ανάλυση τουλάχιστον ανά τετραετία, για κάθε έκταση της εκμετάλλευσης που είναι ομοιογενής ως προς την αμειψισπορά και τα χαρακτηριστικά του εδάφους.Die Probenahmen und Analysen sind mindestens alle vier Jahre für jede hinsichtlich des Fruchtwechsels und der Bodenmerkmale homogene Fläche des Betriebs durchzuführen.

Übersetzung bestätigt

Δ έκταση του ΤΚΣ σε εκτάρια ή μήκος ή χιλιόμετραD Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

Übersetzung bestätigt

Δ έκταση, σε εκτάρια, ή μήκος, σε χιλιόμετρα, του ΤΚΣD Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

Übersetzung bestätigt

Ο γεωργός που δεν ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει της έκτασης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος ενίσχυσης που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή στήριξη δυνάμει των άρθρων 11, 12 και 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, υποβάλλει, εάν έχει στη διάθεσή του γεωργική έκταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2004, έντυπο ενιαίας αίτησης, στο οποίο απαριθμεί τις εκτάσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.Ein Betriebsinhaber, der keine Beihilfe im Rahmen einer flächenbezogenen Beihilferegelung, aber eine Beihilfe im Rahmen einer anderen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 aufgeführten Beihilferegelung oder eine Unterstützung gemäß den Artikeln 11, 12 und 98 der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 beantragt, muss einen Sammelantrag einreichen, wenn er über landwirtschaftliche Flächen im Sinne der Definition gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 795/2004 verfügt, und diese nach Artikel 14 der vorliegenden Verordnung in dem Antrag angeben.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, πρέπει να μειώνονται οι ενισχύσεις σε περίπτωση που δικαιούχος στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα αγνοεί τη διάταξη σχετικά με την υποβολή εντύπου ενιαίας αίτησης ή παραλείπει να δηλώσει όλες τις γεωργικές του εκτάσεις.Somit sollten die Zahlungen gekürzt werden, wenn ein Begünstigter im Rahmen der Weinreform die Bestimmung zur Einreichung eines Sammelantrags nicht einhält oder nicht alle seine landwirtschaftlichen Flächen meldet.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu έκταση

έκταση η [éktasi] : 1α.(λόγ.) άπλωμα, τέντωμα. β. (γυμν.) παράγγελμα και άσκηση της γυμναστικής κατά την οποία τα χέρια τεντώνονται στα πλάγια: Εκτάσεις και ανατάσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback